บทนำสู่การนิพจน์แบบอินไลน์ ASP.NET ใน.NET Framework

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 976112 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้ประกอบด้วยการแนะนำเพื่อแบบอินไลน์นิพจน์ต่อไปนี้ของ ASP.NET:
 • <% ... %>
 • <%= ... %>
 • <%@ ... %>
 • <%# ... %>
 • <%$ ... %>
 • <%-- ... %>
 • <%@ ... %>

ข้อมูลเพิ่มเติม

< %...%>ฝังรหัสบล็อก

บล็อกรหัสที่ฝังตัวมีใช้การรักษาความเข้ากันได้ย้อนหลังกับ classical ASP รหัสในบล็อกสามารถดำเนินการคำสั่งการเขียนโปรแกรม และเรียกใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในคลาหน้าปัจจุบันระหว่างขั้นตอนการเรนเดอร์เพ

ตัวอย่างต่อไปนี้อธิบายการเพจ ASP.NET ที่มีตัวอย่างรหัส Microsoft Visual Basic .NET ในบล็อกการฝังรหัสเพื่อแสดงผลลัพธ์ของการวนรอบ:
<%@ Page Language="VB" %>
<html>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <% For i As Integer = 16 To 24 Step 2%>
  <div style="font-size: <% Response.Write(i)%>">
    Hello World<br />
  </div>
  <% Next%>
  </form>
</body>
</html>
เนื่องจากเสมอบล็อกการโค้ดที่ฝังตัวอยู่ผสมกับแหล่งข้อมูล HTML จึงเป็นเรื่องยากสำหรับนักพัฒนาเพื่ออ่าน และการเก็บรักษาไว้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบล็อกรหัสที่ฝังตัวใน ASP.NET เว็บเพจ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms178135.aspx

< % =นิพจน์%>แสดง...

การ < % =%... > แสดงนิพจน์จะเทียบเท่ากับบล็อกรหัสที่ฝังตัวที่ประกอบด้วยเฉพาะคำสั่ง Response.Write(…) นี่คือวิธีง่ายที่สุดในการแสดงข้อมูลเช่นสตริงที่เดียว ตัวแปร int หรือค่าคง

ตัวอย่างเช่น ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้แสดงเวลาปัจจุบัน:
<%@ Page Language="VB" %>
<html>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <%=DateTime.Now.ToString() %>
  </form>
</body>
</html>
โปรดจำไว้ว่า ไม่สามารถใช้นิพจน์ที่แสดงในแอตทริบิวต์ของตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์ นี่คือการได้เนื่องจาก.NET Framework compiles นิพจน์ทั้งหมดแทนของเนื้อหาที่แสดงเป็นค่าแอตทริบิวต์โดยตรง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแสดงข้อมูลจาก ASP.NET ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/6dwsdcf5.aspx

< %@...นิพจน์%> directive

นิพจน์ที่ directive มีไวยากรณ์ที่ระบุการตั้งค่าที่ใช้ โดยหน้า และ โดยผู้ใช้ควบคุม compilers เมื่อพวกเขาประมวลผลเพฟอร์มเว็บ ASP.NET (.aspx) และแฟ้มควบคุมผู้ใช้ (.ascx)

ในกรอบงานเพจ ASP.NET สนับสนุน directives ที่ต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
@ หน้ากำหนดแอททริบิวต์เฉพาะหน้าที่ใช้ โดยตัวแยกวิเคราะห์ของเพจ ASP.NET และคอมไพเลอร์ สามารถถูกรวมไว้ในแฟ้ม.aspx เท่านั้น
* ชื่อ directive นี้สามารถใช้ได้เฉพาะในเพจ ASP.NET เว็บฟอร์ม
ตัวควบคุม @กำหนดแอททริบิวต์เฉพาะตัวของการควบคุมที่ใช้ โดยตัวแยกวิเคราะห์ของเพจ ASP.NET และคอมไพเลอร์ สามารถถูกรวมไว้ใน.ascx แฟ้ม (การควบคุมผู้ใช้) เท่านั้น
* ชื่อ directive นี้สามารถใช้ได้เฉพาะในผู้ใช้ควบคุมแฟ้มได้
นำเข้า @ได้นำเข้า namespace คำลง ในเพจ หรือลง ในตัวควบคุมผู้ใช้
ดำเนินการ @บ่งชี้ declaratively ว่า หน้าหรือตัวควบคุมผู้ใช้ใช้อินเทอร์เฟซ.NET Framework ที่ระบุ
ลงทะเบียน @เชื่อมโยงนามแฝง namespaces และชื่อคลาส ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมและการควบคุมเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดเองเพื่อให้เมื่อถูกรวมไว้ในเพจที่ร้องขอหรือตัวควบคุมผู้ใช้
แอสเซมบลี @เชื่อมโยงแอสเซมบลีของเพจปัจจุบันในระหว่างการคอมไพล์ ได้สร้างทั้งหมดแอสเซมบลีของคลาสที่และอินเทอร์เฟซสำหรับการใช้บนหน้า
@ หลักเพจที่มี ASP.NET หลักที่ระบุ
@ WebHandlerบ่งชี้ถึงเพจที่มี IHttpHandler ASP.NET
@ PreviousPageTypeมีวิธีการขอรับ strong พิมพ์จากเพจก่อนหน้าในขณะที่เข้าถึงผ่านทางการPreviousPageคุณสมบัติ
@ MasterTypeกำหนดชื่อคลาสไปต้นแบบคุณสมบัติของเพจที่มี ASP.NET วิธีการสร้างการอ้างอิงตัวพิมพ์ขอไปยังหน้าหลักของ ASP.NET
@ OutputCachedeclaratively ควบคุมการแสดงผลการแคนโยบาย ของหน้า หรือตัวควบคุมผู้ใช้
ข้อมูลอ้างอิง @เชื่อมโยง declaratively ตัวควบคุมเพจหรือผู้ใช้ไปยังตัวควบคุมเพจหรือผู้ใช้ปัจจุบัน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวยากรณ์ directive ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/xz702w3e.aspx

