Ir pieejams atjaunin?jums, lai no?emtu lietojumprogrammu manifesta termi?a beigu l?dzekli AD RMS klientiem

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 979099 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

IEVADS

Inform?cija par manifesta termi?a beigu l?dzek?a no?em?anu pakalpojum? AD RMS

Atjaunin?jums ir pieejams visiem Active Directory ties?bu p?rvald?bas pakalpojuma (AD RMS) klientiem. ?is atjaunin?jums nov?r? k??du zi?ojumu par?d??anu, kas saist?ti ar AD RMS klientu lietojumprogrammu manifesta termi?a beigu l?dzekli. ?is labojums ir nepiecie?ams ar? Windows ties?bu p?rvald?bas klientiem. ?is atjaunin?jums nodro?ina past?v?gu RMS iesp?joto lietojumprogrammu un RMS klienta sader?bu.

K? turpin?jumu Office 2003. gada sist?mas inform?cijas piek?uves ties?bu p?rvald?bas (Information Rights Management ? IRM) atjaunin?jumam korpor?cija Microsoft ir veikusi papildu izmai?as pakalpojum? AD RMS. AD RMS lietojumprogrammu manifesta termi?a beigu l?dzeklis vairs nav nepiecie?ams.

P?c r?p?gas AD RMS klienta s?kotn?j? noform?juma p?rskat??anas korpor?cija Microsoft konstat?ja, ka lietojumprogrammu manifesta termi?a beigu l?dzekli var piln?b? no?emt. Lietojumprogrammu manifesta termi?a beigu l?dzeklis bija s?kotn?j? produkta p?rmantotais l?dzeklis. ?is l?dzeklis nodro?in?ja specifisk?ku kontroli p?r lietojumprogramm?m, kas var piek??t AD RMS aizsarg?tajam saturam. ?? l?dzek?a nodro?in?t? funkcionalit?te tagad ir iek?auta citos AD RMS ietvertajos l?dzek?os, piem?ram, lietojumprogrammas lieto?anas iz??muma un Windows programmat?ras ierobe?ojumu politik?. ?ie jaunie l?dzek?i nodro?ina jaunu pieeju, lai kontrol?tu, k?das lietojumprogrammas var izmantot j?su uz??mum?. Jaun? pieeja ?auj jums visu kontrol?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:

PAPILDINDORM?CIJA

Inform?cija par atjaunin?jumu

K? ieg?t ?o atjaunin?jumu

Windows atjaunin??ana

?is atjaunin?jums ir pieejams Microsoft atjaunin??anas vietn?:
http://update.microsoft.com
Microsoft lejupiel?des centrs

Microsoft lejupiel?des centr? ir pieejami ??di lejupiel?d?jami faili:
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Oper?t?jsist?maAtjaunin?jums
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows XP un Windows 2000 x86 platformas versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows XP x64 platformas versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows Server 2003 x86 platformas versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows Server 2003 x64 platformas versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows Server 2003 IA-64 platformas versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows Vista x86 platformas versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows Vista x64 platformas versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows Server 2008 x86 platformas versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows Server 2008 x64 platformas versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows Server 2008 IA-64 platformas versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows 7 x86 platformas versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows 7 x64 platformas versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows Server 2008 R2 x64 platformas versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows Server 2008 R2 IA-64 platformas versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu pret nesankcion?tu izmai?u veik?anu.

Priek?nosac?jumi

Nav priek?nosac?jumu, lai instal?tu ?o atjaunin?jumu.

Re?istra inform?cija

Lai izmantotu ?aj? pakotn? ietverto atjaunin?jumu, nav j?veic re?istra izmai?as.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma instal??anas dators nav j?restart?.

Inform?cija par atjaunin?jumu aizst??anu

?is atjaunin?jums aizvieto dator? eso?o AD RMS klientu. Tas ietver visus labojumfailus, kas bija iek?auti AD RMS V1 2. servisa pakotn? un visus jaun?kos labojumfailus, kas tika izlaisti pirms ?? atjaunin?juma.

