D?ch v? đ?a ?o (VDS) treo trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 ho?c Windows Vista khi m?t b?n ch?p s? b? xóa

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 978897 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trên máy tính đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008, d?ch v? đ?a ?o (VDS) đ? v? khi b?n xoá m?t s? ?nh ch?p nhanh b?n nh?p kh?u.

Lưu ? Các ?nh ch?p nhanh có th? đư?c t?o ra b?i các ti?n ích d?ng l?nh Volume Shadow Copy Service (VSS). Ví d?, các ?nh ch?p nhanh đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng Diskshadow.exe ho?c b?ng cách s? d?ng Vshadow.exe.

Ngoài ra, l?i sau đây đư?c đăng nh?p đăng nh?p h? th?ng:

Tên đăng nh?p: h? th?ng
Ngu?n: D?ch v? đ?a ?o
Ngày: ngày tháng
ID s? ki?n: 1
Nhi?m v? th? lo?i: không có
M?c đ?: l?i
T? khóa: c? đi?n
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: ComputerName
Mô t?: B?t ng? th?t b?i. M? l?i: m? ngo?i l?

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? VDS không chính xác truy c?p m?t s? các nhà cung c?p đư?c b? n?p khi VDS là trong quá tr?nh xu?t c?nh.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista gói d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.0.600 0. 20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.600 1. 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Service Pack 1 đư?c tích h?p vào b?n phát hành c?a Windows Server 2008. V? v?y, RTM m?c quan tr?ng t?p tin ch? áp d?ng cho Windows Vista. RTM m?c quan tr?ng t?p tin có m?t 6.0.0000.xxxxx s? phiên b?n.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Vdsdyn.dll6.0.6001.22887507,90423-Mar-201114: 31x 86
Vdsbas.dll6.0.6001.22887152,06423-Mar-201114: 31x 86
Vdsbas.dll6.0.6002.22619152,06422-Mar-201115: 09x 86
VDS.exe6.0.6001.22887384,51223-Mar-201113: 01x 86
Vdsldr.exe6.0.6001.2288719,96823-Mar-201113: 01x 86
Vdsutil.dll6.0.6001.22887128,00023-Mar-201114: 31x 86
Vds_ps.dll6.0.6001.2288737,88823-Mar-201114: 31x 86
VDS.exe6.0.6002.22619386,04822-Mar-201113: 16x 86
Vdsldr.exe6.0.6002.2261919,96822-Mar-201113: 16x 86
Vdsutil.dll6.0.6002.22619128,00022-Mar-201115: 10x 86
Vds_ps.dll6.0.6002.2261937,88822-Mar-201115: 09x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Vdsdyn.dll6.0.6001.22887571,90423-Mar-201114: 55x 64
Vdsbas.dll6.0.6001.22887182,78423-Mar-201114: 55x 64
Vdsbas.dll6.0.6002.22619182,78422-Mar-201115: 23x 64
VDS.exe6.0.6001.22887454,65623-Mar-201113: 29x 64
Vdsldr.exe6.0.6001.2288722,52823-Mar-201113: 29x 64
Vdsutil.dll6.0.6001.22887157,69623-Mar-201114: 55x 64
Vds_ps.dll6.0.6001.2288797,28023-Mar-201114: 55x 64
VDS.exe6.0.6002.22619455,68022-Mar-201113: 43x 64
Vdsldr.exe6.0.6002.2261922,52822-Mar-201113: 43x 64
Vdsutil.dll6.0.6002.22619157,69622-Mar-201115: 23x 64
Vds_ps.dll6.0.6002.2261997,28022-Mar-201115: 23x 64
Vdsldr.exe6.0.6001.2288719,96823-Mar-201113: 01x 86
Vdsutil.dll6.0.6001.22887128,00023-Mar-201114: 31x 86
Vds_ps.dll6.0.6001.2288737,88823-Mar-201114: 31x 86
Vdsldr.exe6.0.6002.2261919,96822-Mar-201113: 16x 86
Vdsutil.dll6.0.6002.22619128,00022-Mar-201115: 10x 86
Vds_ps.dll6.0.6002.2261937,88822-Mar-201115: 09x 86
Vdsdyn.dll6.0.6001.22887507,90423-Mar-201114: 31x 86
Vdsbas.dll6.0.6001.22887152,06423-Mar-201114: 31x 86
Vdsbas.dll6.0.6002.22619152,06422-Mar-201115: 09x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Vdsdyn.dll6.0.6001.22887902,65623-Mar-201114: 32IA-64
Vdsbas.dll6.0.6001.22887361,47223-Mar-201114: 32IA-64
Vdsbas.dll6.0.6002.22619361,47222-Mar-201115: 23IA-64
VDS.exe6.0.6001.22887848,89623-Mar-201113: 15IA-64
Vdsldr.exe6.0.6001.2288749,15223-Mar-201113: 14IA-64
Vdsutil.dll6.0.6001.22887338,94423-Mar-201114: 32IA-64
Vds_ps.dll6.0.6001.22887109,05623-Mar-201114: 32IA-64
VDS.exe6.0.6002.22619851,45622-Mar-201113: 54IA-64
Vdsldr.exe6.0.6002.2261949,15222-Mar-201113: 53IA-64
Vdsutil.dll6.0.6002.22619338,94422-Mar-201115: 23IA-64
Vds_ps.dll6.0.6002.22619109,05622-Mar-201115: 23IA-64
Vdsldr.exe6.0.6001.2288719,96823-Mar-201113: 01x 86
Vdsutil.dll6.0.6001.22887128,00023-Mar-201114: 31x 86
Vds_ps.dll6.0.6001.2288737,88823-Mar-201114: 31x 86
Vdsldr.exe6.0.6002.2261919,96822-Mar-201113: 16x 86
Vdsutil.dll6.0.6002.22619128,00022-Mar-201115: 10x 86
Vds_ps.dll6.0.6002.2261937,88822-Mar-201115: 09x 86
Vdsdyn.dll6.0.6001.22887507,90423-Mar-201114: 31x 86
Vdsbas.dll6.0.6001.22887152,06423-Mar-201114: 31x 86
Vdsbas.dll6.0.6002.22619152,06422-Mar-201115: 09x 86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các công c? d?ng l?nh VShadow, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? công c? d?ng l?nh VShadow
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
948699D?ch v? đ?a ?o tai n?n khi nó c? g?ng đ? đóng trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2003
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
949001?o đ?a d?ch v? (VDS) trên m?t máy tính Windows Server 2003 d?a trên kinh nghi?m m?t s? vi ph?m truy c?p, và sau đó b? treo VDS khi d?ch v? c? g?ng đ? đóng
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.565 ngư?i
Ngày (UTC)24-Mar-2011
Th?i gian (UTC)10: 35
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-v..băng-dynamicprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22887_none_5e3358f5c9f0a1fe.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,153
Ngày (UTC)23-Mar-2011
Th?i gian (UTC)14: 48
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-v..rvice-basicprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22887_none_1d7fe6078d45e5d3.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,156
Ngày (UTC)23-Mar-2011
Th?i gian (UTC)14: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-v..rvice-basicprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22619_none_1fb409dd8a31a735.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,156
Ngày (UTC)22-Mar-2011
Th?i gian (UTC)15: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-virtualdiskservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22887_none_6b24ff5b1406b8fd.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin99,880
