P?c sist?mas Windows Vista jaunin??anas uz Windows 7 nevar piek??t izv?lnes sist?mas atkop?anas opcijas OEM atkop?anas lietojumprogramm?m

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 975321 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Jums ir dators, kur? datora ra?ot?js ir iepriek? instal?jis sist?mu Windows Vista. P?c ?? datora sist?mas Windows Vista jaunin??anas uz Windows 7, konstat?jat, ka izv?ln? Sist?mas atkop?anas opcijas vairs nav pieejamas konkr?ta ra?ot?ja atkop?anas lietojumprogrammas.

Piez?me. Datoros, kuros ir iepriek? instal?ta sist?ma Windows Vista, da?i datoru ra?ot?ji sist?m?s s?kotn?ji instal? Windows atkop?anas vidi (zin?mu k? lietot?ja interfeisa sist?mas atkop?anas opcijas un pal?dz?bas t?mas). Visbie??k ?ie Windows atkop?anas vides r?ki tiek piel?goti, lai tos iek?autu konkr?tu ra?ot?ju atkop?anas lietojumprogramm?s, kur?m var piek??t izv?ln? Windows atkop?anas vides r?ki.

IEMESLS

Jauninot ??s sist?mas uz sist?mu Windows 7, ra?ot?ju iepriek? instal?t? Windows atkop?anas vides opcija tiks nomain?ta ar sist?mai Windows 7 sader?gu Windows atkop?anas vides opciju.

RISIN?JUMS

Lai ieg?tu konkr?ta ra?ot?ja sist?mai Windows 7 paredz?tas atkop?anas lietojumprogrammas, sazinieties ar datoru ra?ot?ju. Lai uzzin?tu, k? sazin?ties ar savas aparat?ras ra?ot?ju, apmekl?jiet ??du vietni:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
Korpor?cija Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai jums b?tu ?rt?k atrast tehnisk? atbalsta iesp?jas. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez ?pa?a pazi?ojuma. Korpor?cija Microsoft negarant? tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.

Rekviz?ti

Raksta ID: 975321 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 27. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
  • Windows 7 Enterprise
Atsl?gv?rdi: 
kboem kbexpertisebeginner kbtshoot kbsurveynew kbprb KB975321

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com