Aptur??anas k??das zi?ojums dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008 R2 un ir instal?ta loma Hyper-V, un kas izmanto vienu vai vair?kus Intel centr?los procesorus, kuru ?ifr?tais nosaukums ir Nehalem: "0x00000101 - CLOCK_WATCHDOG_TIME...

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 975530 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Apsveriet ??du situ?ciju:
 • Dator? darbojas sist?ma Windows Server 2008 R2 un ir instal?ta loma Hyper-V.
 • ?is dators izmanto vienu vai vair?kus centr?los procesorus, kuru ?ifr?tais nosaukums ir Nehalem. Piem?ram, servera Nehalem centr?lais procesors ir Intel Xeon 5500 s?rijas procesors un klienta Nehalem centr?lais procesors ir Intel Core-i s?rijas procesors.
?aj? situ?cij? tiek par?d?ts ??ds aptur??anas k??das zi?ojums:


0x00000101 (parameter1, 0000000000000000, parameter3, 000000000000000c)
CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo dator?, kas izmanto Intel procesorus ar ?ifr?to nosaukumu Nehalem, tiek ?ener?ti nepareizi p?rtraukumi. ?os p?rtraukumus izraisa zin?ma k??da, kas aprakst?ta ?ajos Intel dokumentos. Lai skat?tu ?os Intel dokumentus, noklik??iniet uz ??m sait?m:
Intel Xeon 5500 s?rijas procesora specifik?cijas atjaunin?jums, 2009. gada septembris
http://www.intel.com/assets/pdf/specupdate/321324.pdf
Intel Core i7-800 un Intel Core i5-700 Desktop s?rijas procesora specifik?cijas atjaunin?jums, 2009. gada oktobris
http://download.intel.com/design/processor/specupdt/322166.pdf
Korpor?cija Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai pal?dz?tu atrast tehnisk? atbalsta iesp?jas. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez ?pa?a pazi?ojuma. Microsoft negarant? tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.

RISIN?JUMS

?is labojumfails attiecas tikai uz datoriem, kuros ir uzst?d?ti Intel procesori.

Inform?cija par labojumfailu

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lietojiet ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies ?aj? rakst? aprakst?t? probl?ma. ?im labojumfailam, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ieteicams pagaid?t, l?dz tiek izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de". Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centru, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me. Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rotas parast?s atbalsta izmaksas. Lai ieg?tu pilnu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centra t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me. Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja veidlap? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? labojumfaila ievie?anas j?restart? dators.

Inform?cija par labojumfaila aizst??anu

?is labojumfails neaizst?j nevienu citu labojumfailu.

Inform?cija par failu

?ai labojumfaila glob?lajai versijai ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti).
Windows Server 2008 R2 faila inform?cijas piez?me
 • Failus, kas attiecas uz noteiktu produktu, atskaites punktu (RTM, SPn) un pakalpojuma jomu (LDR, GDR), var identific?t, apskatot faila versijas numurus, k? nor?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsAtskaites punktsPakalpojuma joma
  6.1.760 0.16xxxWindows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
 • GDR pakalpojuma jom?s iek?auti tikai tie labojumi, kas tiek izlaisti pla?am lokam, lai nov?rstu izplat?tas, kritiskas probl?mas. LDR pakalpojuma jom?s iek?auti ne tikai pla?a laidiena labojumi, bet ar? labojumfaili.
 • MANIFEST faili (.manifest) un MUM faili (.mum), kas tiek instal?ti katrai videi, sada?? "Papildinform?cija par failu sist?mai Windows Server 2008 R2" ir nor?d?ti atsevi??i. MUM un MANIFEST faili un saist?tie dro??bas kataloga (.cat) faili ir kritiski svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?t? komponenta st?vokli. Dro??bas kataloga faili, kuru atrib?ti nav nor?d?ti sarakst?, ir parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, lietojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.

Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Server 2008 R2 x64 platformas versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hvax64.exe6.1.7600.16485643,07213-Dec-200905:55x64
Hvboot.sys6.1.7600.16385118,86414-Jul-200901:48x64
Hvix64.exe6.1.7600.16485707,07213-Dec-200905:55x64
Hvax64.exe6.1.7600.20595643,07213-Dec-200907:08x64
Hvboot.sys6.1.7600.16385118,86414-Jul-200901:48x64
Hvix64.exe6.1.7600.20595707,07213-Dec-200907:08x64

Papildinform?cija par failu sist?mai Windows Server 2008 R2

Papildu faili vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Server 2008 R2 x64 platformas versij?m

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_6ac22d266d67e0b790ec450bd08df4d7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_c7ffe3a2bc1847cd.manifestNot Applicable71014-Dec-200909:32Not Applicable
Amd64_82285e6be069dec1e715d87517dd0a29_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_a9d8b55020e8f787.manifestNot Applicable71014-Dec-200909:32Not Applicable
Amd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_8c4646ee7f364b85.manifestNot Applicable3,98514-Dec-200909:32Not Applicable
Amd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_8cc513cd985c0740.manifestNot Applicable3,98514-Dec-200909:32Not Applicable
Update.mumNot Applicable1,45614-Dec-200909:32Not Applicable

PROFILAKSE

Varat atsp?jot uzlabot? konfigur?cijas un baro?anas bloka interfeisa (ACPI) C st?vok?us, izmantojot datora BIOS programmaparat?ras opciju. Ja programmaparat?ra neietver ?o opciju, ir pieejams programmat?ras risin?jums. Varat atsp?jot ACPI C2 st?vokli un C3 st?vokli, iestatot re?istra atsl?gu. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Komandu uzvedn? izpildiet t?l?k nor?d?to komandu:
  reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Processor /v Capabilities /t REG_DWORD /d 0x0007e066
 2. Restart?jiet datoru.
Piez?me. Datora d?kst?ves re??ma ener?ijas pat?ri?? iev?rojami palielin?sies, ja tiks atsp?joti dzi??ki ACPI C st?vok?i (procesora d?kst?ves miega st?vok?i). Sist?ma Windows Server 2008 R2 ?os dzi??kos C st?vok?us izmanto Xeon 5500 s?rijas procesoros k? galveno ener?ijas taup??anas l?dzekli.

Lai turpin?tu izmantot ?o ener?ijas taup??anas st?vok?u priek?roc?bas, no?emiet re?istra atsl?gu, ko iestat?j?t 1. sol? p?c ?aj? rakst? aprakst?t? labojumfaila instal??anas. Lai no?emtu re?istra atsl?gu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Komandu uzvedn? izpildiet t?l?k nor?d?to komandu:
  reg delete HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Processor /v Capabilities /f
 2. Restart?jiet datoru.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 975530 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 11. oktobris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
Atsl?gv?rdi: 
kbhyperv kbsurveynew kb3rdpartyhardware kbexpertiseinter kbqfe kbbug kbfix kbautohotfix kbhotfixserver KB975530

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com