Ngày (UTC)23-Mar-2011
Th?i gian (UTC)14: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-virtualdiskservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22619_none_6d59233110f27a5f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin99,880
Ngày (UTC)22-Mar-2011
Th?i gian (UTC)15: 32
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-v..băng-dynamicprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22887_none_ba51f479824e1334.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,179
Ngày (UTC)23-Mar-2011
Th?i gian (UTC)15: 09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-v..rvice-basicprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22887_none_799e818b45a35709.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,178
Ngày (UTC)23-Mar-2011
Th?i gian (UTC)15: 05
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-v..rvice-basicprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22619_none_7bd2a561428f186b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,178
Ngày (UTC)22-Mar-2011
Th?i gian (UTC)15: 37
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-virtualdiskservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22887_none_c7439adecc642a33.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin99,944
Ngày (UTC)23-Mar-2011
Th?i gian (UTC)15: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-virtualdiskservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22619_none_c977beb4c94feb95.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin99,944
Ngày (UTC)22-Mar-2011
Th?i gian (UTC)15: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,593
Ngày (UTC)24-Mar-2011
Th?i gian (UTC)10: 35
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-virtualdiskservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22887_none_d198453100c4ec2e.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin98,595
Ngày (UTC)23-Mar-2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-virtualdiskservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22619_none_d3cc6906fdb0ad90.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin98,595
Ngày (UTC)22-Mar-2011
Th?i gian (UTC)15: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-v..băng-dynamicprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22887_none_5e3358f5c9f0a1fe.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,153
Ngày (UTC)23-Mar-2011
Th?i gian (UTC)14: 48
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-v..rvice-basicprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22887_none_1d7fe6078d45e5d3.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,156
Ngày (UTC)23-Mar-2011
Th?i gian (UTC)14: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-v..rvice-basicprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22619_none_1fb409dd8a31a735.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,156
Ngày (UTC)22-Mar-2011
Th?i gian (UTC)15: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_microsoft-windows-v..băng-dynamicprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22887_none_5e34fcebc9eeaafa.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,166
Ngày (UTC)23-Mar-2011
Th?i gian (UTC)14: 42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-v..rvice-basicprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22887_none_1d8189fd8d43eecf.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,167
Ngày (UTC)23-Mar-2011
Th?i gian (UTC)14: 41
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-v..rvice-basicprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22619_none_1fb5add38a2fb031.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,167
Ngày (UTC)22-Mar-2011
Th?i gian (UTC)15: 31
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-virtualdiskservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22887_none_6b26a3511404c1f9.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin99,908
Ngày (UTC)23-Mar-2011
Th?i gian (UTC)14: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-virtualdiskservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22619_none_6d5ac72710f0835b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin99,908
Ngày (UTC)22-Mar-2011
Th?i gian (UTC)15: 35
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.748
Ngày (UTC)24-Mar-2011
Th?i gian (UTC)10: 35
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-virtualdiskservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22887_none_d198453100c4ec2e.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin98,595
Ngày (UTC)23-Mar-2011
Th?i gian (UTC)14: 38
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-virtualdiskservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22619_none_d3cc6906fdb0ad90.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin98,595
Ngày (UTC)22-Mar-2011
Th?i gian (UTC)15: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-v..băng-dynamicprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22887_none_5e3358f5c9f0a1fe.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,153
Ngày (UTC)23-Mar-2011
Th?i gian (UTC)14: 48
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-v..rvice-basicprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22887_none_1d7fe6078d45e5d3.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,156
Ngày (UTC)23-Mar-2011
Th?i gian (UTC)14: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-v..rvice-basicprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22619_none_1fb409dd8a31a735.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,156
Ngày (UTC)22-Mar-2011
Th?i gian (UTC)15: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 978897 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Mười Một 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
T? khóa: 
kbsurveynew kbqfe kbhotfixserver kbautohotfix kbfix kbexpertiseinter kbmt KB978897 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:978897

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com