Raksta ID: 97831 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

Import?jot failus no citas lietojumprogrammas programm? Microsoft Project, varat iek?aut inform?ciju, kas ?aus programmai Microsoft Project ?ener?t import?t? faila projekta strukt?ru.

PAPILDINDORM?CIJA

Nevar tie?i import?t lauku Strukt?ras numurs no faila, kas saglab?ts cit? form?t?, nevis standarta Microsoft Project form?t?. Tom?r ir iesp?jams import?t citu lauku, kas pareizi ?ener?s to pa?u strukt?ru.

Programma Microsoft Project izmanto uzdevuma lauku, ko d?v? par "Strukt?ras l?meni", kop? ar sec?bu, k?d? tiek import?ti uzdevumi, lai noteiktu uzdevumu vietu projekta strukt?r?. Uzdevumi ar strukt?ras l?meni=1 projekta strukt?r? atrodas visaugst?kaj? l?men?. Uzdevumi ar strukt?ras l?meni=2 ir pak?rtoti 1. l?me?a uzdevumiem, 3. l?me?a uzdevumi ir pak?rtoti 2. l?me?a uzdevumiem un t? t?l?k, piem?ram:

Komatatdal?to v?rt?bu (CSV) fails ietver ??du tekstu:
  1,Kopuzdevums 1
  2,Uzdevums A
  2,Uzdevums B
  2,Kopuzdevums 2
  3,Uzdevums C
  3,Uzdevums D
  1,Kopuzdevums 3
  2,Uzdevums E
  2,Uzdevums F
				
Ja ?is fails tiek import?ts programm? Microsoft Project, izmantojot uzdevumu tabulu, kur? pirmie divi lauki ir Strukt?ras l?menis un Nosaukums, uzdevumi tiks import?ti ar ??du strukt?ru:
   Strukt?ras
   l?menis   Nosaukums
   --------------------------
     1    1 Kopuzdevums 1
     2     1.1 Uzdevums A
     2     1.2 Uzdevums B
     2     1.3 Kopuzdevums 2
     3       1.3.1 Uzdevums C
     3       1.3.2 Uzdevums D
     1    2 Kopuzdevums 3
     2     2.1 Uzdevums E
     2     2.2 Uzdevums F
				
PIEZ?ME. Tiek par?d?ts strukt?ras numurs un nosaukuma atk?pe, lai skaidri att?lotu strukt?ru.

Rekviz?ti

Raksta ID: 97831 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 18. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project 98 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.1 Standard Edition
 • Microsoft Project 1.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 3.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 3.0 for Macintosh
 • Microsoft Project 4.0 for Macintosh
 • Microsoft Project Standard 2010
 • Microsoft Project Professional 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo kbusage KB97831

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com