Mt ban cp nht co sn xoa tinh nng ht han cua ban k ng dung khoi may khach AD RMS

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 979099 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

GII THIU

Thng tin m ta vic xoa tinh nng ht han cua ban k trong AD RMS

Ban cp nht co sn cho tt ca cac may khach Dich vu Quan ly Quyn Active Directory (AD RMS). Ban cp nht nay giup ban tranh nhn c thng bao li co lin quan n tinh nng ht han cua ban k ng dung cua cac may khach AD RMS. Ban va nay cung cn thit cho cac may khach Quan ly Quyn Windows. Ban cp nht nay am bao tinh tng thich lin tuc gia cac ng dung kich hoat RMS va may khach RMS.

La ban cp nht tip theo ban cp nht Quan ly Quyn Thng tin (IRM) cua Office 2003, Microsoft a thc hin cac thay i b sung trong AD RMS. Tinh nng ht han cua ban k ng dung cua AD RMS khng con c yu cu na.

Sau khi xem xet cn thn thit k ban u cua may khach AD RMS, Microsoft a xac inh rng tinh nng ht han cua ban k ng dung co th c xoa hoan toan. Tinh nng ht han cua ban k ng dung la tinh nng k tha trong san phm gc. Tinh nng nay cho phep vic kim soat chi tit hn i vi cac ng dung co th truy nhp ni dung c bao v AD RMS. Chc nng c cung cp bi tinh nng nay hin c bao gm trong cac tinh nng khac cha trong AD RMS, nh cac chinh sach Loai tr ng dung va Han ch Phn mm Windows. Nhng tinh nng mi nay cung cp phng phap mi cho phep kim soat cac ng dung co th chay trong doanh nghip cua ban. Phng phap mi giup ban d dang kim soat.

bit thm thng tin, ghe thm web site sau cua Microsoft:

THNG TIN THM

Thng tin cp nht

Cach nhn ban cp nht nay

Windows Update

Ban cp nht nay co sn trn Web site Microsoft Update:
http://update.microsoft.com
Trung tm Tai xung cua Microsoft

B?n c th? t?i xu?ng cc t?p sau y t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
H iu hanhCp nht
Tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows XP va Windows 2000
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows XP
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows Server 2003
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows Server 2003
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2003
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows Vista
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows Vista
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng cc t?p h? tr? Microsoft, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cch l?y cc t?p h? tr? Microsoft t? d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft a quet vi rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n mm phat hin vi rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. T?p ny lu trn my ch? ?c tng c?ng b?o m?t gip ngn ch?n m?i thay ?i tri php ?i v?i t?p.

iu kin tin quyt

Khng c i?u ki?n tin quy?t ? ci ?t b?n c?p nh?t ny.

Thng tin registry

s dung ban cp nht trong goi nay, ban khng phai thc hin bt ky thay i nao i vi registry.

Yu cu khi ng lai

Ban khng phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban cp nht nay.

Thng tin thay th ban cp nht

Ban cp nht nay thay th may khach AD RMS hin tai trn may tinh. Ban cp nht nay cha tt ca cac ban va nong i kem vi AD RMS V1 Goi Dich vu 2 va tt ca cac ban va nong mi hn c phat hanh trc ban cp nht nay.

