MS10-033: תיאור של עדכון האבטחה עבור Asycfilt.dll (רכיב COM):? 8 ביוני, 2010

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 979482 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-033. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

פרטים על הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון אבטחה זה.במקרים מסוימים, עדכון זה לא מחייב הפעלה מחדש. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל את המחשב מחדש.

כדי לצמצם את האפשרות לצורך בהפעלה מחדש, עצור את כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים שעשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני שתתקין את עדכון האבטחה. למידע נוסף אודות הסיבות לצורך אפשרי בהפעלה מחדש, עיין במאמר הבא במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
887012 מדוע עשויה להופיע הנחיה להפעלה מחדש של המחשב לאחר התקנה של עדכון אבטחה במחשב מבוסס-Windows

מידע לגבי הסרה

כדי להסיר עדכון אבטחה זה, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 • השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות או בפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.
 • השתמש בכלי השירות Spuninst.exe הנמצא בתיקייה ?%Windir%\$NTUninstallKB975562$\Spuninst.
פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצי Windows 2000

עבור כל המהדורות של Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asycfilt.dll2.40.4534.0143,63209-Mar-201022:02x86

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM,? SPn) ועל ענף שירות (QFE,? GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Asycfilt.dll5.1.2600.368065,53605-Mar-201014:57x86SP2SP2GDR
Asycfilt.dll5.1.2600.368065,53605-Mar-201014:48x86SP2SP2QFE
Asycfilt.dll5.1.2600.594965,53605-Mar-201014:37x86SP3SP3GDR
Asycfilt.dll5.1.2600.594965,53605-Mar-201014:52x86SP3SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Asycfilt.dll5.2.3790.4676107,52006-Mar-201018:32x64SP2SP2GDR
Wasycfilt.dll5.2.3790.467665,53606-Mar-201018:32x86SP2SP2GDR\WOW
Asycfilt.dll5.2.3790.4676107,52006-Mar-201018:27x64SP2SP2QFE
Wasycfilt.dll5.2.3790.467665,53606-Mar-201018:27x86SP2SP2QFE\WOW

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Asycfilt.dll5.2.3790.467665,53606-Mar-201004:49x86SP2SP2GDR
Asycfilt.dll5.2.3790.467665,53606-Mar-201005:18x86SP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Asycfilt.dll5.2.3790.4676434,17606-Mar-201018:29IA-64SP2SP2GDR
Wasycfilt.dll5.2.3790.467665,53606-Mar-201018:29x86SP2SP2GDR\WOW
Asycfilt.dll5.2.3790.4676241,66406-Mar-201018:27IA-64SP2SP2QFE
Wasycfilt.dll5.2.3790.467665,53606-Mar-201018:27x86SP2SP2QFE\WOW

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ?6.0.0000.xxxxxx?.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asycfilt.dll6.0.6001.1845467,07205-Apr-201016:07x86
Asycfilt.dll6.0.6001.2266567,07205-Apr-201016:28x86
Asycfilt.dll6.0.6002.1823667,07205-Apr-201017:01x86
Asycfilt.dll6.0.6002.2237767,07205-Apr-201017:14x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asycfilt.dll6.0.6001.1845484,48005-Apr-201016:51x64
Asycfilt.dll6.0.6001.2266584,48005-Apr-201016:38x64
Asycfilt.dll6.0.6002.1823684,48005-Apr-201017:31x64
Asycfilt.dll6.0.6002.2237784,48005-Apr-201017:11x64
Asycfilt.dll6.0.6001.1845467,07205-Apr-201016:07x86
Asycfilt.dll6.0.6001.2266567,07205-Apr-201016:28x86
Asycfilt.dll6.0.6002.1823667,07205-Apr-201017:01x86
Asycfilt.dll6.0.6002.2237767,07205-Apr-201017:14x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asycfilt.dll6.0.6001.18454218,11205-Apr-201016:13IA-64
Asycfilt.dll6.0.6001.22665218,11205-Apr-201016:13IA-64
Asycfilt.dll6.0.6002.18236218,11205-Apr-201016:50IA-64
Asycfilt.dll6.0.6002.22377218,11205-Apr-201017:08IA-64
Asycfilt.dll6.0.6001.1845467,07205-Apr-201016:07x86
Asycfilt.dll6.0.6001.2266567,07205-Apr-201016:28x86
Asycfilt.dll6.0.6002.1823667,07205-Apr-201017:01x86
Asycfilt.dll6.0.6002.2237767,07205-Apr-201017:14x86

