PC Talk – Hi?u ?ng Windows Aero không ho?t đ?ng trong Windows 7

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
Đóng Đóng
ID c?a bài: 978448 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Cu?c h?i tho?i tư?ng tư?ng này s? cho bi?t làm th? nào đ? kích ho?t hi?u ?ng Windows Aero trong Windows 7. Thêm vào đó b?n s? bi?t v? các phiên b?n Windows 7 có th? ch?y đư?c hi?u ?ng Windows Aero c?ng như là yêu c?u v? ph?n c?ng đ? có th? kích ho?t hi?u ?ng này.
Question Image
Tôi nghe nói Windows 7 có tính năng hi?n th? các c?a s? v?i vi?n trong su?t, nhưng h?nh như máy tính c?a tôi không có tính năng đó. 
 Tôi bi?t r?i, b?n đang nói v? Windows Aero.

Trư?c tiên b?n ph?i hi?u, Windows Aero ch? có th? có trong các phiên b?n sau đây c?a Windows 7.
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate

Additionally, it requires the following computer specifications as minimum requirements.
  • Windows Aero yêu c?u c?u h?nh t?i thi?u cho máy tính.
  • B? nh? RAM t?i thi?u 1GB
  • B? nh? Video card: t?i thi?u 128MB
answer image
Question Image
Nhưng không ph?i máy tính nào ch?y Windows 7 c?ng có th? s? d?ng tính năng trên.

Máy tính c?a tôi s? d?ng Windows 7 Home Premium, như v?y v?n đ? không ph?i ? phiên b?n Windows 7, có th? c?u h?nh máy tính c?a tôi không đáp ?ng đư?c.
 
 N?u b?n ch?y nhi?u chương tr?nh trên máy tính, th?nh tho?ng Windows Aero s? t?m th?i t?t.
answer image
Question Image
Trong trư?ng h?p này, Windows Aero đ? không đư?c kích ho?t t? lúc m? máy lên nên tôi không ngh? là do ch?y nhi?u chương tr?nh. 
 OK, chúng ta s? s? d?ng công c? Windows Troubleshooting có trong Windows 7.

B?n click nút Start, sau đó click ch?n Control Panel.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2255001
answer image
Question Image
C?a s? Control Panel đ? xu?t hi?n.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2255002
 
 Ti?p theo click System and Security, Troubleshoot common computer problems và click Display Aero desktop effects.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2255003


Khi c?a s? chu?n đoán (Troubleshooting) xu?t hi?n, click Next.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2255004
answer image
Question Image
Hi?u ?ng Windows Aero đ? làm vi?c.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2255005
 
 B?n có th? th?y chu?n đoán “Problems found” (v?n đ? đư?c t?m th?y). Trong trư?ng h?p này th? Desktop Windows Manager đ? b? t?t, đó chính là nguyên nhân.
answer image
Question Image
Tuy?t, nó không nh?ng phát hi?n đư?c v?n đ? mà c?n t? đ?ng kh?c ph?c v?n đ? n?a. 
 Máy tính c?a b?n đ? đáp ?ng các yêu c?u v? c?u h?nh cho Windows Aero, nhưng các thi?t l?p c?a máy tính không đúng cho nó, b?n click Close và như v?y là xong.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2255006
answer image
Question Image
Cám ơn! Tôi s? s? d?ng công c? Troubleshooting này khi tôi g?p t?nh tr?ng trên m?t l?n n?a.  

Tuyên b? Không ch?u trách nhi?m N?i dung Gi?i pháp C?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.

Thu?c tính

ID c?a bài: 978448 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 1.1
Áp d?ng
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com