Thng tin tp

Phin ban chung cua ban va nong nay cai t cac tp cha cac thuc tinh c lit k bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi Chun Quc t (UTC). Ngay va gi cua cac tp nay trn may tinh cuc b cua ban c hin thi theo gi ia phng cung vi lch quy c gi mua he (DST) hin tai cua ban. Ngoai ra, ngay va gi co th thay i khi ban thc hin cac thao tac cu th trn tp.
Cac ghi chu v thng tin tp cua Windows Vista va Windows Server 2008
 • Cac tp ap dung cho mt san phm cu th, SR_Level (RTM, SPn) va chi nhanh dich vu (LDR, GDR) co th c xac inh bng cach kim tra cac s phin ban tp c trinh bay bang sau:
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Phin banS?n ph?mSR_LevelChi nhnh d?ch v?
  6.0.600 0 . 17xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.600 0 . 21xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.600 1 . 18xxxWindows Vista va Windows Server 2008SP1GDR
  6.0.600 1 . 22xxxWindows Vista va Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2 . 18xxxWindows Vista va Windows Server 2008SP2GDR
  6.0.600 2 . 22xxxWindows Vista va Windows Server 2008SP2LDR
 • Chi nhanh dich vu GDR chi cha cac ban va c phat hanh rng rai khc phuc cac s c c bit quan trong, ph bin. Ngoi cc b?n v ?c pht hnh r?ng r?i, chi nhnh d?ch v? LDR c?n ch?a cc hotfix.
 • Goi Dich vu 1 c tich hp vao phin ban a phat hanh cua Windows Server 2008. Vi vy, cac tp ban gc RTM chi ap dung cho Windows Vista. Cac tp ban gc RTM co s phin ban 6.0.0000.xxxxxx.
i vi tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows Server 2008 va Windows Vista
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msdrm.dll6.0.6000.17008312,32025-Jan-201012:56x86
Msdrm.dll6.0.6000.21210312,83225-Jan-201012:34x86
Msdrm.dll6.0.6001.18411329,21625-Jan-201012:45x86
Msdrm.dll6.0.6001.22613336,38425-Jan-201012:31x86
Msdrm.dll6.0.6002.18193332,28825-Jan-201011:58x86
Msdrm.dll6.0.6002.22321352,76825-Jan-201012:35x86
i vi tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows Server 2008 va Windows Vista
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msdrm.dll6.0.6000.17008433,66425-Jan-201013:01x64
Msdrm.dll6.0.6000.21210434,17625-Jan-201013:12x64
Msdrm.dll6.0.6001.18411457,21625-Jan-201013:00x64
Msdrm.dll6.0.6001.22613465,40825-Jan-201013:04x64
Msdrm.dll6.0.6002.18193460,28825-Jan-201012:08x64
Msdrm.dll6.0.6002.22321486,91225-Jan-201012:17x64
i vi tt ca cac phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msdrm.dll6.0.6001.18411772,60825-Jan-201012:42IA-64
Msdrm.dll6.0.6001.22613788,99225-Jan-201012:28IA-64
Msdrm.dll6.0.6002.18193778,75225-Jan-201011:51IA-64
Msdrm.dll6.0.6002.22321827,90425-Jan-201012:06IA-64
Cc ghi ch v? thng tin t?p c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
 • Cac tp ap dung cho mt san phm cu th, ban gc (RTM, SPn) va chi nhanh dich vu (LDR, GDR) co th c xac inh bng cach kim tra cac s phin ban tp c trinh bay bang sau:
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Phin banS?n ph?mB?n g?cChi nhnh d?ch v?
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 .20xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Chi nhanh dich vu GDR chi cha cac ban va c phat hanh rng rai khc phuc cac s c c bit quan trong, ph bin. Ngoi cc b?n v ?c pht hnh r?ng r?i, chi nhnh d?ch v? LDR c?n ch?a cc hotfix.
?i v?i t?t c? phin b?n d?a trn x86 ?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rmactivate_ssp_isv.exe6.1.7600.16506277,50418-Jan-201023:28x86