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,762
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979482~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,483
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,767
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,492
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,767
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979482~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,488
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,767
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979482~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,490
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,767
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979482~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,494
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,768
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb979482~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,494
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,768
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb979482~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,494
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,342
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,361
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,355
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,351
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,370
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,710
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,355
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,857
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_2c060f60aa517f7b4a8e29af9f66e9ce_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_f619c43e6fb22b86.manifest
File versionNot Applicable
File size715
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_3033c4cd6a2fc513757b58cc248671dc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_6f75f2d23d7cd244.manifest
File versionNot Applicable
File size715
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_a7da2e8f42964d5aaec85cca801f2033_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_b86cfd01246fd93c.manifest
File versionNot Applicable
File size715
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_c556af952472cc2a7580c0e62a2e2fb4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_916ee61978e5656c.manifest
File versionNot Applicable
File size715
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_76976349b9461049.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)17:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_77173258d26ae282.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_78957783b65a5d60.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_78f4d4e8cf978645.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_2d94f57d2aef82b5f4169786762e9c4b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_02d8928525966028.manifest
File versionNot Applicable
File size1,078
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6abf9757b7044ca1e1c758ecc399186a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_47845ad4256fa991.manifest
File versionNot Applicable
File size1,078
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7c72ee8e9caaf15bc7a8b0a31b77e6de_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_f19e1472e1a375b8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,078
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a4864ffe31f13fa44820b3b62a1c4d15_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_cc60171ceaef654a.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_aa3c7a0398b2ba6094a21c825624e303_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_38b8295345d40f0b.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d7d0f910b0800843fc712643aa5ec89d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_195d7498a09fbb8a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,078
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_d2b5fecd71a3817f.manifest
File versionNot Applicable
File size5,053
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_d335cddc8ac853b8.manifest
File versionNot Applicable
File size5,053
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_d4b413076eb7ce96.manifest
File versionNot Applicable
File size5,053
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)19:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_d513706c87f4f77b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,053
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)09:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,772
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979482~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,497
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,972
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979482~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,968
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979482~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,970
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979482~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,974
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,005
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb979482~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,974
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,005
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb979482~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,974
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,350
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,369
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,359
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,378
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,877
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_76976349b9461049.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)17:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_77173258d26ae282.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_78957783b65a5d60.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_78f4d4e8cf978645.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_54a9122cddce7faafec2b0c3c7ebf508_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_0d2c948d44317aeb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,076
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6d61903496dce1a0f2cb97ca16c8b383_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_976c6c9f1323f41e.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_95e47aa7df9b4e3577251308643ec9ac_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_4ff02a72083e4284.manifest
File versionNot Applicable
File size1,076
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a0042f369f82d1311c8a074d760585c0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_af9b662d137ed35d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,076
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b6c6702266d1109e388df022b17a5197_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_b8f3bc8f4dcf139e.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_eaacfd96c82c24b9e923b12c15d2e974_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_4784e3c24f79689e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,076
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_7699073fb9441945.manifest
File versionNot Applicable
File size5,047
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)17:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_7718d64ed268eb7e.manifest
File versionNot Applicable
File size5,047
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)17:39
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_78971b79b658665c.manifest
File versionNot Applicable
File size5,047
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_78f678decf958f41.manifest
File versionNot Applicable
File size5,047
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)09:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,767
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979482~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,490
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,999
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,961
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,999
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979482~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,961
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,999
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979482~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,967
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,999
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979482~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,967
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,355
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,358
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,378
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,381
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_76976349b9461049.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)17:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_77173258d26ae282.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_78957783b65a5d60.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_78f4d4e8cf978645.manifest
File versionNot Applicable
File size5,041
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600. 16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMGDR
  6.1.7600. 20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMLDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST ?(?.manifest) וקובצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asycfilt.dll6.1.7600.1654467,58405-Mar-201007:42x86
Asycfilt.dll6.1.7600.2066067,58405-Mar-201007:28x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asycfilt.dll6.1.7600.1654484,99205-Mar-201007:52x64
Asycfilt.dll6.1.7600.2066084,99205-Mar-201007:59x64
Asycfilt.dll6.1.7600.1654467,58405-Mar-201007:42x86
Asycfilt.dll6.1.7600.2066067,58405-Mar-201007:28x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asycfilt.dll6.1.7600.16544222,20805-Mar-201006:29IA-64
Asycfilt.dll6.1.7600.20660222,20805-Mar-201007:08IA-64
Asycfilt.dll6.1.7600.1654467,58405-Mar-201007:42x86
Asycfilt.dll6.1.7600.2066067,58405-Mar-201007:28x86

