เรียกใช้ Windows สำหรับ Workgroups บนเครือข่าย Pathworks DEC

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 97737
3.10 3.11 หน้าต่าง kbnetwork kbsetup kb3rdparty kbfasttip kbpolicy


บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Windows สำหรับ Workgroups กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นหรือการตั้งค่าคอนฟิกที่ไม่ได้ถูกทดสอบ และไม่ถูกสนับสนุน โดย Microsoft

ถ้าทำขั้นตอนที่อธิบายไว้ในบทความนี้งานไม่ถูกต้อง การกำหนดค่าที่ได้รับการสนับสนุนใช้ หรือติดต่อผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์ของบริษัทของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

แม้ว่า Pathworks Corporation เครื่องมือแบบดิจิทัล (DEC) ยังไม่ได้ทดสอบกับ Windows สำหรับ Workgroups และใช้การไม่สนับสนุน โดย Windows Workgroups คุณสามารถรวมการสองเครือข่ายใช้วิธีดำเนินการที่เหมาะสมในบทความนี้

โปรดทราบว่า จะให้วิธีการที่แยกต่างหากสำหรับ Windows สำหรับ Workgroups 3.11 และ Windows Workgroups 3.1

ข้อมูลเพิ่มเติม

WINDOWS FOR WORKGROUPS 3.11 PROCEDURE
=====================================

To properly set up Windows for Workgroups version 3.11 with DEC
Pathworks, do the following:

1. Get DEC Pathworks version 4.0 or later running at the MS-DOS level.

2. Obtain the file DECNB.386 from DEC.

3. Install Windows for Workgroups 3.11

4. Select DEC Pathworks under the "Install Windows support for the
  following network only" option.

  NOTE: There are two options for DEC Pathworks: Version 4.0 and
  Version 4.1 and later. Be sure to select the correct option.


WINDOWS FOR WORKGROUPS 3.1 PROCEDURE
====================================

The procedure below describes the steps necessary to enable the
Windows for Workgroups 3.1 full redirector to connect to DEC Pathworks
running on an Ethernet network. For additional configuration options
(such as Token Ring, asynchronous DECnet, or the Windows for
Workgroups basic redirector), call DEC Technical Support at (800)
332-8000.

This procedure assumes the following conditions are true:

 - DEC Pathworks is installed in the C:\DECNET directory.
 - Windows for Workgroups is installed in the C:\WINDOWS directory.
 - Your boot drive is drive C.

If your system configuration differs, substitute the correct paths
where necessary.

To Integrate DEC Pathworks and Windows for Workgroups 3.1
---------------------------------------------------------

1. Make backup copies of the following files:

   AUTOEXEC.BAT
   CONFIG.SYS
   STARTNET.BAT
   PROTOCOL.INI
   SYSTEM.INI

  If you encounter any problems during this procedure, you can restore
  these files and return to your original working configuration.

2. In Windows for Workgroups Control Panel, choose the Network icon.
  Choose the Networks button and remove all the networks listed in
  the Other Networks In Use box. Choose the OK button twice to close
  the Compatible Networks and Network Settings dialog boxes. When
  prompted to restart Windows, choose the Continue button. Quit
  Windows for Workgroups, but do not restart your computer.

3. Open your AUTOEXEC.BAT file in a text editor, such as MS-DOS
  Editor, and make the following changes:

  a. Insert the REM command at the beginning of the NET START command
   line. For example, change

     c:\windows\net start

   -to-

     rem c:\windows\net start

  b. If the Pathworks directory is not already included in your PATH
   statement, add it. For example, change

     path c:\windows;c:\dos;

   -to-

     path c:\windows;c:\dos;c:\decnet;

4. Open your CONFIG.SYS file in a text editor and make the following
  changes:

  a. Insert the REM command at the beginning of the PROTMAN.SYS
   DEVICE command line. For example, change

     device=c:\decnet\protman.sys /i:c:\decnet

   -to-

     rem device=c:\decnet\protman.sys /i:c:\decnet

   NOTE: The CONFIG.SYS file contains two files with similar names:
   PROTMAN.SYS and PROTMAN.DOS. PROTMAN.SYS is the protocol manager
   for Pathworks, which you just disabled. PROTMAN.DOS is the
   protocol manager for Windows for Workgroups and should not be
   altered.

  b. Add a DEVICE command line to load the Pathworks file,
   DLLNDIS.EXE, before the line that loads WORKGRP.SYS. For
   example, change

     device=c:\windows\elnkii.dos
     device=c:\windows\workgrp.sys

   -to-

     device=c:\windows\elnkii.dos
     device=c:\decnet\dllndis.exe
     device=c:\windows\workgrp.sys

   NOTE: The file ELNKII.DOS may differ depending on the type of
   network interface card (NIC) you use.