Secproc_ssp_isv.dll6.1.7600.1650685,50418-Jan-201023:29x86
Rmactivate_ssp_isv.exe6.1.7600.20621277,50419-Jan-201011:54x86
Secproc_ssp_isv.dll6.1.7600.2062185,50419-Jan-201011:55x86
Rmactivate_isv.exe6.1.7600.16506324,60818-Jan-201023:28x86
Secproc_isv.dll6.1.7600.16506365,56818-Jan-201023:29x86
Rmactivate_isv.exe6.1.7600.20621324,60819-Jan-201011:54x86
Secproc_isv.dll6.1.7600.20621365,56819-Jan-201011:55x86
Rmactivate_ssp.exe6.1.7600.16506280,06418-Jan-201023:28x86
Secproc_ssp.dll6.1.7600.1650685,50418-Jan-201023:29x86
Rmactivate_ssp.exe6.1.7600.20621280,06419-Jan-201011:54x86
Secproc_ssp.dll6.1.7600.2062185,50419-Jan-201011:55x86
Rmactivate.exe6.1.7600.16506320,51218-Jan-201023:28x86
Secproc.dll6.1.7600.16506369,15218-Jan-201023:29x86
Rmactivate.exe6.1.7600.20621320,51219-Jan-201011:54x86
Secproc.dll6.1.7600.20621369,15219-Jan-201011:55x86
?i v?i t?t c? phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rmactivate_ssp_isv.exe6.1.7600.16506305,15219-Jan-201009:00x64
Secproc_ssp_isv.dll6.1.7600.16506121,85619-Jan-201009:05x64
Rmactivate_ssp_isv.exe6.1.7600.20621305,15219-Jan-201010:25x64
Secproc_ssp_isv.dll6.1.7600.20621121,85619-Jan-201010:30x64
Rmactivate_isv.exe6.1.7600.16506357,88819-Jan-201009:00x64
Secproc_isv.dll6.1.7600.16506422,91219-Jan-201009:05x64
Rmactivate_isv.exe6.1.7600.20621357,88819-Jan-201010:25x64
Secproc_isv.dll6.1.7600.20621422,91219-Jan-201010:30x64
Rmactivate_ssp.exe6.1.7600.16506306,68819-Jan-201009:00x64
Secproc_ssp.dll6.1.7600.16506121,85619-Jan-201009:05x64
Rmactivate_ssp.exe6.1.7600.20621306,68819-Jan-201010:24x64
Secproc_ssp.dll6.1.7600.20621121,85619-Jan-201010:30x64
Rmactivate.exe6.1.7600.16506356,35219-Jan-201009:00x64
Secproc.dll6.1.7600.16506424,96019-Jan-201009:05x64
Rmactivate.exe6.1.7600.20621356,35219-Jan-201010:24x64
Secproc.dll6.1.7600.20621424,96019-Jan-201010:30x64
i vi tt ca cac phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rmactivate_ssp_isv.exe6.1.7600.16506297,98419-Jan-201007:31IA-64
Secproc_ssp_isv.dll6.1.7600.16506285,69619-Jan-201007:37IA-64
Rmactivate_ssp_isv.exe6.1.7600.20621297,98419-Jan-201008:55IA-64
Secproc_ssp_isv.dll6.1.7600.20621285,69619-Jan-201009:02IA-64
Rmactivate_isv.exe6.1.7600.16506335,87219-Jan-201007:31IA-64
Secproc_isv.dll6.1.7600.16506595,45619-Jan-201007:37IA-64
Rmactivate_isv.exe6.1.7600.20621335,87219-Jan-201008:55IA-64
Secproc_isv.dll6.1.7600.20621595,45619-Jan-201009:02IA-64
Rmactivate_ssp.exe6.1.7600.16506300,03219-Jan-201007:31IA-64
Secproc_ssp.dll6.1.7600.16506285,69619-Jan-201007:37IA-64
Rmactivate_ssp.exe6.1.7600.20621300,03219-Jan-201008:55IA-64
Secproc_ssp.dll6.1.7600.20621285,69619-Jan-201009:02IA-64
Rmactivate.exe6.1.7600.16506334,33619-Jan-201007:31IA-64
Secproc.dll6.1.7600.16506593,40819-Jan-201007:37IA-64
Rmactivate.exe6.1.7600.20621334,33619-Jan-201008:55IA-64
Secproc.dll6.1.7600.20621593,40819-Jan-201009:01IA-64
i vi tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 2000, Windows XP va Windows Server 2003:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msdrm.dll5.2.3790.433339,336 14-Jan-201018:14x86
i vi tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows 2000, Windows XP va Windows Server 2003:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msdrm.dll5.2.3790.433339,336 14-Jan-201018:14x64