Inform?cija par failu

Ar ?? labojumfaila glob?lo versiju tiek instal?ti faili, kuru atrib?ti ir nor?d?ti t?l?k eso?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek par?d?ti atbilsto?i viet?jam laikam un pa?reiz?jai vasaras/ziemas laika nob?dei. Turkl?t datumi un laiki var main?ties, ja ar failiem tiek veiktas noteiktas darb?bas.
Piez?mes par sist?mas Windows Vista un Windows Server 2008 faila inform?ciju
 • Failus, kas attiecas uz noteiktu produktu, SR_Level (RTM, SPn) un pakalpojuma jomu (LDR, GDR), var identific?t, apskatot faila versijas numurus, k? nor?d?ts ?aj? tabul?:
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelPakalpojuma joma
  6.0.600 0 . 17xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.600 0 . 21xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.600 1 . 18xxxWindows Vista un Windows Server 2008SP1GDR
  6.0.600 1 . 22xxxWindows Vista un Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2 . 18xxxWindows Vista un Windows Server 2008SP2GDR
  6.0.600 2 . 22xxxWindows Vista un Windows Server 2008SP2LDR
 • GDR pakalpojuma jom?s iek?auti tikai tie labojumi, kas tiek izlaisti pla?am lokam, lai nov?rstu izplat?tas, ?oti svar?gas probl?mas. LDR pakalpojuma jom?s iek?auti ne tikai pla?a laidiena labojumi, bet ar? labojumfaili.
 • 1. servisa pakotne ir integr?ta sist?mas Windows Server 2008 laidiena versij?. T?d?? atskaites punkta RTM faili attiecas tikai uz sist?mu Windows Vista. Atskaites punkta RTM faila versijas numurs ir 6.0.0000. xxxxxx.
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Server 2008 un Windows Vista x86 platformas versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msdrm.dll6.0.6000.17008312,32025-Jan-201012:56x86
Msdrm.dll6.0.6000.21210312,83225-Jan-201012:34x86
Msdrm.dll6.0.6001.18411329,21625-Jan-201012:45x86
Msdrm.dll6.0.6001.22613336,38425-Jan-201012:31x86
Msdrm.dll6.0.6002.18193332,28825-Jan-201011:58x86
Msdrm.dll6.0.6002.22321352,76825-Jan-201012:35x86
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Server 2008 un Windows Vista x64 platformas versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msdrm.dll6.0.6000.17008433,66425-Jan-201013:01x64
Msdrm.dll6.0.6000.21210434,17625-Jan-201013:12x64
Msdrm.dll6.0.6001.18411457,21625-Jan-201013:00x64
Msdrm.dll6.0.6001.22613465,40825-Jan-201013:04x64
Msdrm.dll6.0.6002.18193460,28825-Jan-201012:08x64
Msdrm.dll6.0.6002.22321486,91225-Jan-201012:17x64
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Server 2008 IA-64 platformas versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msdrm.dll6.0.6001.18411772,60825-Jan-201012:42IA-64
Msdrm.dll6.0.6001.22613788,99225-Jan-201012:28IA-64
Msdrm.dll6.0.6002.18193778,75225-Jan-201011:51IA-64
Msdrm.dll6.0.6002.22321827,90425-Jan-201012:06IA-64
Piez?mes par sist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 faila inform?ciju
 • Failus, kas attiecas uz noteiktu produktu, atskaites punktu (RTM, SPn) un pakalpojuma jomu (LDR, GDR), var identific?t, apskatot faila versijas numurus, k? nor?d?ts ?aj? tabul?:
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsAtskaites punktsPakalpojuma joma
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • GDR pakalpojuma jom?s iek?auti tikai tie labojumi, kas tiek izlaisti pla?am lokam, lai nov?rstu izplat?tas, ?oti svar?gas probl?mas. LDR pakalpojuma jom?s iek?auti ne tikai pla?a laidiena labojumi, bet ar? labojumfaili.
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows 7 x86 platformas versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rmactivate_ssp_isv.exe6.1.7600.16506277,50418-Jan-201023:28x86
Secproc_ssp_isv.dll6.1.7600.1650685,50418-Jan-201023:29x86
Rmactivate_ssp_isv.exe6.1.7600.20621277,50419-Jan-201011:54x86
Secproc_ssp_isv.dll6.1.7600.2062185,50419-Jan-201011:55x86
Rmactivate_isv.exe6.1.7600.16506324,60818-Jan-201023:28x86
Secproc_isv.dll6.1.7600.16506365,56818-Jan-201023:29x86
Rmactivate_isv.exe6.1.7600.20621324,60819-Jan-201011:54x86
Secproc_isv.dll6.1.7600.20621365,56819-Jan-201011:55x86
Rmactivate_ssp.exe6.1.7600.16506280,06418-Jan-201023:28x86
Secproc_ssp.dll6.1.7600.1650685,50418-Jan-201023:29x86
Rmactivate_ssp.exe6.1.7600.20621280,06419-Jan-201011:54x86
Secproc_ssp.dll6.1.7600.2062185,50419-Jan-201011:55x86
Rmactivate.exe6.1.7600.16506320,51218-Jan-201023:28x86
Secproc.dll6.1.7600.16506369,15218-Jan-201023:29x86
Rmactivate.exe6.1.7600.20621320,51219-Jan-201011:54x86
Secproc.dll6.1.7600.20621369,15219-Jan-201011:55x86
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 x64 platformas versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rmactivate_ssp_isv.exe6.1.7600.16506305,15219-Jan-201009:00x64
Secproc_ssp_isv.dll6.1.7600.16506121,85619-Jan-201009:05x64
Rmactivate_ssp_isv.exe6.1.7600.20621305,15219-Jan-201010:25x64
Secproc_ssp_isv.dll6.1.7600.20621121,85619-Jan-201010:30x64
Rmactivate_isv.exe6.1.7600.16506357,88819-Jan-201009:00x64
Secproc_isv.dll6.1.7600.16506422,91219-Jan-201009:05x64
Rmactivate_isv.exe6.1.7600.20621357,88819-Jan-201010:25x64
Secproc_isv.dll6.1.7600.20621422,91219-Jan-201010:30x64
Rmactivate_ssp.exe6.1.7600.16506306,68819-Jan-201009:00x64
Secproc_ssp.dll6.1.7600.16506121,85619-Jan-201009:05x64
Rmactivate_ssp.exe6.1.7600.20621306,68819-Jan-201010:24x64
Secproc_ssp.dll6.1.7600.20621121,85619-Jan-201010:30x64
Rmactivate.exe6.1.7600.16506356,35219-Jan-201009:00x64
Secproc.dll6.1.7600.16506424,96019-Jan-201009:05x64
Rmactivate.exe6.1.7600.20621356,35219-Jan-201010:24x64
Secproc.dll6.1.7600.20621424,96019-Jan-201010:30x64
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows Server 2008 R2 IA-64 platformas versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rmactivate_ssp_isv.exe6.1.7600.16506297,98419-Jan-201007:31IA-64
Secproc_ssp_isv.dll6.1.7600.16506285,69619-Jan-201007:37IA-64
Rmactivate_ssp_isv.exe6.1.7600.20621297,98419-Jan-201008:55IA-64
Secproc_ssp_isv.dll6.1.7600.20621285,69619-Jan-201009:02IA-64
Rmactivate_isv.exe6.1.7600.16506335,87219-Jan-201007:31IA-64
Secproc_isv.dll6.1.7600.16506595,45619-Jan-201007:37IA-64
Rmactivate_isv.exe6.1.7600.20621335,87219-Jan-201008:55IA-64
Secproc_isv.dll6.1.7600.20621595,45619-Jan-201009:02IA-64
Rmactivate_ssp.exe6.1.7600.16506300,03219-Jan-201007:31IA-64
Secproc_ssp.dll6.1.7600.16506285,69619-Jan-201007:37IA-64
Rmactivate_ssp.exe6.1.7600.20621300,03219-Jan-201008:55IA-64
Secproc_ssp.dll6.1.7600.20621285,69619-Jan-201009:02IA-64
Rmactivate.exe6.1.7600.16506334,33619-Jan-201007:31IA-64
Secproc.dll6.1.7600.16506593,40819-Jan-201007:37IA-64
Rmactivate.exe6.1.7600.20621334,33619-Jan-201008:55IA-64
Secproc.dll6.1.7600.20621593,40819-Jan-201009:01IA-64
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows 2000, Windows XP un Windows Server 2003 x86 platformas versij?m:
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msdrm.dll5.2.3790.433339,336 14-Jan-201018:14x86
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows 2000, Windows XP un Windows Server 2003 x64 platformas versij?m:
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msdrm.dll5.2.3790.433339,336 14-Jan-201018:14x64

