Lietojot Visual C++ 2008 kompilatora k??das zi?ojums: "fat?la k??da C1859"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 976656 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Palai?ot Microsoft Visual c + + 2008 kompilatora apkopot failus vai veidot projektu, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
fat?la k??da C1859: galvenes failu nosaukumu neparedz?ta iepriek? kompil?ta galvenes, vienk?r?i atk?rtot kompilatora var?tu nov?rst ?o probl?mu.
Turkl?t ?? probl?ma joproj?m past?v, pat ja vad?t kompilatora v?lreiz. ?? probl?ma rodas, ja ir iesp?jota Izveidot/izmantot iepriek? kompil?ta ar galvenes kompilatora opcijas dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008.

Piez?me ?? probl?ma var rasties bie??k, iesp?jojot / analiz?t kompilatora opcijas.

IEMESLS

Ja iesp?jojat Izveidot/izmantot iepriek? kompil?ta ar galvenes kompilatora opcijas kompilatora prasa, ka iepriek? kompil?ta ar galvenes failiem un relat?vo modu?us nevar p?rvietot starp apkopojumi. Tom?r adre?u telpu izk?rtojums randomiz?cijas (paz?stams ar? k? ASLR) funkcija nejau?i nodotos modu?i proces?. T?p?c rodas ?? k??da, kad modu?i p?rvietotos pa kompil?ciju.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Lejupiel?d?t ?o labojumfailu Microsoft Developer Network (MSDN) kodu galerijas, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://code.MSDN.Microsoft.com/KB976656

Piez?me MSDN kodu galerijas par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas sarakst?, tas ir t?p?c, ka kodu galerijas resursu lapa nav pieejama ?aj? valod?.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me J?s varat ar? lejupiel?d?t ?o labojumfailu no ??s Microsoft vietnes:
https://Connect.Microsoft.com/VisualStudio/downloads/DownloadDetails.aspx?DownloadID = 25785
Piez?me ?? labojumfailu pakotne satur ar? noteikt "C1001: kompilators (kompilatora failu f:\dd\vctools\compiler\utc\src\p2\main.c, 182. rindu) rad?s iek??ja k??da, lietojot.NET framework 3.5.

Priek?noteikumi

Ir nepiecie?ama Microsoft Visual Studio 2008 1. servisa pakotni instal?t, lai lietotu ?o labojumfailu.

Restart?jiet pras?ba

Jums nav j?restart? dators, p?c tam, kad j?s lietojiet labojumfailu, ja tiek izmantota nek?d? gad?jum? Visual Studio.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j nevienu citu labojumfailu.

Inform?ciju par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti) ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla cilni Datuma un laika no vad?bas pane?a vienumiem.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
C1.dll15.0.30729.4455677,18410 Decembris 200902: 31
C1.dll15.0.30729.4455828,74410 Decembris 200902: 31
C1xx.dll15.0.30729.44552,202,95210 Decembris 200902: 31
C1xx.dll15.0.30729.44552,213,70410 Decembris 200902: 31
C1xx.dll15.0.30729.44552,348,36010 Decembris 200902: 31
C1xx.dll15.0.30729.44552,504,01610 Decembris 200902: 31
C1xx.dll15.0.30729.44552,890,56810 Decembris 200902: 31

PROFILAKSE

Lai apietu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no ??m metod?m.

1. Metode

Atsp?jot / analiz?t kompilatora opcijas, ja t? ir iesp?jota.

Metode 2

S?kt t?ru b?v?t.

Metode 3

Restart?jiet datoru.

Metode 4

Atsp?jot Izveidot/izmantot iepriek? kompil?ta ar galvenes kompilatora opcijas.

Piez?me ??s metodes nav garant?ts, ka tas darbosies. Pat tad, ja izmantojat k?du no ??m metod?m, var v?l joproj?m saskaras ar ?o probl?mu.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Papildinform?ciju par adre?u telpu izk?rtojums randomiz?cijas, apmekl?jiet ??du Microsoft blog post:
Risin?t telpu izk?rtojums randomiz?cijas Windows Vista
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Precompiled Header k??du, apmekl?jiet ??du Microsoft blog post:
Iepriek? kompil?ta Header k??du Windows 7

Rekviz?ti

Raksta ID: 976656 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 20. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition
  • Microsoft Visual Studio 2008 Academic Edition
  • Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition
  • Microsoft Visual Studio 2008 Standard Edition
  • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Database Professionals
  • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Architects
  • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Developers
  • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Testers
  • Microsoft Visual Studio 2008 Team Suite
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbqfe kbmt KB976656 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 976656

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com