PC Talk Lm th? no ? t? ch?c cc t?p tin h?nh ?nh c hi?u qu? trong Windows Vista

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 975726 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
SBS PCTalk index
Xem t?t c? cc m?c c?a PC Talk
K?ch b?n m tho?i ny gi?i thch cch t? ch?c b? su t?p h?nh ?nh k? thu?t s? c?a b?n m?t cch hi?u qu? trong Windows Vista
Question Image
By gi? ti c m?t ?ng h?nh ?nh m ti ? c ?c t? m?t my ?nh k? thu?t s? ho?c i?n tho?i di ?ng. Th?t l kh t?m th?y nh?ng ci m ti mu?n.
N?u b?n mu?n t? ch?c cc h?nh ?nh c?a b?n, b?n c th? s? d?ng Windows Photo Gallery ci s?n trn my Windows Vista, l m?t ?ng d?ng ?c s? d?ng ? t? ch?c cc h?nh ?nh.
answer image
Question Image
Lm th? no ? ti c th? s? d?ng chng?
Tr?c tin, chng ta h?y b?t ?u chng tr?nh. B?m vo Start, All Programs, v Windows Photo Gallery.
answer image
Question Image
M?t danh sch h?nh ?nh c?a ti xu?t hi?n.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
975726A
Windows Photo Gallery s? t? ?ng hi?n th? danh sch h?nh ?nh ? ?c lu tr? trong th m?c Pictures.

B?n c mu?n b?t ?u v?i vi?c t?o m?t th m?c m?i? Click chu?t ph?i vo Pictures trn cy th m?c bn tri, v ch?n Create a Folder.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
975726B


B?n c th? ?i tn th m?c m?i v?i m?t tn thch h?p.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
975726C
answer image
Question Image
Ti th?y r?ng Windows Photo Gallery cho php ti ? t?o ra m?t th m?c m?i. Lm th? no ti c th? chuy?n h?nh ?nh c?a ti ?n th m?c m?i?
Ch? c?n ch?n nh?ng h?nh ?nh m b?n mu?n chuy?n v ko chng vo th m?c m?i.
answer image
Question Image
? xem l?i n?i dung c?a th m?c m?i, ti c th? vo th m?c trn cy th m?c?
ng r?i. Khi b?n b?m vo Tile Image n?m bn tri c?a h?p t?m ki?m, b?n s? c th? hi?n th? danh sch theo ngy, kch th?c v tn t?p tin h?nh ?nh.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
975726D
answer image
Question Image
By gi? ti c th? xem cc thng tin h?nh ?nh. i?u th?t thu?n ti?n.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
975726E
C v? l h?nh ?nh cc tn t?p tin khng nh?t qun v?i nhau. H?y ? ti cho b?n bi?t lm th? no ? c cc s? lin ti?p.
answer image
Question Image
Ti c th? th?c s? lm ?c i?u ?
Ch?n h?nh ?nh ton b? cc t?p tin m b?n mu?n p d?ng tn lin ti?p, v nh?n chu?t ph?i chng. Click vo Rename trn shortcut menu.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
975726F


B?n s? c th? nh?p vo m?t tn t?p tin m?i t? b?ng bn ph?i. Nh?p vo Nh?p. V d?, n?u b?n nh?p "Cat", ton b? cc t?p tin h?nh ?nh s? t? ?ng ?c ?i tn l Cat, Cat (1), Cat (2) ... ...
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
975726G

answer image
Question Image
Cc h?nh ?nh ?c ch?n ? ?c ?i tn thnh cc tn lin ti?p!
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
975726H


i?u th?t ti?n l?i. V?i m?t cch, "Tag" ?c hi?n th? ? thanh bn tri. N l ci g? v?y?
H?y gi? s? b?n ch? ?nh "Cat" nh l th? c?a m?t b?c tranh. Khi b?n b?m vo "Cat" trong cy Tag, b?n s? c th? li?t k t?t c? nh?ng h?nh ?nh v?i th? Cat. M?c d h?nh ?nh ?c r?i rc trong th m?c khc nhau, t?t c? cc h?nh ?nh s? ?c bin d?ch trong m?t danh sch mi?n l chng ?u c cng m?t th?.
answer image
Question Image
Th?t tuy?t v?i. Lm th? no ti c th? gn m?t th? cho m?t ?nh?
Ch?n h?nh ?nh m b?n mu?n ch? ?nh m?t t? kha, nh?p vo Add tags ?c hi?n th? trn b?ng bn ph?i, v nh?p tn th?.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
975726I


Th? c?a ?nh s? ?c thm vo v li?t k trn cy th m?c th? bn tri.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
975726J


N?u b?n mu?n gn th? hi?n c, b?n ch? c?n ko m?t b?c tranh vo m?t t? kha n?m trong cy th m?c th?. B?n s? c th? gn nhi?u th? cho m?t b?c tranh.
answer image
Question Image
N?u ti s? d?ng cc th?, n tr? nn d? dng hn nhi?u ? t?m h?nh ?nh. Nhn y, ti c th? c h?nh ?nh m ti th?m ch khng nh? khi ti ?c lu tr?. Ti nn lm g? v?i chng?
Theo l?i khuyn v? vi?c t?m ki?m cc t?p tin trong Windows Vista, h?y xem l?i Khng th? t?m th?y cc t?p tin ?c lu trong Windows Vista.
answer image
Question Image
Ti c?m th?y ti c th? gi?ng nh l m?t chuyn gia v? h?nh ?nh t? ch?c. C?m n!

Thu?c tnh

ID c?a bi: 975726 - L?n xem xt sau cng: 30 Thang Mi Mt 2009 - Xem xt l?i: 1.4
p d?ng
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com