5. The following two steps require that you use a text editor that has
  a cut and paste feature, such as MS-DOS Editor.

  a. Open the C:\DECNET\PROTOCOL.INI file, and cut the [DATALINK]
   section (including its title, [DATALINK]).

  b. Open the C:\WINDOWS\PROTOCOL.INI file, position the insertion
   point at the end of the file and paste in the [DATALINK]
   section. Do not close PROTOCOL.INI or quit the text editor.

6. Make the following additional changes to your
  C:\WINDOWS\PROTOCOL.INI file:

  a. Modify the BINDINGS statement in the [DATALINK] section so that
   it is the same as the BINDINGS statement for your other
   transports. For example, change

     bindings=elnkii.dos

   -to-

     bindings=ms$elnkii

   NOTE: In most cases, NetBEUI is your Windows for Workgroups
   transport. If this is the case, simply copy the BINDINGS
   statement from the [NetBEUI] section to the [DATALINK] section,
   and insert the REM command at the beginning of the original
   BINDINGS statement in the [DATALINK] section. For a more
   complete example of this modification, see the "Sample
   PROTOCOL.INI" section below.

  b. In the [DATALINK] section, make sure that the NI_IRQ statement
   is set to the same value as the INTERRUPT statement in your
   network card section. For example, if your network card section
   appears as follows

     [ms$elnkii]
     drivername=elnkii$
     interrupt=3
     ...

   change the NI_IRQ statement to read

     [DATALINK]
     ni_irq=3

  c. In the [NETWORK.SETUP] section, copy the LANA line for NetBEUI,
   and paste it on the next line. The line you paste should look
   similar to the following:

     lana0=ms$ewtrbtp,1,ms$netbeui

   NOTE: The first parameter, MS$EWTRBTP in this example, varies
   depending on the NIC you use.

  d. In the line you pasted, increase the LANA number by one and
   replace the last parameter, MS$NETBEUI with DATALINK. The
   resulting line should look similar to the following:

     lana1=ms$ewtrbtp,1,datalink

7. Open the STARTNET.BAT file in a text editor and make the following
  changes:

  a. Find the line that contains the NETBIND command and insert the
   REM command at the beginning of the line. For example, change

     %boot%\decnet\netbind

   -to-

     rem %boot%\decnet\netbind

  b. Add the NET START command after the line loading NETBIND. For
   example, change

     rem %boot%\decnet\netbind

   -to-

     rem %boot%\decnet\netbind
     c:\windows\net start

  c. Disable the command that starts the Pathworks redirector,
   REDIR.EXE, using the REM command. For example, change

     %boot%\decnet\redir5.exe

   -to-

     rem %boot%\decnet\redir5.exe

  d. Disable the command that loads the DLLNDIS driver using the REM
   command. For example, change

     %boot%\decnet\dllndis

   -to-

     rem %boot%\decnet\dllndis

  e. Locate the command lines that load DNNETH.EXE and add the /LANA
   switch to specify which LANA the DECnet protocol is using. (This
   is the same number you changed in step 6d; it is the LANA number
   for the DATALINK protocol.) For example, change

     %boot%\decnet\dnneth.exe /rem:2
     if errorlevel 1 %boot%\decnet\dnneth.exe /rem:2

   -to-

     %boot%\decnet\dnneth.exe /rem:2 /lana:1
     if errorlevel 1 %boot%\decnet\dnneth.exe /rem:2 /lana:1

  f. Locate the following section for the Pathworks redirector:

     echo -----------------------------------------------
     echo using basic redirector
     echo -----------------------------------------------

   Insert the line, GOTO TIMEDONE, as follows:

     goto timedone
     echo -----------------------------------------------
     echo using basic redirector
     echo -----------------------------------------------

  g. If you use LAT and/or CTERM, add the appropriate line(s) after
   the :TIMEDONE label. For example, if you want to add LAT, add
   the following lines:

     :timedone
     c:\decnet\lat.exe

   Or, if you want to add CTERM, add the following lines:

     :timedone
     c:\decnet\cterm.exe

   NOTE: If you plan to use LAT, LAD, and/or CTERM, you must copy
   the LAT.EXE, LAD.EXE, and/or CTERM.EXE files from the Pathworks
   PCSAV41 file service before you reboot.

