Raksta ID: 978980 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

Dator?, kur? ir instal?ta oper?t?jsist?ma Windows 7, var tr?kt sa?snes, kuras izveidojat darbvirsm?.

Tas var notikt, ja sist?mas uztur??anas probl?mu risin?t?js nosaka, ka sa?snes ir boj?tas.
Sist?mas uztur??anas probl?mu risin?t?js katru ned??u veic oper?t?jsist?mas uztur??anu. Sist?mas uztur??anas probl?mu risin?t?js autom?tiski labo probl?mu vai zi?o par probl?m?m darb?bu centr?. Ja darbvirsm? ir vair?k par ?etr?m boj?t?m sa?sn?m, sist?mas uztur??anas probl?mu risin?t?js autom?tiski no?em visas boj?t?s sa?snes no darbvirsmas.
Kas ir boj?ta saite?
Boj?ta sa?sne ir sa?sne uz failu, mapi vai disku, kas ne vienm?r ir pieejams, piem?ram, USB ier?ces sa?sne var tikt uzskat?ta par boj?tu, ja USB ier?ce nav pievienota laik?, kad sist?mas uztur??anas probl?mu risin?t?js veic uztur??anu, vai t?kla mape, kas pa?laik nav pieejama, t?p?c ka t?kls nav pieejams.

Profilakse

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no t?l?k nor?d?taj?m metod?m.

1. metode: no?emiet visus, iz?emot 4 boj?t?s sa?snes no darbvirsmas

Darbvirsm? atst?jiet ne vair?k par ?etr?m boj?t?m sa?sn?m. To varat paveikt, no?emot visas, iz?emot ?etras visbie??k izmantot?s darbvirsmas sa?snes. Ja jums ir vair?k nek? 4 sa?snes, varat ar? izveidot mapi darbvirsm? un p?rvietot sa?snes uz ?o mapi. ??s sa?snes netiks no?emtas, jo t?s neatrodas tie?i darbvirsm?. 

2. metode: atsp?jojiet sist?mas uztur??anas probl?mu risin?t?ju

Ja jums darbvirsm? ir nepiecie?amas vair?k nek? ?etras boj?tas sa?snes, varat atsp?jot sist?mas uztur??anas probl?mu risin?t?ju.

Piez?me. Atsp?jojot sist?mas uztur??anas probl?mu risin?t?ju, visi uztur??anas darbi, ko tas veic, tiks atsp?joti. ?? iemesla d?? ir ieteicams izmantot 1. metodi.

Lai atsp?jotu sist?mas uztur??anas probl?mu risin?t?ju, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  un p?c tam noklik??iniet uz Vad?bas panelis.
 2. Sada?? Sist?ma un dro??ba noklik??iniet uz Atrast probl?mas un nov?rst t?s.
  Piez?me. Ja sada?a Sist?ma un dro??ba netiek r?d?ta, j?maina vad?bas pane?a skats. Lai main?tu skatu, noklik??iniet uz lejupv?rst?s bulti?as blakus vienumam Skat?t p?c un atlasiet opciju Kategorija. Vienums Skat?t p?c atrodas vad?bas pane?a labaj? aug??j? st?r?.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2802937

 3. Kreisaj? navig?cijas r?t? noklik??iniet uz Main?t iestat?jumus.
 4. Iestatiet vienumu Datora uztur??ana uz Izsl?gts.
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 978980 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2014. gada 7. marts - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbgraphxlink kbexpertisebeginner kbtshoot kbsurveynew kbprb KB978980

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com