Ja savienojums ar att?li vad?mo lietojumprogrammu tiek izveidots, izmantojot Remote Desktop Web Access serveri un datoru, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008 R2, ikona ?Savienots? pazi?ojumu apgabal? nav redzama.

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 977507 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Ja savienojums ar att?li vad?mo lietojumprogrammu tiek izveidots, izmantojot serveri Remote Desktop Web Access (RD Web Access) un datoru, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008 R2, ikona Connected pazi?ojumu apgabal? nav redzama.

Piez?me. Pirmo reizi palai?ot att?li vad?mo lietojumprogrammu, ikona Savienots ir redzama pazi?ojumu apgabal?.

Pakalpojums WebSSO (Web Single Sign On ? T?mek?a atsevi??? pierakst??an?s) nedarbojas t?, k? ir paredz?ts. T?d?? akredit?cijas datus atk?rtoti tiek pras?ts sniegt taj?s lietojumprogramm?s, kuras tiek palaistas pakalpojum? RemoteApps, kas ir public?ts, izmantojot Remote Desktop Web Access serveri un datoru, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008 R2.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja klienta dator? ir saglab?ti vair?ki s?kfaili, kuriem nav beidzies der?guma termi??.

PROFILAKSE

Lai probl?mu nov?rstu, dz?siet ?os s?kfailus.

Ja v?laties autom?tiski atrisin?t ?o probl?mu, atveriet sada?u ?Labot autom?tiski?. Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, p?rejiet uz sada?u Labot patst?v?gi.

Labot autom?tiskiLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un p?c tam izpildiet labo?anas vedn? nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50631


Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Ta?u autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s Windows valodas versij?s.
 • Ja ?obr?d neizmantojat datoru, kur? radusies ?? probl?ma, saglab?jiet labo?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam darbiniet to dator?, kur? rad?s ?? probl?ma.

P?c tam p?rejiet uz sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?Labot patst?v?gi

Lai izdz?stu s?kfailus p?rl?kprogramm? Windows Internet Explorer 8, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), Control Panel (Vad?bas panelis), veiciet dubultklik??i uz Networking and Internet Connections (T?kla un interneta savienojumi) un p?c tam noklik??iniet uz Internet Options (Interneta opcijas).
 2. Ciln? General (Visp?r?gi) noklik??iniet uz Delet (Dz?st).
 3. Lai dz?stu tikai s?kfailus, atz?m?jiet izv?les r?ti?u Cookies (S?kfaili) un p?c tam no?emiet p?r?jo izv?les r?ti?u atz?mes.
 4. Noklik??iniet uz Delete (Dz?st).

Vai ar? varat main?t RD Web Access server? saglab?to skripta failu C:\windows\Web\RDWeb\Pages\renderscripts.js.

Lai main?tu skripta failu C:\windows\Web\RDWeb\Pages\renderscripts.js, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

1. 1. Piesakieties Remote Desktop Web Access server? k? lok?l?s administratoru grupas dal?bnieks.
2. Atrodiet min?to skripta failu, ar peles labo pogu noklik??iniet uz Edit (Redi??t) un p?c tam atlasiet to.

C:\windows\Web\RDWeb\Pages\renderscripts.js

3. Ieviesiet skripta fail? ??du funkciju:
function getCookieContents(strNameOfCookie)

4. Modific?jiet skripta fail? ietvertos kodus, k? nor?d?ts t?l?k.


Fail? Renderscripts.js ietvertais kods:

------------------------------------------
function getCookieContents(strNameOfCookie)
{
var objCookie;
var objCookieName;
var objCookieContents = null;

if ( strNameOfCookie != null &&
strNameOfCookie != "" &&
document.cookie.length > 0 )
{
var objCookies = document.cookie.split(";");
for (var iIndex = 0; iIndex < objCookies.length; iIndex++)
{
objCookie = objCookies[iIndex];
objCookieName = objCookie.substring(0, strNameOfCookie.length);Mainiet Renderscripts.js fail? ietverto da?u ??di:

---------------------------------------------------------------------------------------
// Pievienojiet apgrie?anas funkciju k?
// virk?u veidot?ja objekta prototipa metodi.
String.prototype.trim = function()
{
// Izmantojiet parasto izteiksmi, lai aizvietotu s?kuma un beigu
// atstarpes ar tuk?u virkni
return this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, "");
}
// Pabeidziet no jauna pievienoto funkciju

function getCookieContents(strNameOfCookie)
{
var objCookie;
var objCookieName;
var objCookieContents = null;

if ( strNameOfCookie != null &&
strNameOfCookie != "" &&
document.cookie.length > 0 )
{
var objCookies = document.cookie.split(";");
for (var iIndex = 0; iIndex < objCookies.length; iIndex++)
{
objCookie = objCookies[iIndex];
objCookie = objCookie.trim(); //Pie??iriet no jauna pievienotajai funkcijai nosaukumu
objCookieName = objCookie.substring(0, strNameOfCookie.length);

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, ?aj? sada?? vair?k darb?bu nav j?veic. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta dienestu.
 • B?sim pateic?gi sa?emt j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Labot autom?tiski vai nos?tiet mums e-pasta zi?ojumu.

PAPILDINDORM?CIJA

?? probl?ma var rasties, ja ir sp?k? ??di nosac?jumi:
 • Remote Desktop Web Access serveris ir izvietots apak?dom?n?, kuram ir vec?kdom?ns.
 • Vec?kdom?ns vai jebkur? cits apak?dom?ns saglab? t?du s?kfailu, kur? dom?nam ir iestat?ts vec?kdom?na l?menis. ??das iztur??an?s d?? s?kfaili tiek kop?goti visos apak?dom?nos.
Ja Remote Desktop Web Access serveris ir izvietots vec?kdom?na l?men?, savienojuma ikona pazi?ojumu apgabal? ir redzama. Turkl?t, izveidojot savienojumu ar att?li vad?mo lietojumprogrammu, vienot?s pierakst??an?s (Single Sign-On, SSO) l?dzeklis, att?li vad?m? lietojumprogramma un darbvirsmas savienojums darbojas, k? paredz?ts.


T? var notikt ar? tad, ja t?mek?a serveris klienta dator? ir saglab?jis s?kfailu, kur? ir ietverta papildinform?cija.Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 977507 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2011. gada 21. oktobris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb kbfixme kbmsifixme KB977507

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com