THAM KH?O

Thng bao li ban co th nhn c khi truy cp ni dung c bao v AD RMS

Sau y la vi du v mt thng bao li ban co th nhn c khi c gng truy cp vao ni dung c bao v bng AD RMS.

Nu ban s dung Trinh b sung Quan ly Quyn cho Internet Explorer, ban co th nhn c thng bao li sau nu ban k ht han:
Ban khng th m tai liu nay vi chung ti khng th thit lp may tinh cua ban m cac tai liu bi gii han quyn.
Nu ban bm vao Thng tin Chuyn su trong thng bao li, ban co th thy mt trong s cac thng bao li sau:
May khach Quan ly Quyn tra lai ma kt qua sau: 0x80004005(-2147467259).
May khach Quan ly Quyn tra lai ma kt qua sau: E_DRM_SERVICE_NOT_FOUND.
May khach Quan ly Quyn tra lai ma kt qua sau: E_DRM_BIND_VALIDITY_TIME_VIOLATED.
Sau khi ban ap dung ban cp nht nay, tinh nng ht han ban k c xoa. Vi vy, cac ng dung may khach AD RMS se khng con phai gia han ban k na. iu nay cung loai bo kha nng v tinh co cac ban k ht han.

Chu y Ban cp nht nay hu hiu i vi ca san phm AD RMS mi va hin co. Cac ng dung AD RMS se vn cn ban k. Cac i tac Nha cung cp Phn mm c lp (ISV) AD RMS se vn cn chng chi san xut do Microsoft cp tao ban k nay.

Thng tin thm v AD RMS va tinh nng ht han ban k ng dung k tha

Kha nng cua AD RMS

AD RMS c s dung bao v d liu nhay cam. Cac ng dung AD RMS cung x ly d liu nhay cam chia se trach nhim bao v d liu nay.

AD RMS cung cp hai kha nng chinh:
 • AD RMS cung cp kim soat truy cp lin tuc, c bao v bi ky thut ma hoa mc tp. iu nay ngn chn hanh vi truy cp trai phep vao ni dung.
 • AD RMS cung cp kha nng thi hanh chinh sach s dung co th chi inh cac quyn hoc cac han ch cu th v truy cp ni dung. Vi du: "chi oc" hoc "khng chuyn tip".

  cung cp kha nng thi hanh chinh sach s dung, AD RMS han ch quyn truy cp ni dung c bao v. Chi cac ng dung AD RMS tin cy co th thi hanh chinh sach s dung nay mi co th truy cp ni dung c bao v nay.

C ch cua tinh nng ht han ban k ng dung

Microsoft phat hanh chng chi ky ng dung cho nha phat trin tao cac ng dung AD RMS. Nha phat trin s dung chng chi nay ky ban k ng dung cho tng ng dung AD RMS. Mi ng dung AD RMS tao hoc truy cp ni dung c bao v bng AD RMS co cha ban k ng dung a c ky nay. Ban k ng dung nay kim chng rng ng dung co trang thai tin cy. May khach AD RMS kim tra ca ban k ng dung a c ky va chng chi ky ng dung trc khi cho phep ng dung tao hoc truy cp ni dung c bao v.

Chng chi ky ng dung co ngay ht han. Khi qua ngay ht han nay, may khach AD RMS khng con nhn dang trang thai tin cy cua ng dung AD RMS na. Vi vy, may khach AD RMS khng cho phep ng dung AD RMS tao hoc truy cp ni dung c bao v. Ngay ht han nay la mt c ch k tha c s dung xac minh trang thai tin cy cua mt ng dung. Trc y, cac chng chi ky ng dung mi va cac ban k ng dung mi a ky c cung cp cung vi cac ban cp nht ng dung. iu nay c bit xay ra cac ban cp nht va l hng bao mt. Khi o, c ch k tha nay se ngn ke tn cng s dung cac ng dung cu hn hoc cha c va truy cp ni dung c bao v.

Mt tinh nng cho phep quan tri vin h thng AD RMS kim soat ng dung trong trang thai tin cy, thay vi da vao ngay ht han thay th c ch k tha nay. Quan tri vin AD RMS co th chi inh cac ng dung AD RMS cu th hoc cac phin ban cu th cua cac ng dung AD RMS la khng ang tin cy. ng dung c t la khng ang tin cy khng th c s dung tao hoc truy cp thng tin c bao v bng AD RMS.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 979099 - L?n xem xt sau cng: 09 Thang Mi 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows HPC Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows HPC Server 2008
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? kha:
kbexpertiseinter kbinfo atdownload kbsurveynew kbhowto KB979099

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com