B?n c?p nh?t Tch l?y Thng 2/2010 c?a Windows Media Center dnh cho Windows 7

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 977863 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Microsoft a phat hanh Ban cp nht Tich luy Thang 2/2010 cua Windows Media Center danh cho Windows 7. B?n nng cp tng hp ny dnh cho cc my tnh ang ch?y Windows Media Center trn Microsoft Windows 7.

THNG TIN THM

Cc v?n ? m gi c?p nh?t tch l?y ny kh?c ph?c

B?n c?p nh?t Tch l?y Thng 2/2010 cho Windows Media Center dnh cho Windows 7 gi?i quy?t cc v?n ? sau:
 • Nng cao tr?i nghi?m tng th cho cac h? th?ng ?c c?u hinh b?ng cch s? d?ng thi?t b? i?u ch?nh digital cable card.
 • Gi?i quy?t cc v?n ? v tng thch li cho mt s ?ng d?ng k tha co kh? nng m? r?ng c?a Windows Media Center.
 • Giai quyt vn v cach quan ly cac chng trinh TV a ghi lai khi chuyn sang vi tri ngi dung da trn lich Hijri.
 • Nng cao trai nghim tng th khi ban s dung thit bi iu chinh Phat hinh Ky thut s Dich vu Tich hp (ISDB). ISDB la chun cua Nht v truyn hinh s va radio s.

Thng tin cp nht

nhn c Ban cp nht Tich luy Thang 2/2010 cho Windows Media Center danh cho Windows 7, ban co th tai xung ban cp nht t Web site Microsoft Windows Update hoc t Trung tm Tai xung Windows.

Web site Windows Update

http://update.microsoft.com

Trung tm Tai xung Windows

B?n c th? t?i xu?ng cc t?p sau y t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft:

Ban cp nht Tich luy cua Media Center danh cho Windows 7, phin ban 32-bit

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Ban cp nht Tich luy cua Media Center danh cho Windows 7, phin ban 64-bit

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng cc t?p h? tr? Microsoft, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cch l?y cc t?p h? tr? Microsoft t? d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft a quet vi rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n mm phat hin vi rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. T?p ny lu trn my ch? ?c tng c?ng b?o m?t gip ngn ch?n m?i thay ?i tri php ?i v?i t?p.

iu kin tin quyt

ap dung ban cp nht nay, ban phai ang chay Windows 7 trn may tinh.

Yu cu khi ng lai

Ban khng phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban cp nht nay.

Thng tin thay th ban cp nht

Ban cp nht nay khng thay th ban cp nht a phat hanh trc o.