< % #...นิพจน์%>ข้อมูลแบบรวม

นิพจน์การผูกข้อมูลสร้างการรวมระหว่างคุณสมบัติตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์และข้อมูลที่เป็นแหล่งเวลาของตัวควบคุมDataBindวิธีการของตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์นี้ถูกเรียกบนหน้า

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการใช้นิพจน์การผูกข้อมูลเพื่อผูกสตริจากฟังก์ชันไปข้อความคุณสมบัติของป้ายผนึก:
<%@ Page Language="VB" %>
<script runat="server">
  Protected Function SayHello() As String
    Return "Hello World"
  End Function

  Protected Sub Page_PreRender(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
    lblHello.DataBind()
  End Sub
</script>
<html>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <asp:Label ID="lblHello" runat="server" Text="<%# SayHello%>"></asp:Label>
  </form>
</body>
</html>
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวยากรณ์นิพจน์การผูกข้อมูล ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bda9bbfx.aspx

< %$%>ตัวสร้างนิพจน์

ตัวสร้างนิพจน์ที่จะใช้เพื่อกำหนดค่าของคุณสมบัติตัวควบคุมที่ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่ในการตั้งค่าคอนฟิกของโปรแกรมประยุกต์หรือแฟ้มทรัพยากร ไวยากรณ์พื้นฐานของตัวสร้างนิพจน์ที่มีต่อไปนี้:
<%$ Expression Prefix: Expression Value %>
The dollar sign ($) indicates to ASP.NET that the following expression is an expression builder. The expression prefix defines the kind of expression, such asAppSettings,ConnectionStringsหรือทรัพยากร. Additionally, you can create and define your own expression builder. The expression value that follows the colon (:) is what ASP.NET will actually use as the value of a certain property.

The following demo shows how to use the expression builder to obtain the copyright of a Web site from theAppSettingsnode in the Web.config file and how to then set the copyright information as the value of the Literal’sข้อความคุณสมบัติ

กระบวนการAppSettingsnode in Web.config file:
<appSettings>
  <add key="copyright" value="(c) Copyright 2009 WebSiteName.com"/>
</appSettings>
The expression builder in the ASP.NET Web Form page:
<div id="footer">
  <asp:Literal ID="Literal1" runat="server" Text="<%$ AppSettings: copyright %>"></asp:Literal>
</div>
For more information about ASP.NET expressions, visit the following MSDN Web site:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/d5bd1tad.aspx

<%-- ... -- %> server-side comments block

The server-side comments block lets developers embed code comments in any location of the HTML source of ASP.NET Web Form pages (except for within<script></script>

The following code example shows how to use the server-side comments block in an ASP.NET page:
<%@ Page Language="VB" %>
<script runat="server">
  Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
    Dim strName As String
    strName = Session("userName")
    lblUserName.Text = strName
  End Sub
</script>
<html>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <%-- Label for UserName --%>
  <asp:Label ID="lblUserName" runat="server" Text=""></asp:Label>
  </form>
</body>
</html>
For more information about server-side comments, visit the following MSDN Web site:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/4acf8afk.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 976112 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 2.0
 • Microsoft .NET Framework 3.0
 • Microsoft .NET Framework 3.5
Keywords: 
kbsurveynew kbinfo kbhowto kbexpertiseadvanced kbmt KB976112 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:976112

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com