บริการตัวจัดการเครื่องเสมือนปัญหาเมื่อคุณเพิ่มโฮสต์เครื่องเสมือนที่มีตัวประมวลผลแบบลอจิคัลที่มากกว่า 16 ใน VMM 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 976639 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณพยายามจะเพิ่มไปยัง Microsoft ระบบศูนย์เครื่องจักรเสมือน Manager (VMM) 2008 R2 การโฮสต์เครื่องเสมือน
 • โฮสต์เครื่องเสมือนมีหน่วยประมวลผลแบบลอจิคัลมากกว่า 16 ตัวอย่างเช่น โฮสต์เครื่องเสมือนมีตัวประมวลผล 6-หลักที่สี่
ในสถานการณ์สมมตินี้ บริการการจัดการเครื่องเสมือน (Vmmservice.exe) ขัดข้องในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ VMM 2008 R2

ถ้าคุณตั้งค่าการสืบค้นกลับสำหรับปัญหานี้ ล็อกการสืบค้นกลับอาจระบุว่า เกิดข้อยกเว้นต่อไปนี้:
09435 1634.16A4::07/22-20:50:29.545#26:VmRefresher.cs(182) [5684] ของ 00009433 273.19396973: System.InvalidOperationException: Nullable วัตถุต้องมีค่า
09436 00009434 273.19396973 [5684 ที่ System.Nullable`1.get_Value()
09437 00009435 273.19396973 [5684 ที่ Microsoft.VirtualManager.Engine.Adhc.WindowsHostDataProperties.GetProcessorData()
09438 00009436 273.19396973 [5684 ที่ Microsoft.VirtualManager.Engine.Adhc.WindowsHostDataProperties.PopulateProperties()
นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมจัดการ VM

รหัสเหตุการณ์ 19999

ชื่อแฟ้มบันทึก: ตัวจัดการ VM
แหล่งที่มา: ตัวจัดการเครื่องเสมือน
วันที่:Date_and_Time
รหัสเหตุการณ์: 19999
งานประเภท: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: คลาสสิค
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:computername
คำอธิบาย: ตัวจัดการเครื่องเสมือน (vmmservice:2516) ได้พบข้อผิดพลาด และจำเป็นสำหรับการจบการทำงานของกระบวนการ windows สร้างรายงานข้อผิดพลาดกับพารามิเตอร์ต่อไปนี้:
เหตุการณ์: VMM20
P1 (appName): vmmservice
P2:2.0.3444.0 (appVersion)
P3:E.Adhc.Operations (assemblyName)
P4:2.0.3454.0 (assemblyVer)
P5:M.V.E.A.WindowsHostDataProperties.GetProcessorData (methodName)
P6:System.InvalidOperationException (exceptionType)
P7 (callstackHash): e9f1


รหัสเหตุการณ์ 1

ชื่อแฟ้มบันทึก: ตัวจัดการ VM
แหล่งที่มา: ตัวจัดการเครื่องเสมือน
วันที่:Date_and_Time
รหัสเหตุการณ์: 1
งานประเภท: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: คลาสสิค
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:computername
คำอธิบาย::
System.InvalidOperationException: Nullable วัตถุต้องมีค่า
เมื่อ System.Nullable`1.get_Value()
เมื่อ Microsoft.VirtualManager.Engine.Adhc.WindowsHostDataProperties.GetProcessorData()
เมื่อ Microsoft.VirtualManager.Engine.Adhc.WindowsHostDataProperties.PopulateProperties()
เมื่อ Microsoft.VirtualManager.Engine.Adhc.WindowsHostAbstractionLayer.GetHostProperties (HostData oldHostData)
เมื่อ Microsoft.VirtualManager.Engine.Adhc.HostRefresher.GatherAllInformation (โฮสต์โฮสต์ agentRefreshSyncObj วัตถุ taskID Guid)
เมื่อ Microsoft.VirtualManager.Engine.Adhc.HostRefresher.RefreshLockedHost (โฮสต์โฮสต์ taskID Guid)
เมื่อ Microsoft.VirtualManager.Engine.BitBos.VMRefresherBase.UpdateHostToResponding (Nullable ` 1 & prevState)
เมื่อ Microsoft.VirtualManager.Engine.BitBos.VMRefresherBase.UpdateHostState (IVMComputerSystemSummary [] vmComputers, Nullable ` 1 & prevState)
เมื่อ Microsoft.VirtualManager.Engine.BitBos.VMRefresherBase.RunLightRefresher()
เมื่อ Microsoft.VirtualManager.Engine.BitBos.VMRefresherBase.UpdateHostandVMs (refresherType VMRefresherType, vmObjectId Guid, tempVm VM)
เมื่อ Microsoft.VirtualManager.Engine.BitBos.VmLightRefresher.RefreshData (HostReference hostRef)
เมื่อ Microsoft.VirtualManager.Engine.RefreshDriver`1.RefreshThreadFunction(Object obj) 2146233079

หมายเหตุ:รหัสเหตุการณ์ 19999 และล็อกการสืบค้นกลับทั้งระบุว่า เกิดปัญหาดังต่อไปนี้:
 • aWindowsHostDataProperties.GetProcessorDataการเรียกฟังก์ชัน
 • aSystem.InvalidOperationExceptionข้อยกเว้น
 • anullable ` 1วัตถุ

การหลีกเลี่ยงปัญหา

วิธีแก้ปัญหา 1

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ จำกัดจำนวนของ cpu ที่ระบบปฏิบัติการใช้ในการ 16 โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msconfigแล้ว กด ENTER
 2. ในการBOOTแท็บ คลิกตัวเลือกขั้นสูง.
 3. คลิกเพื่อเลือกนั้นหมายเลขของตัวประมวลผลกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น เลือก 16 หรือค่าที่มีขนาดเล็ก
 4. คลิกตกลง.
 5. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

วิธีแก้ปัญหา 2

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ใน BIOS ตั้งค่านี้เทคโนโลยี clusteringการตั้งค่ามีอยู่จริง. ค่าเริ่มต้นของการตั้งค่านี้ตรรกะ.

วิธีแก้ปัญหา 3

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ บังคับใช้ระบบปฏิบัติการเพื่อใช้การควบคุมการขัดจังหวะการ programmable ขั้นสูงที่มีอยู่จริง (APIC) โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เปิดพร้อมท์คำสั่ง โดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  /set BCDEdit ใช่ USEPHYSICALDESTINATION
 3. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
หมายเหตุ:วิธีแก้ปัญหาที่ 2 และ 3 วิธีแก้ปัญหาให้คุณสามารถใช้ตัวประมวลผลถึง 24 ฟังก์ชันการทำงานนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณใช้ปรับปรุง 956710

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
956710การปรับปรุง Hyper V มีไว้เพื่อเพิ่มจำนวนของตัวประมวลผลแบบลอจิคัลและเครื่องเสมือนใน Windows Server คอมพิวเตอร์ที่ใช้ 2008 x 64

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 976639 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 Workgroup Edition
Keywords: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb kbmt KB976639 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:976639

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com