Hyper-V BPA cho Windows Server 2008 R2 is now available

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 977238 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Đ? đáp ?ng v?i khách hàng thông tin ph?n h?i mà chúng tôi nh?n đư?c sau khi phát hành b?n g?c c?a này C?p Nh?t ngày 3 tháng 11 năm 2009, b?n c?p nh?t này đ? đư?c s?a đ?i và tái phát hành ngày 10 tháng b?y năm 2012. Lưu ?: Không có không có thay đ?i ch?c năng đ? c?p nh?t này, và C?p Nh?t không c?n ph?i đư?c re-installed. B?n phát hành m?i m? r?ng cung c?p b?n c?p nh?t cho Windows 2008 R2 Service Pack 1.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này (KB977238) mô t? các Hyper-V t?t nh?t th?c ti?n Analyzer cho Windows Server 2008 R2 và cung c?p cho b?n m?t liên k?t đ? t?i v? công c?. Đ? có thông tin chi ti?t, xem ph?n gi?i thi?u"," "Thông tin", và "C?p nh?t thông tin" ph?n c?a bài vi?t này.

Đ? t?i xu?ng t?t nh?t th?c ti?n Analyzer for Windows Server 2008 R2, nh?p vào liên k?t trong các "C?p nh?t thông tin"ph?n.

GI?I THI?U

Trong c?a s? qu?n l?, th?c hành t?t nh?t là hư?ng d?n c?u h?nh máy ph?c v? như đư?c xác đ?nh b?i các chuyên gia. Ví d?, nó đư?c coi là m?t th?c hành t?t nh?t cho h?u h?t các công ngh? máy ch? đ? gi? m? c?ng đư?c yêu c?u cho các công ngh? đ? giao ti?p v?i máy tính khác trên m?ng và c?ng ch?n không s? d?ng c?ng. Trong khi vi ph?m th?c hành t?t nh?t, th?m chí r?t quan tr?ng nh?t th?c hành vi ph?m, không nh?t thi?t ph?i có v?n đ?, h? ch? ra c?u h?nh máy ch? mà có th? d?n đ?n hi?u su?t t?m nh?n th?p, đ? tin c?y t?m nh?n th?p, b?t ng? xung đ?t, tăng r?i ro b?o m?t hay các v?n đ? ti?m năng khác.

Thông tin thêm

Analyzer th?c ti?n t?t nh?t là g??

Analyzer th?c ti?n t?t nh?t (BPA) là m?t công c? qu?n l? máy ch? có s?n trong Windows Server 2008 R2. BPA báo cáo hành vi vi ph?m th?c hành t?t nh?t đ? các qu?n tr? viên sau khi BPA quét các vai tr? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên Windows Server 2008 R2. Qu?n tr? viên có th? l?c ra các thông tin không c?n thi?t ho?c lo?i tr? k?t qu? t? BPA báo cáo. Qu?n tr? viên c?ng có th? th?c hi?n nhi?m v? BPA v?i ho?c là các cmdlet Server Manager GUI, ho?c Windows PowerShell. Đ? bi?t thêm thông tin v? Analyzer th?c ti?n t?t nh?t và quét, xem tr? giúp Analyzer th?c ti?n t?t nh?t.

V? C?p Nh?t Hyper-V BPA

B?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t này ch?a các tiêu chu?n th?c hành t?t nh?t đ?i v?i m?t máy tính đang ch?y Hyper-V trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2. Sau khi c?p nh?t này đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy ch? đang ch?y Windows Server 2008 R2, b?n có th? ch?y m?t lo?t các Analyzer th?c ti?n t?t nh?t quét trên Hyper-V mà s? giúp b?n đ? mang l?i vai tr? vào phù h?p v?i th?c hành t?t nh?t.

B?n có th? s? d?ng Analyzer th?c ti?n t?t nh?t Hyper-V đ? quét m?t máy ch? đang ch?y vai tr? Hyper-V, và giúp xác đ?nh c?u h?nh không phù h?p v?i th?c hành t?t nh?t v?i vai di?n này. BPA quét c?u h?nh c?a máy tính v?t l?, máy ?o và các ngu?n l?c khác như ?o m?ng ho?c lưu tr? ?o. Quét k?t qu? đư?c hi?n th? như m?t danh sách mà b?n có th? s?p x?p theo m?c đ? nghiêm tr?ng, và bao g?m các khuy?n ngh? đ? s?a ch?a các v?n đ? và liên k?t đ? hư?ng d?n. Không có thay đ?i c?u h?nh t? đ?ng x?y ra b?ng cách ch?y quét. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Hyper-V, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin thêm v? Hyper-V

C?p nh?t thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 977238 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 0.1
Áp d?ng
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
T? khóa: 
kbhyperv atdownload kbinfo kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbhowto kbmt KB977238 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 977238

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com