Thng tin tp

Phin ban chung cua ban cp nht nay cai t cac tp co cac thuc tinh c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi Chun Quc t (UTC). Ngay va gi cua cac tp nay trn may tinh cuc b cua ban c hin thi theo gi ia phng cung vi lch quy c gi mua he (DST) hin tai cua ban. Ngoai ra, ngay va gi co th thay i khi ban thc hin cac thao tac cu th trn tp.
Cac ghi chu v thng tin tp cua Windows 7
 • Cac tp ap dung cho mt san phm cu th, ban gc (RTM, SPn) va chi nhanh dich vu (LDR, GDR) co th c xac inh bng cach kim tra cac s phin ban tp c trinh bay bang sau:
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Phin banS?n ph?mB?n g?cChi nhnh d?ch v?
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 .20xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Chi nhanh dich vu GDR chi cha cac ban va c phat hanh rng rai khc phuc cac s c c bit quan trong, ph bin. Ngoi cc b?n v ?c pht hnh r?ng r?i, chi nhnh d?ch v? LDR c?n ch?a cc hotfix.
 • Tp MANIFEST (.manifest) va tp MUM (.mum) c cai t cho tng mi trng c lit k ring trong phn "Thng tin tp b sung cho Windows 7". Cac tp MUM va MANIFEST cung nh cac tp danh muc phn loai bao mt lin quan (.cat) u c bit quan trong duy tri trang thai cua cu phn c cp nht. Cc t?p danh m?c phn lo?i b?o m?t khng ?c li?t k thu?c tnh ny ?c k? b?ng ch? k? s? c?a Microsoft.
?i v?i t?t c? phin b?n d?a trn x86 ?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ehshell.dll6.1.7600.164856,307,84013-Dec-200909:34x86
Ehshell.dll6.1.7600.205956,307,84013-Dec-200909:02x86
Mcepg.dll6.1.7600.16485937,98413-Dec-200909:34x86
Mcepg.dll6.1.7600.20595937,98413-Dec-200909:02x86
Cpfilters.dll6.6.7600.16485641,53613-Dec-200909:30x86
Cpfilters.dll6.6.7600.20595641,53613-Dec-200908:56x86
Ehpresenter.dll6.1.7600.16485131,58413-Dec-200909:28x86
Ehpresenter.dll6.1.7600.20595131,58413-Dec-200908:56x86
Ehuihlp.dll6.1.7600.164851,551,87213-Dec-200909:28x86
Ehuihlp.dll6.1.7600.205951,551,87213-Dec-200908:56x86
Mcplayer.dll6.1.7600.16485719,87213-Dec-200909:29x86
Mcplayer.dll6.1.7600.20595719,87213-Dec-200908:56x86
Msdri.dll6.1.7600.16485417,79213-Dec-200909:29x86
Msdri.dll6.1.7600.20595417,79213-Dec-200908:56x86
Mpeg2data.ax6.6.7600.1638572,70414-Jul-200901:14Not applicable
Msdvbnp.ax6.6.7600.1638559,90414-Jul-200901:14Not applicable
Msnp.ax6.6.7600.16485204,28813-Dec-200909:25Not applicable
Psisdecd.dll6.6.7600.16485465,40813-Dec-200909:30x86
Psisrndr.ax6.6.7600.1638575,77614-Jul-200901:14Not applicable
Mpeg2data.ax6.6.7600.1638572,70414-Jul-200901:14Not applicable
Msdvbnp.ax6.6.7600.1638559,90414-Jul-200901:14Not applicable
Msnp.ax6.6.7600.20595204,28813-Dec-200908:54Not applicable
