"Đư?ng d?n m?ng không t?m th?y" l?i tin nh?n khi b?n c? g?ng b?t đ?u d?ch v? máy ch? trên máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 978856 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Trên máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2, d?ch v? máy ch? có th? không kh?i đ?ng. Trong trư?ng h?p này, các s? ki?n sau đây đư?c đăng nh?p đăng nh?p h? th?ng:

Tên đăng nh?p: h? th?ng
Ngu?n: B? đi?u khi?n d?ch v?
Ngày: ngày & th?i gian
T? ch?c s? ki?n ID: 7023
Nhi?m v? th? lo?i: không có
M?c đ?: l?i
Mô t?: Các d?ch v? máy ch? k?t thúc v?i các l?i sau: đư?ng d?n m?ng không t?m th?y.

- và -

Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau, n?u b?n c? g?ng t? ch?y d?ch v? máy ch?:

Đư?ng d?n m?ng không t?m th?y.

Trên Windows Server 2008 R2 c?m, chúng ta th?y c?m d?ch v? kh?i đ?ng, nhưng t?t c? tài nguyên c?m c?a lo?i 'NetName' hi?n th? 'Failed' trong qu?n l? tài nguyên c?m. Ngoài ra, ngư?i qu?n l? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng không th? k?t n?i đ?n c?m và các l?i sau đây đ? đăng trong đăng nh?p h? th?ng:

Tên đăng nh?p: h? th?ng
Ngu?n: B? đi?u khi?n d?ch v?
Ngày: ngày & th?i gian
T? ch?c s? ki?n ID: 7023
Nhi?m v? th? lo?i: không có
Lo?i: l?i
Mô t?: Các d?ch v? máy ch? k?t thúc v?i các l?i sau: đăng nh?p th?t b?i: tên trương m?c đích không chính xác.

- và -

Tên đăng nh?p: h? th?ng
Ngu?n: Kerbeors
Ngày: ngày & th?i gian
ID s? ki?n: 4
Nhi?m v? th? lo?i: không có
Lo?i: l?i
Mô t?: Kerberos khách hàng nh?n đư?c m?t l?i KRB_AP_ERR_MODIFIED t? h? ph?c v? clusternode$. Tên đích s? d?ng CIFS/clusterapp.domain.Intern. Đi?u này ch? ra r?ng các máy ch? m?c tiêu không th? gi?i m? vé đư?c cung c?p b?i khách hàng. Đi?u này có th? x?y ra khi m?c tiêu chính tên máy ch? (SPN) đư?c đăng k? vào m?t tài kho?n khác v?i các tài kho?n d?ch v? tiêu dùng. Xin vui l?ng đ?m b?o r?ng m?c tiêu SPN là đăng k? trên, và ch? đăng k? trên, các tài kho?n đư?c s? d?ng b?i các máy ch?. L?i này c?ng có th? x?y ra khi các d?ch v? m?c tiêu s? d?ng m?t kh?u khác cho trương m?c d?ch v? m?c tiêu so v?i trung tâm phân ph?i khóa Kerberos (KDC) đ? cho tài kho?n d?ch v? c?a m?c tiêu. H?y ch?c ch?n r?ng các d?ch v? trên các máy ch? và KDC có c? hai C?p Nh?t đ? s? d?ng m?t kh?u hi?n th?i. N?u tên máy ch? không ph?i là hoàn toàn đ? đi?u ki?n, và m?c tiêu tên mi?n ()Hosting.domain.Intern) là khác nhau t? khách hàng tên mi?n ()Hosting.domain.Intern), ki?m tra xem n?u có h?t đư?c đ?t tên máy ch? tài kho?n trong các tên mi?n hai, ho?c s? d?ng tên đ? đi?u ki?n đ? xác đ?nh các h? ph?c v?.

- và -

Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau đây trong qu?n l? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng n?u b?n c? g?ng đ? k?t n?i đ?n c?m:

' M?t l?i đ? x?y ra đang c? g?ng đ? hi?n th? c?u h?nh c?m.K?t n?i đ?n c?m là không đư?c phép v? b?n không ph?i là ngư?i qu?n tr? trên các nút Cluster.'


NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? h? th?ng đư?ng d?n bi?n ()đư?ng d?n %%) có m?t đư?ng d?n quy ư?c đ?t tên ph? quát (UNC).

Lưu ? Đ? xem đư?ng d?n h? th?ng bi?n, s? d?ng các đư?ng d?n b? ch? huy.

M?t đư?ng d?n h? th?ng có đư?ng d?n UNC có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng h? th?ng và các v?n đ? ph?n m?m nghiêm tr?ng. V? v?y, m?t đư?ng d?n h? th?ng có đư?ng d?n UNC là không đư?c h? tr?.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, xóa đư?ng d?n UNC t? bi?n đư?ng d?n h? th?ng. N?u đư?ng d?n UNC ph?i đư?c thêm vào các bi?n môi trư?ng, s? d?ng các bi?n môi trư?ng ngư?i s? d?ng đư?ng d?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 978856 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Mười Một 2011 - Xem xét l?i: 0.1
Áp d?ng
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbtshoot kbmt KB978856 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:978856

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com