Stop k??das zi?ojums, ja p?rd?v?jat failu vai mapi, izmantojot DFS koplieto?anas ce?? uz datoru, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2003: "Stop k??das kodu 0x00000027 (RDR_FILE_SYSTEM)"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 978972 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Jums ir dators, kur? darbojas Windows Server 2003.
 • J?instal? da?i draiveri, mini-filter. T?, piem?ram, instal?t Kaspersky Antivirus klientu. ?? programma autom?tiski instal?s mini-filter draiveri dator?.
 • P?rd?v?jat failu vai mapi, izmantojot dal?t?s failu sist?mas (DFS) koplietotais ce??.
??d? gad?jum? dators tiek restart?ts autom?tiski. Turkl?t, tiek par?d?ts ??ds aptur??anas k??das zi?ojums:

PIETURA: 0X000000027 (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
RDR_FILE_SYSTEM (27)
Piez?mes
 • Stop k??das zi?ojums parametri at??iras atkar?b? no datora konfigur?cijas.
 • Visi "Stop 0x00000027" k??du zi?ojumi, ko izraisa ?o probl?mu.

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?p?c, ka sazi?as probl?mas starp filtra p?rvaldnieks, dal?t?s failu sist?mas (DFS), vair?kas UNC sniedz?js (MUP) un novirz?ta vad?t Buffering apak?sist?mas (Rdbss.sys) draiveri. Filtra p?rvaldnieks nelieto strukt?ru. Tom?r ??s strukt?ras garumu nav iestat?ts uz nulli MUP. Kad Rdbss.sys draiveris m??ina piek??t ?o strukt?ru, sist?mas izraisa pieturas k??das d?? nepast?v?g? st?vokl?.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, ir j?palai? Windows Server 2003 2. servisa pakotne (SP2).Pla??ku inform?ciju par to, k? ieg?t Windows Server 2003 servisa pakotni vai Windows XP Professional x64 Edition servisa pakotni, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
889100Sist?mai Windows Server 2003 jaun?k?s servisa pakotnes ieg??ana

Re?istra inform?cija

Izmantot labojumfailu ?aj? paket?, nav nepiecie?ams veikt nek?das izmai?as re?istr?.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

?? labojumfaila ang?u (ASV) versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows Server 2003 faila inform?ciju piez?mes
 • Papildus failiem, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s ?is labojumfails instal? saist?tas dro??bas kataloga faila (KBnumursCAT), kas ir parakst?ts ar ciparparakstu Microsoft.
Visiem, kas atbalsta Windows Server 2003 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Mup.sys5.2.3790.4651103,42418 Janv?ris 201021: 37x86
Visiem, kas atbalsta Windows Server 2003 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Mup.sys5.2.3790.4651180,22420 Janv?ris, 201001: 53x64
Visiem piem?rotajiem IA-64-Windows Server 2003 versij?m, kuru pamat? ir
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Mup.sys5.2.3790.4651312,32020 Janv?ris, 201001: 52IA-64

PROFILAKSE

Lai nov?rstu ?o probl?mu, atinstal?t programmat?ru, kuru instal?jat draiveri mini-filter. Piem?ram, atinstal?t Kaspersky Antivirus klientu.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

Rekviz?ti

Raksta ID: 978972 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 9. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseinter kbprb kbsurveynew kbHotfixServer kbautohotfix kbqfe kbfix kbmt KB978972 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 978972

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com