MS10-033: תיאור של עדכון האבטחה עבור Quartz.dll? (DirectShow):?? 8 ביוני, 2010

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 975562 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-033. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

פרטים על הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון אבטחה זה.במקרים מסוימים, עדכון זה לא מחייב הפעלה מחדש. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי לצמצם את האפשרות לצורך בהפעלה מחדש, עצור את כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים שעשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני שתתקין את עדכון האבטחה. למידע נוסף אודות הסיבות לצורך אפשרי בהפעלה מחדש, עיין במאמר הבא במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
887012 מדוע עשויה להופיע הנחיה להפעלה מחדש של המחשב לאחר התקנה של עדכון אבטחה במחשב מבוסס-Windows

מידע לגבי הסרה

כדי להסיר עדכון אבטחה זה, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 • השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות או השתמש בפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.
 • השתמש בכלי השירות Spuninst.exe הנמצא בתיקייה ?%Windir%\$NTUninstallKB975562$\Spuninst.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

פרטי קובץ Windows 2000?

DirectX 9.0 עם Microsoft Windows 2000 עם Service Pack 4

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Quartz.dll6.5.1.9141,227,77609-Feb-201008:12x86

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM,? SPn) ועל ענף שירות (QFE,? GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Quartz.dll6.5.2600.36651,291,26405-Feb-201018:40x86SP2SP2GDR
Quartz.dll6.5.2600.36651,291,77605-Feb-201018:14x86SP2SP2QFE
Quartz.dll6.5.2600.59331,291,77605-Feb-201018:27x86SP3SP3GDR
Quartz.dll6.5.2600.59331,291,77605-Feb-201018:29x86SP3SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Quartz.dll6.5.3790.46602,182,65608-Apr-201005:18x64SP2SP2GDR
Wquartz.dll6.5.3790.46601,278,46408-Apr-201005:18x86SP2SP2GDR\WOW
Quartz.dll6.5.3790.46602,183,16808-Apr-201005:13x64SP2SP2QFE
Wquartz.dll6.5.3790.46601,278,97608-Apr-201005:13x86SP2SP2QFE\WOW

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Quartz.dll6.5.3790.46601,278,46406-Feb-201006:54x86SP2SP2GDR
Quartz.dll6.5.3790.46601,278,97606-Feb-201007:02x86SP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Quartz.dll6.5.3790.46603,996,67208-Apr-201005:16IA-64SP2SP2GDR
Wquartz.dll6.5.3790.46601,278,46408-Apr-201005:16x86SP2SP2GDR\WOW
Quartz.dll6.5.3790.46603,997,18408-Apr-201005:12IA-64SP2SP2QFE
Wquartz.dll6.5.3790.46601,278,97608-Apr-201005:12x86SP2SP2QFE\WOW

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ?6.0.0000.xxxxxx?.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Quartz.dll6.6.6001.184611,314,81616-Apr-201016:10x86
Quartz.dll6.6.6001.226721,314,81616-Apr-201016:11x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Quartz.dll6.6.6001.184611,570,81616-Apr-201016:40x64
Quartz.dll6.6.6001.226721,570,81616-Apr-201016:35x64
Quartz.dll6.6.6001.184611,314,81616-Apr-201016:10x86
Quartz.dll6.6.6001.226721,314,81616-Apr-201016:11x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Quartz.dll6.6.6001.184613,864,57616-Apr-201015:58IA-64
Quartz.dll6.6.6001.226723,864,57616-Apr-201016:00IA-64
Quartz.dll6.6.6001.184611,314,81616-Apr-201016:10x86
Quartz.dll6.6.6001.226721,314,81616-Apr-201016:11x86

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb975562_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,913
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975562~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,626
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb975562_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,755
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb975562~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,464
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,052
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_080f9046e6063063213771e828267a17_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_40dbcb2a6afe3122.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_db0aa9248920623df2743ffe946734eb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_e32e7a404d375619.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_a630603aee15e125.manifest
File versionNot Applicable
File size122,931
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)18:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_a6b02f4a073ab35e.manifest
File versionNot Applicable
File size122,931
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)18:02
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_74fe7fa9a72339be432b6ce95f47f36f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_7960ebb033316f33.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f35b2d7095356f68895c2a462a79eb94_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_f19f075611db9728.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_024efbbea673525b.manifest
File versionNot Applicable
File size120,117
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)18:39
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_02cecacdbf982494.manifest
File versionNot Applicable
File size120,117
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)18:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975562_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,140
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975562~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,084
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb975562_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,980
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb975562~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,920
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,066
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_a630603aee15e125.manifest
File versionNot Applicable
File size122,931
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)18:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_a6b02f4a073ab35e.manifest
File versionNot Applicable
File size122,931
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)18:02
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_96b502b419931d1de3f019d11e3bfc6e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_b1a6ff5c72140426.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9b8b7c7903ce43b75e5349115dc717de_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_56c5a77ef0cd9d1e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_a6320430ee13ea21.manifest
File versionNot Applicable
File size118,180
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)17:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_a6b1d3400738bc5a.manifest
File versionNot Applicable
File size118,180
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)17:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975562_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,975
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975562~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,913
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975562_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_a630603aee15e125.manifest
File versionNot Applicable
File size122,931
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)18:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_a6b02f4a073ab35e.manifest
File versionNot Applicable
File size122,931
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)18:02
PlatformNot Applicable

מאפיינים

Article ID: 975562 - Last Review: יום חמישי 29 ספטמבר 2011 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB975562

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com