UZZI?AS

K??das zi?ojums, kas var tikt par?d?ts, piek??stot AD RMS aizsarg?tajam saturam

T?l?k ir nor?d?ts t?da k??das zi?ojuma piem?rs, k?ds var tikt par?d?ts, m??inot piek??t AD RMS aizsarg?tajam saturam.

Ja izmantojat ties?bu p?rvald?bas pievienojumprogrammu programmai Internet Explorer, var tikt par?d?ts ??ds k??das zi?ojums, ja ir beidzies manifesta der?guma termi??:
Nevarat atv?rt ?o dokumentu, jo nevar iestat?t j?su datoru atv?rt dokumentus ar ierobe?otu at?auju.
K??das zi?ojuma log? noklik??inot uz Papildinform?cija, var b?t redzams k?ds no ?iem k??du zi?ojumiem:
Ties?bu p?rvald?bas klients atgrieza ??du rezult?ta kodu: 0x80004005(-2147467259).
Ties?bu p?rvald?bas klients atgrieza ??du rezult?ta kodu: E_DRM_SERVICE_NOT_FOUND.
Ties?bu p?rvald?bas klients atgrieza ??du rezult?ta kodu: E_DRM_BIND_VALIDITY_TIME_VIOLATED.
Kad ?is atjaunin?jums ir instal?ts, manifesta termi?a beigu l?dzeklis tiek no?emts. T?d?? AD RMS klienta lietojumprogramm?m vairs nevajadz?s atjaunot to manifestus. T?d?j?di tiek nov?rsta ar? negaid?ta manifestu der?guma termi?a beig?an?s.