Psisdecd.dll6.6.7600.20595465,40813-Dec-200908:56x86
Psisrndr.ax6.6.7600.1638575,77614-Jul-200901:14Not applicable
Microsoft.mediacenter.playback.dll6.1.7600.16485139,26413-Dec-200909:34x86
Microsoft.mediacenter.playback.dll6.1.7600.20595139,26413-Dec-200909:02x86
i vi tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cpfilters.dll6.6.7600.16485960,51213-Dec-200909:46x64
Cpfilters.dll6.6.7600.20595960,51213-Dec-200911:14x64
Ehpresenter.dll6.1.7600.16485150,52813-Dec-200909:46x64
Ehpresenter.dll6.1.7600.20595150,52813-Dec-200911:10x64
Ehuihlp.dll6.1.7600.164851,668,60813-Dec-200909:46x64
Ehuihlp.dll6.1.7600.205951,668,60813-Dec-200911:10x64
Mcplayer.dll6.1.7600.16485957,95213-Dec-200909:46x64
Mcplayer.dll6.1.7600.20595957,95213-Dec-200911:12x64
Msdri.dll6.1.7600.16485552,96013-Dec-200909:46x64
Msdri.dll6.1.7600.20595552,96013-Dec-200911:12x64
Mpeg2data.ax6.6.7600.16385105,47214-Jul-200901:38Not applicable
Msdvbnp.ax6.6.7600.1638575,77614-Jul-200901:38Not applicable
Msnp.ax6.6.7600.16485288,25613-Dec-200909:44Not applicable
Psisdecd.dll6.6.7600.16485613,88813-Dec-200909:46x64
Psisrndr.ax6.6.7600.16385108,03214-Jul-200901:38Not applicable
Mpeg2data.ax6.6.7600.16385105,47214-Jul-200901:38Not applicable
Msdvbnp.ax6.6.7600.1638575,77614-Jul-200901:38Not applicable
Msnp.ax6.6.7600.20595288,25613-Dec-200911:07Not applicable
Psisdecd.dll6.6.7600.20595613,88813-Dec-200911:14x64
Psisrndr.ax6.6.7600.16385108,03214-Jul-200901:38Not applicable
Microsoft.mediacenter.playback.dll6.1.7600.16485114,68813-Dec-200921:45x86
Microsoft.mediacenter.playback.dll6.1.7600.20595114,68813-Dec-200912:34x86
Ehshell.dll6.1.7600.164856,307,84013-Dec-200909:34x86
Ehshell.dll6.1.7600.205956,307,84013-Dec-200909:02x86
Mcepg.dll6.1.7600.16485737,28013-Dec-200921:44x86
Mcepg.dll6.1.7600.20595737,28013-Dec-200912:34x86
Ehuihlp.dll6.1.7600.164851,551,87213-Dec-200909:28x86
Ehuihlp.dll6.1.7600.205951,551,87213-Dec-200908:56x86
Mpeg2data.ax6.6.7600.1638572,70414-Jul-200901:14Not applicable
Msdvbnp.ax6.6.7600.1638559,90414-Jul-200901:14Not applicable
Msnp.ax6.6.7600.16485204,28813-Dec-200909:25Not applicable
Psisdecd.dll6.6.7600.16485465,40813-Dec-200909:30x86
Psisrndr.ax6.6.7600.1638575,77614-Jul-200901:14Not applicable
Mpeg2data.ax6.6.7600.1638572,70414-Jul-200901:14Not applicable
Msdvbnp.ax6.6.7600.1638559,90414-Jul-200901:14Not applicable
Msnp.ax6.6.7600.20595204,28813-Dec-200908:54Not applicable
Psisdecd.dll6.6.7600.20595465,40813-Dec-200908:56x86
Psisrndr.ax6.6.7600.1638575,77614-Jul-200901:14Not applicable
Cpfilters.dll6.6.7600.16485641,53613-Dec-200909:30x86
Cpfilters.dll6.6.7600.20595641,53613-Dec-200908:56x86

