PC Talk – Làm cách nào đ? chuy?n d? li?u t? máy tính ch?y Windows XP ho?c Vista sang máy tính khác ch?y Windows 7

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 976582 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đo?n đ?i tho?i dư?i đây hư?ng d?n b?n cách chuy?n d? li?u t? Windows XP ho?c Windows Vista sang Windows 7 s? d?ng Windows Easy Transfer.
Question Image
Tôi v?a mua m?t chi?c máy tính cài s?n Windows 7 nhưng làm cách nào đ? tôi chuy?n t?t c? d? li?u t? chi?c máy tính c? c?a tôi sang chi?c máy tính này?  
 N?u b?n dùng Windows Easy Transfer, nó s? giúp b?n d? dàng sao chép t?p tin và các thi?t l?p t? Windows XP ho?c Windows Vista .

Bên c?nh đó b?n c?ng có th? chuy?n c? e-mail n?a, tuy nhiên Windows 7 không có s?n chương tr?nh qu?n l? e-mail nên máy b?n có th? không có nó. Trong trư?ng h?p này, b?n nên xem bài “Không th? t?m đư?c chương tr?nh qu?n l? e-mail trong Windows 7”đ? cài m?t chương tr?nh qu?n l? e-mail.
answer image
Question Image
V?y th? tôi dùng Windows Easy Transfer như th? nào?  
 Đ?u tiên, b?n c?n chép Windows Easy Transfer vào máy tính c? c?a b?n sau đó cho nó sao chép d? li?u và thi?t l?p c?a b?n.

Đ? chuy?n d? li?u, b?n có th? dùng LAN, ? USD, ? c?ng ngoài, đ?a CD, DVD ho?c cáp Windows Easy Transfer.
answer image
Question Image
Tôi s? dùng ? c?ng ngoài. V?y tôi chép Windows Easy Transfer vào máy tính c? c?a tôi như th? nào?  
 Đ?u tiên, k?t n?i ? c?ng ngoài c?a b?n vào máy Windows 7, b?m Start r?i ch?n All Programs, Accessories, System Tools, Windows Easy Transfer.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
976582A
answer image
Question Image
Windows Easy Transfer gi? đang ch?y. Tôi s? b?m Next t?i đây.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
976582B
 
 Ti?p theo, b?n ch?n cách mu?n chuy?n d? li?u. ? đây b?n ch?n An external hard disk or USD flash drive. Sau đó, b?n c?n làm theo hư?ng d?n trên màn h?nh đ? chép Windows Easy Transfer cho máy tính c?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
976582C
answer image
Question Image
Sau khi nó sao chép xong, b?n s? th?y màn h?nh hi?n lên như bên dư?i.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
976582D
 
 Đư?c r?i, h?y đ? máy Windows 7 c?a b?n qua m?t bên. Ti?p theo, như hư?ng d?n s? 3, b?n h?y k?t n?i ? c?ng ngoài vào chi?c máy c? và ch?y Windows Easy Transfer, sau đó làm theo hư?ng d?n. D?ng key Windows Easy Transfer s? xu?t hi?n.
answer image
Question Image
Bây gi? tôi c?n k?t n?i l?i ? c?ng ngoài vào Windows 7 và b?m Next. Trong màn h?nh như bên dư?i, tôi nh?p d?ng key Windows Easy Transfer r?i b?m Next ph?i không?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
976582E
 
 Đúng r?i. Bây gi? b?n ki?m tra d? li?u t? máy tính c? và khi nó đ? hoàn thành, danh sách tài kho?n s? xu?t hi?n, b?n đánh d?u ch?n vào tài kho?n mà b?n mu?n chép vào máy tính m?i r?i b?m Next. Vi?c chuy?n d? li?u đ? đư?c b?t đ?u đúng không?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
976582F
answer image
Question Image
Đ? tôi xem nào… Đư?c r?i, nó đ? xong. C?a s? thông báo đ? xu?t hi?n.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
976582G
 
 Nó d? hơn b?n tư?ng tư?ng ph?i không? B?n c?ng có th? dùng Windows Easy Transfer đ? chuy?n d? li?u gi?a nh?ng máy Windows 7 v?i nhau n?a!
answer image
Question Image
Tôi r?t vui v? đ? chuy?n đư?c d? li?u c?a m?nh m?t cách d? dàng. C?m ơn b?n nhé! 

Thu?c tính

ID c?a bài: 976582 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 1.4
Áp d?ng
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Office Basic 2007
  • Microsoft Office Professional 2007
  • Microsoft Office Standard 2007

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com