Piez?me. ?is atjaunin?jums ir sp?k? gan jauniem, gan jau eso?iem AD RMS produktiem. AD RMS lietojumprogramm?m joproj?m vajadz?s manifestu. AD RMS neatkar?ga programmat?ras izstr?d?t?ja (Independent Software Vendor ? ISV) partneriem joproj?m vajadz?s Microsoft izdotu produkta sertifik?tu ?? manifesta izveidei.

Papildinform?ciju par AD RMS un p?rmantoto lietojumprogrammu manifesta termi?a beigu l?dzekli

AD RMS iesp?jas

AD RMS izmanto, lai aizsarg?tu sensit?vus datus. AD RMS lietojumprogrammas, kas ar? apstr?d? sensit?vus datus, dala atbild?bu par ?o datu aizsarg??anu.

AD RMS nodro?ina divas galven?s iesp?jas:
 • AD RMS nodro?ina past?v?gu, kriptogr?fiski aizsarg?tu piek?uves kontroli failu l?men?. Tas nov?r? neautoriz?tu piek?uvi saturam.
 • AD RMS nodro?ina lieto?anas politikas ?steno?anu, kas var noteikt konkr?tas ties?bas vai ierobe?ojumus attiec?b? uz piek?uvi saturam. Piem?ram, "tikai las?ms" vai "nep?rs?t?t".

  Lai nodro?in?tu lieto?anas politikas ?steno?anas iesp?ju, AD RMS ierobe?o piek?uvi aizsarg?tajam saturam. ?im aizsarg?tajam saturam var piek??t tikai uzticamas AD RMS lietojumprogrammas, kas var ?stenot ?o lieto?anas politiku.

Lietojumprogrammu manifesta termi?a beigu l?dzek?a meh?nisms

Microsoft izdod lietojumprogrammu parakst??anas sertifik?tu izstr?d?t?jiem, kas izstr?d? AD RMS lietojumprogrammas. Izstr?d?t?js ?o sertifik?tu izmanto, lai parakst?tu lietojumprogrammas manifestu katrai AD RMS lietojumprogrammai. Katra AD RMS lietojumprogramma, kas izveido vai piek??st AD RMS aizsarg?tajam saturam, ietver ?o parakst?to lietojumprogrammas manifestu. ?is lietojumprogrammas manifests apliecina, ka lietojumprogrammai ir uzticams statuss. Pirms AD RMS klients iesp?jo lietojumprogrammu izveidot vai piek??t aizsarg?tajam saturam, tas p?rbauda gan parakst?to lietojumprogrammas manifestu, gan lietojumprogrammas parakst??anas sertifik?tu.

Lietojumprogrammas parakst??anas sertifik?ts ietver der?guma termi?a datumu. Kad ?is der?guma termi?a datums ir pag?jis, AD RMS klients vairs neatpaz?st AD RMS lietojumprogrammas uzticamo statusu. T?d?? AD RMS klients neiesp?jo AD RMS lietojumprogrammu izveidot vai piek??t aizsarg?tajam saturam. ?is der?guma termi?a datums ir p?rmantotais meh?nisms, kas tiek izmantots, lai apliecin?tu lietojumprogrammas uzticamo statusu. Iepriek? jaunie lietojumprogrammu parakst??anas sertifik?ti un jaunie parakst?tie lietojumprogrammu manifesti tika izplat?ti ar lietojumprogrammu atjaunin?jumiem. ?pa?i tas notika ar atjaunin?jumiem, kas ietv?ra v?jo vietu pielabo?anu. ?is p?rmantotais meh?nisms ??d? gad?jum? ne?auj uzbruc?jam izmantot vec?kas vai nepielabotas lietojumprogrammas, lai piek??tu aizsarg?tajam saturam.

?o p?rmantoto meh?nismu aizvieto l?dzeklis, kas ?auj AD RMS sist?mas administratoram kontrol?t lietojumprogrammas uzticam?bas statusu, nevis, k? iepriek?, pa?auties uz der?guma termi?iem. AD RMS administrators var nor?d?t k? neuzticamas konkr?tas AD RMS lietojumprogrammas vai konkr?tas AD RMS lietojumprogrammu versijas. Lietojumprogrammu, kas ir iestat?ta k? neuzticama, nevar izmantot, lai izveidotu vai piek??tu AD RMS aizsarg?tajai inform?cijai.

Rekviz?ti

Raksta ID: 979099 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 9. oktobris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • 1. servisa pakotne oper?t?jsist?mai Windows Vista
 • 2. servisa pakotne oper?t?jsist?mai Windows Vista
 • Windows HPC Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows HPC Server 2008
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP 1. servisa pakotne
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseinter kbinfo atdownload kbsurveynew kbhowto KB979099

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com