THNG TIN THM

co thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung miu ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft

Thng tin tp b sung

Thng tin tp b sung danh cho Windows 7

Cac tp b sung danh cho tt ca phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameMsil_ehshell_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_8b6cabf8a2ef8f07.manifest
File versionNot applicable
File size2,935
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:21
PlatformNot applicable
File nameMsil_ehshell_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_8beb78d7bc154ac2.manifest
File versionNot applicable
File size2,935
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:32
PlatformNot applicable
File nameMsil_mcepg_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_f4a1c09bc49c5ec8.manifest
File versionNot applicable
File size2,319
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:17
PlatformNot applicable
File nameMsil_mcepg_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_f5208d7addc21a83.manifest
File versionNot applicable
File size2,319
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:28
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,694
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_1507fbd01806c5726ea658acf3032755_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_d3a3488c94032886.manifest
File versionNot applicable
File size702
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_27176e721910ef66dbc98b2e3effd547_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_5abbf2edad08c84f.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_29b126fd3720f581ed0c8a938afd4108_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_2b6bf2a4c3d7a497.manifest
File versionNot applicable
File size700
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_300eb5a1f2642e4249e4cbf3fa3091bd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_a638a82834368a45.manifest
File versionNot applicable
File size700
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_31a90473ee87692bcd36605fbc482384_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_990d2fbc95e88458.manifest
File versionNot applicable
File size719
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_3ea96ec53aa872865ab6d1e337488f50_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_c2355ba60998d5a5.manifest
File versionNot applicable
File size702
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_4276629c02d6c81297b018fc3a1d17d6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_4e7a4c46fbbbcc40.manifest
File versionNot applicable
File size676
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_4628e91c2de86bc01c9d39b22633a5a0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_399173d32029a24d.manifest
File versionNot applicable
File size701
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_6437bbe11dbab0706294b130575f7204_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_3553154b48aef6eb.manifest
File versionNot applicable
File size697
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_77cdde9f731ac470286160f9af5e676f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_96c7e29dcd4fdc6e.manifest
File versionNot applicable
File size676
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_938cbbe7c06557f434132471889e962f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_4d56cb5e565e8935.manifest
File versionNot applicable
File size678
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_952443634a3959a99699b2c7a166b811_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_3326a613675de26a.manifest
File versionNot applicable
File size719
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_a74f4accfb9d6103b6c88b7d9aa87190_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_003bf55e9d35cb82.manifest
File versionNot applicable
File size697
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_ae0b4d3e4347072bed740a5c540ec5d9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_66feafd2102c589d.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_b92fb6093306ae76aedab5a2f2b154f8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_5a57310bea8cb6c6.manifest
File versionNot applicable
File size701
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_bca9cf7cf1762c3a8a854de627b00782_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_d2b2bd0ca7f2e8b7.manifest
File versionNot applicable
File size699
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_c99f682756cf5812921fac4a58d9d7f9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_5adb790240154bc6.manifest
File versionNot applicable
File size678
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_e8da8942c1218f3899495d4c070d8d8a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_dcd458bf4e97624e.manifest
File versionNot applicable
File size699
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-cpfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_374149923f81e222.manifest
File versionNot applicable
File size8,479
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:17
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-cpfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_37c0167158a79ddd.manifest
File versionNot applicable
File size8,479
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:28
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-ehome-ehpresenter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_269eefa1c34db702.manifest
File versionNot applicable
File size8,044
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:21
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-ehome-ehpresenter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_271dbc80dc7372bd.manifest
File versionNot applicable
File size8,044
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:32
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-ehome-ehuihlp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_3be1668b8c910970.manifest
File versionNot applicable
File size2,207
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:26
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-ehome-ehuihlp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_3c60336aa5b6c52b.manifest
File versionNot applicable
File size2,207
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:36
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-ehome-mcplayer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_636bb1a81935deba.manifest
File versionNot applicable
File size48,766
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:24
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-ehome-mcplayer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_63ea7e87325b9a75.manifest
File versionNot applicable
File size48,766
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:35
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-ehome-msdri_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_65df1922499598fc.manifest
File versionNot applicable
File size11,879
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:16
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-ehome-msdri_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_665de60162bb54b7.manifest
File versionNot applicable
File size11,879
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:27
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_dbd39033b8633715.manifest
File versionNot applicable
File size49,957
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:52
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_dc525d12d188f2d0.manifest
File versionNot applicable
File size49,957
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:52
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.mediacenter.playback_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_8c81d018262c6d73.manifest
File versionNot applicable
File size2,439
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:20
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.mediacenter.playback_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_8d009cf73f52292e.manifest
File versionNot applicable
File size2,439
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:31
PlatformNot applicable
Cac tp b sung cho cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameAmd64_2c995908b2d0cbfcb80f2dafbe1543ab_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_cadf7885045f5fa3.manifest
File versionNot applicable
File size1,042
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_31f9403b5913926b1c6bcd5f9c680b0e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_98f1ff42aec71ce4.manifest
