ID c?a bi: 976932 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Hin a co Goi Dich vu 1 (SP1) danh cho Windows 7 va Windows Server 2008 R2. Goi dich vu nay la ban cp nht cho Windows 7 va Windows Server 2008 R2 nhm giai quyt phan hi cua khach hang va cua i tac.

SP1 danh cho Windows 7 va Windows Server 2008 R2 la tp hp nhng cp nht va cai tin c xut cho Windows c tich hp vao mt ban cp nht co th cai t.

Windows 7 SP1 co th giup cho may tinh cua ban an toan va ang tin cy hn. Windows Server 2008 R2 SP1 cung cp mt tp hp nhng cai tin toan din danh cho cng ngh ao hoa cp doanh nghip. Goi dich vu nay bao gm nhng kha nng ao hoa vi B nh ng va Microsoft RemoteFX.

Ngi dung cui la ngi tiu dung co th tim thy thng tin chung v Windows 7 SP1 tai website sau cua Microsoft :
http://windows.microsoft.com/vi-vn/windows7sp1#sptabs=win7

Thng tin thm

Cach ly Goi Dich vu 1

Windows 7 Goi dich vu 1

ly Windows 7 SP1, hay truy cp website sau cua Microsoft:
http://windows.microsoft.com/vi-vn/installwindows7sp1

Windows 2008 R2 Goi Dich vu 1

ly Windows 2008 R2 SP1, hay truy cp website sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5842

Cach nhn h tr cho Goi Dich vu 1

H tr cho Windows 7 Goi Dich vu 1

Ngi dung cui la ngi tiu dung co th s dung Cng ng Microsoft thao lun cac vn lin quan n Windows 7 SP1. thc hin vic nay, hay truy cp website sau cua Microsoft:
http://www.answers.microsoft.com/windows
Cac chuyn gia IT co th s dung din an chuyn gia IT Windows 7 thao lun v cac vn lin quan n Windows 7 SP1. thc hin vic nay, hay truy cp website sau cua Microsoft:
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/category/w7itpro
yu cu h tr v Windows 7 SP1, hay truy cp website sau cua Microsoft:
H tr v Windows 7 SP1
Lu y c h tr trc tuyn nhm khc phuc cac s c cai t SP1, hay truy cp website sau cua Microsoft:
Khc phuc cac s c cai t goi dich vu danh cho Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2

Tuy chon h tr danh cho Windows Server 2008 R2 Goi Dich vu 1

Cac chuyn gia IT co th s dung din an Chuyn gia IT Windows 7 thao lun cac vn lin quan n Windows Server 2008 R2 SP1. thc hin vic nay, hay truy cp website sau cua Microsoft:
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/category/w7itpro
yu cu h tr v Windows Server 2008 R2 SP1, hay truy cp website sau cua Microsoft:
H tr v Windows Server 2008 R2 SP1

Cach ly thng tin v hotfix va cac ban cp nht bao mt c bao gm trong Goi Dich vu 1

xem danh sach hotfix va cac ban cp nht bao mt bao gm trong SP1, hay truy cp website sau cua Microsoft:
Cac hotfix va cac ban cp nht bao mt trong Windows 7 va Windows Server 2008 R2 SP1

Lu yHin tai, danh sach hotfix va cac ban cp nht bao mt chi co sn bng ting Anh.

Thng tin khac v Goi Dich vu 1

Ngi dung cui la ngi tiu dung co th tim thy thng tin v nhng gi bao gm trong Windows 7 SP1 tai website sau cua Microsoft:
Windows 7 SP1 bao gm nhng gi
Cac chuyn gia IT va ngi dung cao cp co th tim thy thm thng tin, chng han nh chu thich phat hanh va hng dn trin khai SP1, tai website sau cua Microsoft TechNet:
Trang Windows 7 SP1 trn TechNet

Trang Windows Server 2008 R2 SP1 trn TechNet
Lu y Sau khi ban ap dung Goi Dich vu 1, thit t khi ng cua Dich vu May khach DHCP thay i t v hiu sang t ng. tranh iu nay, ap dung goi hotfix c m ta trong bai vit 2684965 cua C s Kin thc Microsoft (KB). bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
2684965 Thuc tinh Loai Khi ng trong dich vu May khach DHCP c thay i thanh T ng trong Windows 7 hoc trong Windows Server 2008 R2


Thu?c tnh

ID c?a bi: 976932 - L?n xem xt sau cng: 31 Thang Ging 2013 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
T? kha:
kbinfo kbhowto kbexpertisebeginner atdownload kbgraphxlink KB976932

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com