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,800
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979482~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,521
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,805
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,526
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,921
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,956
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,657
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_28bc89d7bb980655c425d5fc8aae107f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16544_none_e8ff8a66cedc1ece.manifest
File versionNot Applicable
File size715
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_eeeab31e16da98ae734d185b0bcc6c4f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20660_none_14ad550456bf921e.manifest
File versionNot Applicable
File size715
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16544_none_76ca037b1a553140.manifest
File versionNot Applicable
File size2,938
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)08:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20660_none_7739ff463386a390.manifest
File versionNot Applicable
File size2,938
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_28bc89d7bb980655c425d5fc8aae107f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16544_none_451e25ea87399004.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7aa9f33f72bb063409bd9d7b02966d49_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16544_none_26b683bbce72266e.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_96b535415f3e41e3ffa6b56700070a84_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20660_none_94d8b6625aa23ec1.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_eeeab31e16da98ae734d185b0bcc6c4f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20660_none_70cbf0880f1d0354.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16544_none_d2e89efed2b2a276.manifest
File versionNot Applicable
File size2,940
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)09:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20660_none_d3589ac9ebe414c6.manifest
File versionNot Applicable
File size2,940
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)08:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,810
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979482~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,535
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,227
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,152
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979482~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,956
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,829
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,890
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,299
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16544_none_76ca037b1a553140.manifest
File versionNot Applicable
File size2,938
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)08:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20660_none_7739ff463386a390.manifest
File versionNot Applicable
File size2,938
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_28bc89d7bb980655c425d5fc8aae107f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16544_none_e9012e5cceda27ca.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_985eabdffc6e9b04937e3e3c692347e4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20660_none_a84ab256c75897f0.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ee95dd7fad6c5ceb96428ad3435dfb87_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16544_none_cab0246847306b33.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_eeeab31e16da98ae734d185b0bcc6c4f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20660_none_14aef8fa56bd9b1a.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16544_none_76cba7711a533a3c.manifest
File versionNot Applicable
File size2,939
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)09:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20660_none_773ba33c3384ac8c.manifest
File versionNot Applicable
File size2,939
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)08:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,809
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979482~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,723
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,027
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979482~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,946
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,932
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979482_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,967
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,667
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16544_none_76ca037b1a553140.manifest
File versionNot Applicable
File size2,938
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)08:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-o..mation-asyncfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20660_none_7739ff463386a390.manifest
File versionNot Applicable
File size2,938
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot Applicable

מאפיינים

Article ID: 979482 - Last Review: יום חמישי 29 ספטמבר 2011 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB979482

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com