T?t c? các đ?a ch? IP đư?c đăng k? trên các máy ch? DNS khi các đ?a ch? IP đư?c gán cho b? thích ?ng m?t m?ng trên máy tính đang ch?y Windows Server 2008 SP2 ho?c Windows Vista SP2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 975808 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Hãy xem xét các tình huống sau:
 • R?t nhi?u đ?a ch? IP đư?c gán cho m?t b? đi?u h?p m?ng trên máy tính đang ch?y Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) ho?c Windows Vista Service Pack 2 (SP2).
 • Ch? đ?a ch? IP chính đư?c s? d?ng cho lưu lư?ng truy c?p g?i đi.
Trong trư?ng h?p này, ch? đ?a ch? IP chính nên đư?c đăng k? trên các máy ch? DNS cho m?c đích giao ti?p g?i đi. Tuy nhiên, t?t c? các đ?a ch? IP đư?c đăng k? trên các máy ch? DNS.

Các v?n đ? gây ra các tri?u ch?ng sau đây:
 • Giao ti?p v?i máy tính đ? b? ch?n b?i tư?ng l?a. B?i v? t?t c? các đ?a ch? IP đư?c đăng k? trên các máy ch? DNS, t?t c? các đ?a ch? IP có v? là đ?a ch? IP h?p l? mà có th? đư?c s? d?ng đ? giao ti?p v?i máy tính. Tuy nhiên, n?u ch? có đ?a ch? IP chính có th? đi qua tư?ng l?a, truy?n thông s? d?ng t?t c? các đ?a ch? IP khác là ch?n b?i tư?ng l?a.
 • M?t s? lư?ng l?n c?a lưu lư?ng truy c?p đăng k? DNS và m?t s? lư?ng l?n c?a lưu lư?ng truy c?p b?n C?p Nh?t đư?c t?o ra. Tuy nhiên, giao thông này là không c?n thi?t, v? các đ?a ch? IP không đư?c s? d?ng cho giao thông đi.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? t?t c? các đ?a ch? IP đư?c gán đư?c đăng k? trên các máy ch? DNS. Đây là m?c đ?nh. Ngoài ra, không có không có tùy ch?n làm s?n có đ? thay đ?i hành vi m?c đ?nh này.

GI?I PHÁP

Sau khi b?n cài đ?t hotfix này, b?n có th? t?o IP Phiên b?n 4 (IPv4) đ?a ch? ho?c IP Phiên b?n 6 (IPv6) đ?a ch? b?ng cách s? d?ng các Netsh l?nh cùng v?i qu?c k? m?i "skipassource". B?ng cách s? d?ng lá c? này, các đ?a ch? m?i đư?c thêm vào không đư?c s? d?ng cho các gói tin g?i đi tr? khi thi?t l?p m?t cách r? ràng đ? s? d?ng b?i các gói tin g?i đi. V? v?y, các đ?a ch? IP không s? đư?c đăng k? trên các máy ch? DNS.

Ví d?, sau đây là m?t Netsh l?nh cùng v?i c? "skipassource" m?i cho m?t đ?a ch? IPv4:
Netsh int ipv4 add address <Interface Name> <ip address> <subnet mask> skipassource=true


Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, máy tính ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows Vista gói d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n Windows Server 2008 SP2 và Windows Vista SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Tcpipreg.sys6.0.6002.2222831,23217 Tháng chín năm 200910: 04x86
Tcpip.sys6.0.6002.22228907,84817 Tháng chín năm 200912: 50x86
ARP.exe6.0.6002.2222819,96817 Tháng chín năm 200910: 04x86
Finger.exe6.0.6002.2222810.240 ngư?i17 Tháng chín năm 200910: 04x86
Hostname.exe6.0.6002.222288.704 ngư?i17 Tháng chín năm 200910: 04x86
Mrinfo.exe6.0.6002.2222811,26417 Tháng chín năm 200910: 04x86
Netiohlp.dll6.0.6002.22228106,49617 Tháng chín năm 200910: 03x86
Netstat.exe6.0.6002.2222827,13617 Tháng chín năm 200910: 04x86
Route.exe6.0.6002.2222817,92017 Tháng chín năm 200910: 04x86
Tcpsvcs.exe6.0.6002.222289,72817 Tháng chín năm 200910: 04x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n Windows Server 2008 SP2 và Windows Vista SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Tcpipreg.sys6.0.6002.2222840,44817 Tháng chín năm 200910: 13x64
Tcpip.sys6.0.6002.222281,424,45617 Tháng chín năm 200912: 41x64
ARP.exe6.0.6002.2222823,04017 Tháng chín năm 200910: 14x64
Finger.exe6.0.6002.2222811,26417 Tháng chín năm 200910: 14x64
Hostname.exe6.0.6002.2222810.240 ngư?i17 Tháng chín năm 200910: 14x64
Mrinfo.exe6.0.6002.2222812.80017 Tháng chín năm 200910: 14x64
Netiohlp.dll6.0.6002.22228144,38417 Tháng chín năm 200912: 08x64
Netstat.exe6.0.6002.2222832,25617 Tháng chín năm 200910: 14x64
Route.exe6.0.6002.2222821,50417 Tháng chín năm 200910: 14x64
Tcpsvcs.exe6.0.6002.2222810,75217 Tháng chín năm 200910: 14x64
Cho t?t c? các h? tr? Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Tcpipreg.sys6.0.6002.2222880,89617 Tháng chín năm 200910: 10IA-64
Tcpip.sys6.0.6002.222282,949,70417 Tháng chín năm 200912: 44IA-64
ARP.exe6.0.6002.2222845,56817 Tháng chín năm 200910: 11IA-64
Finger.exe6.0.6002.2222822,52817 Tháng chín năm 200910: 11IA-64
Hostname.exe6.0.6002.2222815,87217 Tháng chín năm 200910: 11IA-64
Mrinfo.exe6.0.6002.2222825.60017 Tháng chín năm 200910: 11IA-64
Netiohlp.dll6.0.6002.22228267,26417 Tháng chín năm 200912: 09IA-64
Netstat.exe6.0.6002.2222864,00017 Tháng chín năm 200910: 11IA-64
Route.exe6.0.6002.2222845,05617 Tháng chín năm 200910: 11IA-64
Tcpsvcs.exe6.0.6002.2222820,48017 Tháng chín năm 200910: 11IA-64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft


Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Package_for_kb975808_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông áp d?ng25,80318 Tháng chín, 200920: 54Không áp d?ng
Package_for_kb975808_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông áp d?ng1.43218 Tháng chín, 200920: 54Không áp d?ng
Package_for_kb975808_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông áp d?ng26,38718 Tháng chín, 200920: 54Không áp d?ng
Package_for_kb975808_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông áp d?ng1.42418 Tháng chín, 200920: 54Không áp d?ng
Package_for_kb975808_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông áp d?ng26,09218 Tháng chín, 200920: 54Không áp d?ng
Package_for_kb975808_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông áp d?ng1.43218 Tháng chín, 200920: 54Không áp d?ng
X86_microsoft-windows-l..istry-h? tr?-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22228_none_887faeca1bb9e6b0.manifestKhông áp d?ng4.845 ngư?i17 Tháng chín năm 200913: 52Không áp d?ng
X86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22228_none_b5808b157cb32d1a.manifestKhông áp d?ng6.40017 Tháng chín năm 200913: 53Không áp d?ng
X86_microsoft-windows-tcpip-utility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22228_none_35296c6d652b0ed7.manifestKhông áp d?ng17,14317 Tháng chín năm 200913: 53Không áp d?ng

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Amd64_microsoft-windows-l..istry-h? tr?-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22228_none_e49e4a4dd41757e6.manifestKhông áp d?ng5,12217 Tháng chín năm 200913: 38Không áp d?ng
Amd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22228_none_119f269935109e50.manifestKhông áp d?ng6,42217 Tháng chín năm 200913: 39Không áp d?ng
Amd64_microsoft-windows-tcpip-utility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22228_none_914807f11d88800d.manifestKhông áp d?ng17,19317 Tháng chín năm 200913: 39Không áp d?ng
Package_for_kb975808_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông áp d?ng26,08118 Tháng chín, 200920: 54Không áp d?ng
Package_for_kb975808_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông áp d?ng1.440 ngư?i18 Tháng chín, 200920: 54Không áp d?ng
Package_for_kb975808_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông áp d?ng26,66918 Tháng chín, 200920: 54Không áp d?ng
Package_for_kb975808_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông áp d?ng1.43218 Tháng chín, 200920: 54Không áp d?ng
Package_for_kb975808_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông áp d?ng26,37218 Tháng chín, 200920: 54Không áp d?ng
Package_for_kb975808_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông áp d?ng1.440 ngư?i18 Tháng chín, 200920: 54Không áp d?ng

Các tệp bổ sung dành cho tất cả các phiên bản Windows Server 2008 chạy Itanium

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Ia64_microsoft-windows-l..istry-h? tr?-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22228_none_888152c01bb7efac.manifestKhông áp d?ng5,11817 Tháng chín năm 200913: 28Không áp d?ng
Ia64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22228_none_b5822f0b7cb13616.manifestKhông áp d?ng6,41117 Tháng chín năm 200913: 29Không áp d?ng
Ia64_microsoft-windows-tcpip-utility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22228_none_352b1063652917d3.manifestKhông áp d?ng17,16817 Tháng chín năm 200913: 30Không áp d?ng
Package_for_kb975808_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông áp d?ng6,28518 Tháng chín, 200920: 54Không áp d?ng
Package_for_kb975808_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông áp d?ng1.427 ngư?i18 Tháng chín, 200920: 54Không áp d?ng
Package_for_kb975808_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông áp d?ng6,00418 Tháng chín, 200920: 54Không áp d?ng
Package_for_kb975808_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumKhông áp d?ng1.43518 Tháng chín, 200920: 54Không áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 975808 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Mười Một 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
T? khóa: 
kbhotfixserver kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbqfe kbsurveynew kbmt KB975808 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:975808

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com