File versionNot applicable
File size1,088
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_351ef6c5dad2b843354a4e50526acb53_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_16bf012117f547fc.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_39768ccbb6374a786f551f069018a08b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_5c3c6cfc27ffc3fa.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_4276629c02d6c81297b018fc3a1d17d6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_aa98e7cab4193d76.manifest
File versionNot applicable
File size678
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_4d15ae516040175392a6da730740ca19_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_a82bedd4d1cc5cd1.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_71a3197240993d626ace7470b43b51d9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_94e6d6968e7dd5ed.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_77cdde9f731ac470286160f9af5e676f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_f2e67e2185ad4da4.manifest
File versionNot applicable
File size678
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_7bf18186d95c8089e6343b3765405bdf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_1332f722ccb05f28.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_84dc7b30b17f3e93e216e06782ff1ca0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_0bb528b3ca2779d5.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_88c3160cdb5f301ded99d738160945c3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_28fda2e02e3114a9.manifest
File versionNot applicable
File size1,052
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_938cbbe7c06557f434132471889e962f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_a97566e20ebbfa6b.manifest
File versionNot applicable
File size680
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_96a20c85f0ab1e415e768169066cd63f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_b5718abe2d14d2e3.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_adcbb8f1020933682d83e14613d85c37_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_703ec5a9771292b4.manifest
File versionNot applicable
File size1,042
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_b5aa87213a58fe431c3ba7a61ec24cec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_adea888694b27b55.manifest
File versionNot applicable
File size1,088
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_b73353fc4fd52be876dee19ddca13bee_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_4970afec3364574e.manifest
File versionNot applicable
File size1,052
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_c99f682756cf5812921fac4a58d9d7f9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_b6fa1485f872bcfc.manifest
File versionNot applicable
File size680
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_d005ec9ff55d07108041b08bab54e52d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_b5057ef7d4a38d88.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-cpfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_935fe515f7df5358.manifest
File versionNot applicable
File size8,483
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:18
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-cpfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_93deb1f511050f13.manifest
File versionNot applicable
File size8,483
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ehome-ehpresenter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_82bd8b257bab2838.manifest
File versionNot applicable
File size8,048
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:21
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ehome-ehpresenter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_833c580494d0e3f3.manifest
File versionNot applicable
File size8,048
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)06:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ehome-ehuihlp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_9800020f44ee7aa6.manifest
File versionNot applicable
File size2,209
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:26
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ehome-ehuihlp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_987eceee5e143661.manifest
File versionNot applicable
File size2,209
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)06:53
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ehome-mcplayer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_bf8a4d2bd1934ff0.manifest
File versionNot applicable
File size48,770
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:25
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ehome-mcplayer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_c0091a0aeab90bab.manifest
File versionNot applicable
File size48,770
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)06:51
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ehome-msdri_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_c1fdb4a601f30a32.manifest
File versionNot applicable
File size11,881
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:17
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ehome-msdri_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_c27c81851b18c5ed.manifest
File versionNot applicable
File size11,881
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)06:43
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_37f22bb770c0a84b.manifest
File versionNot applicable
File size49,959
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_3870f89689e66406.manifest
File versionNot applicable
File size49,959
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft.mediacenter.playback_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_e8a06b9bde89dea9.manifest
File versionNot applicable
File size2,441
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:21
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft.mediacenter.playback_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_e91f387af7af9a64.manifest
File versionNot applicable
File size2,441
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)06:47
PlatformNot applicable
File nameMsil_ehshell_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_8b6cabf8a2ef8f07.manifest
File versionNot applicable
File size2,935
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:21
PlatformNot applicable
File nameMsil_ehshell_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_8beb78d7bc154ac2.manifest
File versionNot applicable
File size2,935
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:32
PlatformNot applicable
File nameMsil_mcepg_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_f4a1c09bc49c5ec8.manifest
File versionNot applicable
File size2,319
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:18
PlatformNot applicable
File nameMsil_mcepg_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_f5208d7addc21a83.manifest
File versionNot applicable
File size2,319
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)06:43
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,925
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ehome-ehuihlp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_a254ac61794f3ca1.manifest
File versionNot applicable
File size2,213
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:10
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ehome-ehuihlp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_a2d379409274f85c.manifest
File versionNot applicable
File size2,213
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:14
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_4246d609a5216a46.manifest
File versionNot applicable
File size48,834
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_42c5a2e8be472601.manifest
File versionNot applicable
File size48,834
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-cpfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_374149923f81e222.manifest
File versionNot applicable
File size8,479
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:17
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-cpfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_37c0167158a79ddd.manifest
File versionNot applicable
File size8,479
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:28
PlatformNot applicable

Thu?c tnh

ID c?a bi: 977863 - L?n xem xt sau cng: 09 Thang Mi 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
T? kha:
kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbfix KB977863

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com