Phân tích th?c ti?n t?t nh?t NPAS is now available for Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 977239 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Trong c?a s? qu?n l?, th?c ti?n t?t nh?t là hư?ng d?n đ? c?u h?nh m?t máy ch? như đư?c xác đ?nh b?i các chuyên gia. Ví d?, nó đư?c coi là m?t th?c hành t?t nh?t cho h?u h?t các công ngh? máy ch? đ? gi? cho các c?ng m? đư?c yêu c?u cho các công ngh? đ? giao ti?p v?i máy tính m?ng khác và c?ng có th? ngăn ch?n không s? d?ng c?ng. Trong khi vi ph?m th?c hành t?t nh?t, th?m chí r?t quan tr?ng các vi ph?m th?c hành t?t nh?t, không ph?i là nh?t thi?t ph?i v?n đ?, h? cho th?y c?u h?nh máy ch? có th? d?n đ?n hi?u su?t t?m nh?n th?p, đ? tin c?y t?m nh?n th?p, xung đ?t b?t ng?, tăng r?i ro b?o m?t, ho?c các v?n đ? ti?m năng khác.

Lưu ? B?n c?p nh?t này đ? đư?c s?a đ?i ngày 23 tháng 10 năm 2012 đ? áp d?ng cho Windows Server 2008 R2 Service Pack 1. N?u trư?c đây b?n đ? áp d?ng cho phiên b?n g?c c?a b?n C?p Nh?t KB 977239, không có thêm hành đ?ng là c?n thi?t. N?u b?n chưa t?ng cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n nên áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thêm

Analyzer th?c ti?n t?t nh?t là g??

Analyzer th?c ti?n t?t nh?t (BPA) là m?t công c? qu?n l? máy ch? mà có s?n trong Windows Server 2008 R2. BPA báo cáo các hành vi vi ph?m th?c hành t?t nh?t cho qu?n tr? sau khi BPA quét các vai tr? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên Windows Server 2008 R2. Ngư?i qu?n tr? có th? l?c ra các thông tin không c?n thi?t t? BPA báo cáo r?ng h? không có đ? xem. Qu?n tr? viên c?ng có th? th?c hi?n nhi?m v? BPA b?ng cách s? d?ng l?nh ghép ng?n ho?c qu?n l? máy ch? GUI, ho?c Windows PowerShell. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Analyzer th?c ti?n t?t nh?t và quét, xem các giúp phân tích t?t nh?t c?a th?c ti?n.

V? b?n C?p Nh?t chính sách m?ng và Dịch vụ Access BPA

B?n C?p Nh?t đư?c mô t? ch?a tiêu chu?n th?c hành t?t nh?t ch?ng l?i chính sách m?ng và truy c?p b?n ghi d?ch v? (c?ng đư?c g?i là NPAS) ch?y trên Windows Server 2008 R2 có th? đư?c đánh giá. Sau khi b?n c?p nh?t này đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy ch? đang ch?y Windows Server 2008 R2, b?n có th? ch?y Analyzer th?c ti?n t?t nh?t quét trên m?ng chính sách và truy c?p các b?n ghi d?ch v? mà s? giúp b?n mang l?i cho các vai tr? vào phù h?p v?i th?c ti?n t?t nh?t.

B?n có th? s? d?ng chính sách m?ng và truy c?p b?n ghi d?ch v? C?p Nh?t cho phân tích th?c ti?n t?t nh?t đ? quét m?t máy ch? đang ch?y b?n ghi d?ch v? vai tr? sau đây:
  • Máy ch? chính sách m?ng
  • Cơ quan ki?m nh?p c?a s?c kh?e
  • Dịch vụ Access t? xa và đ?nh tuy?n
BPA có th? giúp b?n xác đ?nh c?u h?nh chính sách m?ng và Dịch vụ Access không phù h?p v?i th?c ti?n t?t nh?t c?a Microsoft cho vai tr? này. Quét k?t qu? đư?c hi?n th? như m?t danh sách mà b?n có th? s?p x?p theo m?c đ? nghiêm tr?ng, và bao g?m các khuy?n ngh? đ? s?a ch?a các v?n đ? và liên k?t đ?n các hư?ng d?n. Không có thay đ?i c?u h?nh x?y ra t? đ?ng b?ng cách ch?y quá tr?nh quét.

C?p nh?t thông tin

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 977239 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
atdownload kbinfo kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbhowto kbmt KB977239 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 977239

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com