Identifikator ?lanka: 976786 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

U oknu sa osobama, funkcija Microsoft Outlook Social Connector ne prikazuje informacije o kontaktu, na primer aktivnosti, sastanke, ispravke statusa, e-poruke ili sastanke. Umesto toga, prikazuje se slede?i tekst:

Ne postoje stavke za ovaj prikaz.
Pored toga, traka upozorenja prikazuje slede?a obave?tenja u oknu sa osobama:

Pretraga ne mo?e da vrati rezultate za ovaj prikaz. Kliknite ovde za vi?e informacija
Ako se okno sa osobama umanji, prikazuje se slede?e obave?tenje:

Windows Desktop Search nije dostupan.
Napomena U ovoj konfiguraciji dobijate neku od slede?ih poruka o gre?ci kada poku?ate da izvr?ite pretragu u programu Outlook:
 • Trenutna pretraga nije dostupna kada je Outlook pokrenut sa administratorskim dozvolama. Da biste koristili trenutnu pretragu, iza?ite iz programa Outlook i ponovo ga pokrenite bez administratorskih dozvola.
 • Da biste mogli da omogu?ite funkciju trenutne pretrage u programu Outlook, morate da preuzmete i instalirate komponentu za Microsoft Windows.

UZROK

Do ovog problema dolazi zato ?to funkcija Social Connector zavisi od funkcije Windows Search pri obezbe?ivanju informacija u oknu sa osobama. Me?utim, funkcionalnost Windows Search nije dostupna u slede?im situacijama:
 • Pokre?ete Outlook 2010 koriste?i administratorske dozvole sa punim privilegijama.
 • Nemate instaliranu funkciju Windows Search.

RE?ENJE

Ako ?elite da koristite ovu funkciju u progamu Outlook Social Connector, koristite jedno od slede?ih re?enja, u zavisnosti od izvora problema.

Pokrenuli ste Outlook pomo?u komande ?Pokreni kao administrator?

U ovom scenariju, iza?ite iz programa Outlook 2010, a zatim pokrenite Outlook 2010, ali nemojte koristiti komandu Pokreni kao administrator. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Iza?ite iz programa Outlook 2010
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Microsoft Office.
 3. Izaberite stavku Microsoft Outlook 2010.

Nemate instalirane potrebne Windows Search komponente.

Windows 7:
Ako koristite Windows 7, a nije instalirana Windows Search komponenta, sledite ove korake da biste dodali ovu funkciju instalaciji operativnog sistema Windows.
 1. Iza?ite iz programa Outlook 2010.
 2. Na kontrolnoj tabli izaberite stavku Programi i funkcije.
 3. Na kontrolnoj tabli Programi i funkcije izaberite stavku Uklju?ite ili isklju?ite funkcije operativnog sistema Windows.
 4. U dijalogu Funkcije operativnog sistema Windows prona?ite funkciju Windows Search i kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu pored nje.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2547134
 5. Kliknite na dugme U redu.
 6. Kada se funkcija Windows Search instalira, kliknite na dugme Odmah ponovo pokreni da biste ponovo pokrenuli ra?unar.
 7. Pokrenite Outlook kada se ra?unar ponovo pokrene.

  Napomena Mo?da ?ete videti dijalog sli?an slede?em pri prvom pokretanju programa Outlook po?to napravite ovu promenu u instalaciji operativnog sistema Windows 7.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2547135
Windows XP ili Windows Vista:

Ako koristite operativni sistem Windows XP ili Windows Vista, a funkcija Windows Search 4.0 nije instalirana, morate da instalirate Windows Search 4.0. Da biste preuzeli ispravku, posetite slede?e stranice lokacije Download Center za svoju verziju operativnog sistema Windows:
Windows Search 4.0 za Windows XP (KB940157)

Windows Search 4.0 za operativni sistem Windows Vista SP1 (KB940157)

Za vi?e informacija o instalaciji funkcije Windows Search 4.0 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
940157 Opis komponente Windows Search 4.0 i paketa vi?ejezi?kog korisni?kog interfejsa za Windows Search 4.0

Onemogu?avanje poruka sa obave?tenjima

Ako ne ?elite da instalirate potrebne Windows Search komponente, a ?elite da onemogu?ite ova upozorenja, morate izmeniti Windows registrator. Da bismo umesto vas onemogu?ili poruke sa obave?tenjima, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.

Onemogu?i poruke sa obave?tenjima
Microsoft Fix it 50516
Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste sami onemogu?ili ova upozorenja, sledite ove korake da biste a?urirali Windows registrator:

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Prona?ite slede?i potklju? u registratoru i kliknite na njega:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Search
  Napomena Ru?no morate da kreirate ovaj potklju? u registratoru ako trenutno ne postoji. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Prona?ite slede?i potklju? u registratoru, a zatim kliknite na njega:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook
  2. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Klju?.
  3. Otkucajte Search, a zatim pritisnite taster ENTER.
 3. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
 4. Otkucajte DisableDownloadSearchPrompt, a zatim pritisnite taster ENTER.
 5. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izmeni.
 6. Otkucajte 1 i kliknite na dugme U redu.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

STATUS

Korporacija Microsoft je potvrdila da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 976786 - Poslednji pregled: 12. septembar 2011. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Outlook 2010
Klju?ne re?i: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbsurveynew kbprb kbfixme kbmsifixme KB976786

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com