Ikona ?Povezano? nije prikazana na sistemskoj traci poslova kada se pove?ete sa udaljenom aplikacijom putem Veb pristupa udaljenoj radnoj povr?ini na ra?unaru na kojem je instaliran Windows Server 2008 R2

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 977507 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada se pove?ete sa udaljenom aplikacijom putem Veb pristupa udaljenoj radnoj povr?ini (RD Web Access) na ra?unaru na kojem je instaliran Windows Server 2008 R2, ikona Povezano nije prikazana na sistemskoj traci poslova.

Napomena Kada prvi put pokretenete udaljenu aplikaciju, ikona Povezano je prikazana na sistemskoj traci poslova.

WebSSO (Jedinstveno prijavljivanje na Veb lokaciju) funkcija ne radi na o?ekivan na?in, a od korisnika se dvaput tra?i da navede svoje akreditive u aplikaciji koja je pokrenuta pomo?u funkcije RemoteApps, objavljene putem Veb pristupa udaljenoj radnoj povr?ini u sistemu Windows Server 2008 R2.

UZROK

Do ovog problema dolazi kada postoji vi?e kola?i?a na klijentskom ra?unaru koji nisu istekli.

ZAOBILA?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, izbri?ite kola?i?e.

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50631


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste izbrisali kola?i?e u programu Windows Internet Explorer 8, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Kontrolna tabla, kliknite na ikonu Mre?ne i Internet veze, a zatim izaberite stavku Internet opcije.
 2. Na kartici Op?te postavke izaberite stavku Izbri?i.
 3. Da biste obrisali samo kola?i?e, potvrdite izbor u polju Kola?i?i, a zatim opozovite izbore u svim drugim poljima za potvrdu.
 4. Kliknite na dugme Izbri?i.

Pored brisanja kola?i?a, mo?ete probati da promenite datoteku skripte C:\windows\Web\RDWeb\Pages\renderscripts.js na serveru RD Veb pristupa.

Da biste promenili datoteku skripte C:\windows\Web\RDWeb\Pages\renderscripts.js, pratite slede?e korake:

1. Prijavite se na server za Veb pristup udaljenoj radnoj povr?ini kao ?lan lokalne grupe administratora.
2. Prona?ite slede?u jscript datoteku, kliknite desnim tasterom mi?a na nju, a zatim izaberite stavku Uredi.

C:\windows\Web\RDWeb\Pages\renderscripts.js

3. Prona?ite primenu slede?e funkcije u toj jscript datoteci.
funkcija getCookieContents(strNameOfCookie)

4. Izmenite kodove u jscript datoteci da odgovaraju slede?im:


Postoje?i kôd u datoteci Renderscripts.js:

------------------------------------------
funkcija getCookieContents(strNameOfCookie)
{
var objCookie;
var objCookieName;
var objCookieContents = null;

if ( strNameOfCookie != null &&
strNameOfCookie != "" &&
document.cookie.length > 0 )
{
var objCookies = document.cookie.split(";");
for (var iIndex = 0; iIndex < objCookies.length; iIndex++)
{
objCookie = objCookies[iIndex];
objCookieName = objCookie.substring(0, strNameOfCookie.length);Promenite navedeni deo u Renderscripts.js datoteci da odgovara slede?em:

---------------------------------------------------------------------------------------
// Dodajte funkciju pod nazivom skra?ivanje kao metod prototipa
// objekat konstruktora niske.
String.prototype.trim = function()
{
// Upotrebite standardni izraz za zamenu razmaka na po?etku i na kraju
// u praznoj niski
return this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, "");
}
// Kraj nove dodate funkcije

funkcija getCookieContents(strNameOfCookie)
{
var objCookie;
var objCookieName;
var objCookieContents = null;

if ( strNameOfCookie != null &&
strNameOfCookie != "" &&
document.cookie.length > 0 )
{
var objCookies = document.cookie.split(";");
for (var iIndex = 0; iIndex < objCookies.length; iIndex++)
{
objCookie = objCookies[iIndex];
objCookie = objCookie.trim(); //Calling the new-added function
objCookieName = objCookie.substring(0, strNameOfCookie.length);

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

DODATNE INFORMACIJE

Do ovog problema mo?e do?i kada su ispunjeni slede?i uslovi:
 • Veb pristup udaljenoj radnoj povr?ini nalazi se u poddomenu koji ima nadre?eni domen.
 • Nadre?eni domen ili bilo koji drugi poddomen ispisuje kola?i? ?iji je domen pode?en na nivo nadre?enog domena. Ovakvo pona?anje deli kola?i? izme?u svih poddomena.
Ako se Veb pristup udaljenoj radnoj povr?ini stavi na nivo nadre?enog domena, na sistemskoj traci poslova prikaza?e se ikona veze. Tako?e, funkcija jedinstvenog prijavljivanja (SSO), udaljena aplikacija i veza sa radnom povr?inom rade na o?ekivani na?in kada se uspostavi veza sa udaljenom aplikacijom.


Tako?e, ovaj problem mo?e da se javi kada postoje informacije o dodatnom kola?i?u sadr?ane u kola?i?u koji je vra?en klijentu putem Veb servera.Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 977507 - Poslednji pregled: 21. oktobar 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb kbfixme kbmsifixme KB977507

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com