8. Open your SYSTEM.INI file in a text editor and make the following
  changes:

  a. In the [386Enh] section, find the NETWORK statement and add the
   virtual network driver DECNET.386 as follows:

     [386enh]
     network=vnetbios.386,...,decnet.386

   NOTE: The DECNET.386 file is not included with Windows for
   Workgroups. If you have Windows version 3.1, it is located on
   Disk 2. If you are upgrading over a previous Windows
   installation that was set up for Pathworks, this file should
   already be in your WINDOWS\SYSTEM subdirectory. If this is a new
   Windows for Workgroups installation and you do not have Windows
   3.1, DECNET.386 is available from the DECPCI forum on CompuServe
   or from DEC Technical Support.

  b. Add the following statement to the [386Enh] section:

     timercriticalsection=10000

After you restart your machine, you can connect to DEC Pathworks
servers as well as other machines in your Windows for Workgroups
workgroup. If you cannot connect to your DEC Pathworks network,
contact DEC Technical Support.

NOTE: Pathworks servers do not appear in the list of shared
directories because they are not included in the Windows for
Workgroups network browsing system. To connect to a Pathworks server,
you must type the name of the server and share name.


Sample PROTOCOL.INI
-------------------

The sample PROTOCOL.INI file below has been modified by following the
previous steps. Comments on modifications appear in parentheses to the
right of statements. This file was taken from a system using NetBEUI
installed on a 3Com EtherLink II NIC.

[network.setup]
  version=0x0000
  netcard=ms$elnkii,1,MS$ELNKII
  transport=ms$netbeui,MS$NETBEUI
  lana0=ms$elnkii,1,ms$netbeui
  lana1=ms$elnkii,1,DATALINK

[protman]
  DriverName=PROTMAN$

[MS$ELNKII]       (NIC section)
  DriverName=ELNKII$
  INTERRUPT=3
  IOADDRESS=0x300
  MAXTRANSMITS=12
  TRANSCEIVER=onboard  (thin Ethernet cable)

[MS$NETBEUI]       (NetBEUI transport section)
  DriverName=netbeui$
  SESSIONS=6
  NCBS=12
  BINDINGS=MS$ELNKII
  LANABASE=0

[DATALINK]        (DEC Pathworks transport)
  DRIVERNAME=DLL$MAC
  LG_BUFFERS=16
  SM_BUFFERS=6
  OUTSTANDING=32
  HEURISTICS=0
  BINDINGS=MS$ELNKII  (changed to match NetBEUI BINDINGS line)
  NI_IRQ=3       (changed to match NIC INTERRUPT line)


REFERENCES
==========

DEC Technical Support can be reached by calling (800) 332-8000. DEC
provides a detailed document titled "PATHWORKS for DOS and Windows for
Workgroups Installation Guide," which describes how to configure
Windows for Workgroups and a Pathworks network for compatibility. The
document provides information on the following configurations and
topics:

  Physical Media:

   Ethernet
   Token Ring
   Asynchronous DECnet
   DECnet

  Protocols:

   DECnet
   Pathworks NetWare Coexistence
   Digital's LAST/LAD
   Pathworks NetBEUI
   Windows for Workgroups NetBEUI
   Windows for Workgroups Novell

  Miscellaneous:

   Running Windows for Workgroups Novell IPX on Digital's Ethernet
   Connecting to Pathworks for VMS or Pathworks for Ultrix
   Setting up Local Area Disk (LAD) Support
   Using InfoServers

You can download "PATHWORKS for DOS and Windows for Workgroups
Installation Guide" from the DECPCI forum on CompuServe, or you can
call DEC Technical Support.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 97737 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbmt KB97737 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:97737
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com