Straipsnio ID: 979611 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Microsoft i?leido naujinim? 2 specifini? naujinim? paketas Microsoft Exchange Server 2010. Specifini? naujinim? buvo i?leistas vasario 18, 2010. ?iame straipsnyje pateikiama ?i informacija apie naujinim?:
  • D?l specifini? naujinim? paketas i?sprend?ia problemas
  • Kaip gauti specifini? naujinim?
  • B?tinosios s?lygos ?diegti naujinim?

?VADAS

D?l specifini? naujinim? paketas i?sprend?ia problemas


2 Specifini? naujinim? Exchange Server 2010 i?sprend?ia klausimus, kurie yra apra?yti ?ie Microsoft ?ini? baz?s (KB) straipsniai:
977633 Tam tikr? tre?iosios ?alies IMAP4 programos negali prisijungti prie Exchange serverio 2003 pa?to d??ut?s per Exchange Server 2010 CAS serverio
979431 POP3 paslauga sugenda, kai vartotojas prisijungia prie pa?to d??ut?, kuri perkeliama i? Exchange Server 2003 serverio Exchange Server 2010 serveryje per POP3 protokol?
979480 Vartotojai negali gauti naujus lai?kus, jei jie atidaryti pa?to d??utes, kurios bus perkeltos ? kit? Exchange Server 2010 RU1 serverio naudojant IMAP4 klientams
979563 Exchange Server 2010 stumti prane?imus neveikia
979566 0X85010014 klaida yra generuojamas, kai susij?s pa?to d??u?i? vartotojai bando sinchronizuoti pa?to d??utes su mobili?j? ?rengini? CAS-CAS tarpin? server? scenarij? Exchange Server 2010
980261 ?ios pataisos pristato palaiko Exchange Server 2010 puslapis u?taisymo sukuria "-1022" disko ?vesties/i?vesties klaida
980262 ?vykio ID 2156 u?registruojamas kompiuteryje, kuriame veikia Exchange Server 2010

Daugiau informacijos

Update rollup informacija


Nor?dami atsisi?sti ir ?diegti 2 specifini? naujinim? paketas Naujinimas skirtas Exchange Server 2010, apsilankykite ?ioje Microsoft naujinimo ?iniatinklio svetain?je:
Pastaba. Microsoft Update negali aptikti update rollups Exchange Server 2010 pa to d??ut?s serveriuose, kurie priklauso duomen? baz?s prieinamumo grupei (DAG).

2 Specifini? naujinim? paketas Naujinimas skirtas Exchange Server 2010 gali diegti keliuose kompiuteriuose, kuriuose veikia Exchange Server 2010. Ar gali diegti 2 specifini? naujinim? paketas Naujinimas skirtas Exchange Server 2010 pa?to d??u?i? serveriuose, kurie priklauso duomen? baz?s prieinamumo grupei (DAG).

I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro galima atsisi?sti toliau nurodytus failus:


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite Exchange2010-KB979611-EN - x 64 paket? dabar.

Svarbi informacija klientams, kurie ?diegti naujinim? kompiuteriuose, kurie n?ra prijungti prie interneto

?diegus naujinim? kompiuteryje, kuriame n?ra prijungtas prie interneto, gali pasireik?ti ilgai diegimo kart?. Be to, galite gauti tok? prane?im?:
"Sukurti gimtoji vaizdus .net mazgai."
?i? problem? sukelia tinklo pra?o, kad prisijungti prie svetain?s, http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crl. Tinklo u?klausas per?i?r?ti sertifikat? panaikinimo s?ra?as kiekvienam surinkimas, kuriame gimtoji vaizdo kartos (NGen) pateikiama gimtoji kod?. Ta?iau Exchange serverio n?ra prijungtas prie interneto. Tod?l Kiekviename pra?yme turi palaukti skirtasis laikas prie? rinkdama. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, i?junkite parinkt? "Tikrinti, ar neat?auktas leid?jo sertifikatas" saugumo serverio, kuriame pl?tojamas. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Internet Explorer pasirinkite ?rankiai, pasirinkiteInterneto parinktys, andthen spustel?kite skirtuk? I?samiau.
  2. ? saugumo , spustel?kite ? clearthe patikrinti leid?jo sertifikato at?aukimo ?ym?s langel?.
  3. Spustel?kite gerai , kad u?darytum?te dialogo lang? InternetOptions .

Mes rekomenduojame, kad j?s ai?ku ?i saugumo parinktis "Internet Explorer", jei kompiuteris buvo sandariai kontroliuojamoje aplinkoje. Kai nustatymas bus baigtas, i? naujo tikrinti ?ym?s langel? "Tikrinti, ar neat?auktas leid?jo sertifikatas".

Svarbi? informacij? apie "Outlook Web App pritaikymas" Outlook Web App vartotojams


Kai taikoma, specifini? naujinim? paket?, naujinimo procesas perra?o Microsoft Outlook Web App (OWA) failus jei reikia. Jei pakeisite failo Logon.aspx arba pakeisti kitus OWA failus, yra perra?yti tinkinimus. Tada, OWA atnaujinama teisingai. Kai pritaikote d?l specifini? naujinim? paket?, turite i? naujo sukurti OWA tinkinimo faile Logon.aspx. Mes rekomenduojame, kad j?s padaryti atsargines kopijas t? OWA fail? prie? taikydami naujinim?. Daugiau informacijos apie OWA pritaikymas, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:

Jei esate klient? prieigos serverio tarpinio serverio diegimo gaires klientas, ir jei ? klient? prieigos serverio (CAS-CAS) i?rinkimo klient? prieigos serveryje, turite taikyti specifini? naujinim? ?galinan?iame klient? prieigos serverius.

Pastaba. ?sitikinkite, kad pritaikytas naujinim? ?galinan?iame klient? prieigos serverius prie? taikydami naujinim? ? ne-?galinan?iame klient? prieigos serverius.

Kit? Exchange Server 2010 konfig?racijoms, kurioje taikymo eili?kumu naujinim? serveri? n?ra svarbu. Daugiau informacijos apie CAS-CAS tarpin? server?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:

B?tinosios s?lygos


?iame s?ra?e yra b?tinos 2 specifini? naujinim? paketas Naujinimas skirtas Exchange Server 2010:
  • Exchange Server 2010 kompiuteryje ?diekite prie? youapply ?? specifin? naujin?.
  • Pa?alinti visi tarpiniai atnaujinimai Exchange Server 2010 beforeyou taikomos ?? specifin? naujin?.

Sistemos paleidimas i? naujo


B?tinos tarnybos yra automati?kai sustabdytas ir tada i? naujo pritaik? ?? naujinim?.

?alinimo informacij?

Pa?alinti 2 specifini? naujinim? paketas Naujinimas skirtas Exchange Server 2010, spustel?kite prid?ti arba ?alinti programas valdymo skyde. Tada pa alinkite naujinim?.

Nuorodos

Daugiau informacijos apie terminologijos, "Microsoft" naudoja programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Savyb?s

Straipsnio ID: 979611 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 19 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Rakta?od?iai: 
atdownload kbfix kbqfe kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB979611 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 979611

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com