ID c?a bài: 979611 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Microsoft đ? phát hành b?n C?p Nh?t Rollup 2 cho Microsoft Exchange Server 2010. B?n C?p Nh?t đư?c phát hành vào 18 Tháng ba, 2010. Bài vi?t này ch?a thông tin sau đây v? update rollup:
  • Các v?n đ? c?p nh?t rollup s?a ch?a
  • Làm th? nào đ? có đư?c C?p Nh?t rollup
  • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t rollup

GI?I THI?U

V?n đ? c?p nh?t rollup s?a ch?a


Update Rollup 2 cho Exchange Server 2010 b?n s?a l?i các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
977633 M?t s? khách hàng IMAP4 bên th? ba không th? k?t n?i v?i h?p thư Exchange Server 2003 thông qua m?t máy ch? Exchange Server 2010 CAS
979431 Các b?n ghi d?ch v? POP3 đ? v? khi ngư?i dùng k?t n?i v?i h?p thư đư?c di chuy?n t? m?t máy ch? Exchange Server 2003 sang m?t máy ch? Exchange Server 2010 thông qua giao th?c POP3
979480 Ngư?i dùng không th? nh?n đư?c thư m?i n?u h? truy c?p vào h?p thư đư?c di chuy?n đ?n m?t máy ch? Exchange Server 2010 RU1 b?ng cách s? d?ng IMAP4 khách hàng
979563 Exchange Server 2010 đ?y thông báo không ho?t đ?ng
979566 M?t l?i 0x85010014 đư?c t?o ra khi liên k?t h?p thư ngư?i dùng c? đ?ng b? hoá h?p thư c?a h? v?i các thi?t b? di đ?ng trong m?t k?ch b?n proxying CAS-CAS trong Exchange Server 2010
980261 S?a ch?a này gi?i thi?u h? tr? cho Exchange Server 2010 trang vá khi m?t l?i I/O "-1022" đ?a đư?c t?o ra
980262 ID s? ki?n 2156 kí nh?p vào m?t máy tính đang ch?y Exchange Server 2010

Thông tin thêm

C?p nh?t thông tin rollup


Đ? t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t Update Rollup 2 cho Exchange Server 2010, h?y truy c?p Microsoft Update Web site sau:
Lưu ? Microsoft Update không th? phát hi?n rollups C?p Nh?t trên máy ch? h?p thư Exchange Server 2010 là m?t ph?n c?a m?t nhóm s?n có b? máy cơ s? d? li?u (DAG).

B?n có th? tri?n khai Update Rollup 2 cho Exchange Server 2010 đ? nhi?u máy tính đang ch?y Exchange Server 2010. Ho?c, b?n có th? tri?n khai Update Rollup 2 cho Exchange Server 2010 máy ch? h?p thư có th? là m?t ph?n c?a m?t nhóm s?n có b? máy cơ s? d? li?u (DAG).

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói Exchange2010-KB979611-EN - x 64 bây gi?.

Các thông tin quan tr?ng cho khách hàng cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trên máy tính không đư?c k?t n?i v?i Internet

Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trên m?t máy tính không đư?c k?t n?i v?i Internet, b?n có th? g?p dài cài đ?t chuyên bi?t l?n. Ngoài ra, b?n có th? nh?n đư?c thông báo sau:
"Vi?c t?o h?nh ?nh b?n đ?a cho h?i đ?ng .net."
Hành vi này là do yêu c?u m?ng k?t n?i v?i các web site http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crl. Yêu c?u m?ng t?m danh sách thu h?i gi?y ch?ng nh?n cho m?i l?p ráp b?n đ?a h?nh ?nh th? h? (NGen) biên d?ch m? ngu?n g?c. Tuy nhiên, Exchange Server không đư?c k?t n?i v?i Internet. Do đó, m?i yêu c?u ph?i ch? đ?i đ?n h?t gi? trư?c khi nó di chuy?n trên. Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, h?y t?t tùy ch?n b?o m?t "Ki?m tra thu h?i ch?ng ch? c?a nhà xu?t b?n" trên máy ch? đang đư?c nâng c?p. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong Internet Explorer, ch?n Tools, ch?nInternet Options, andthen b?m vào Tab nâng cao.
  2. Trong ph?n b?o m?t , h?y nh?p vào hộp kiểm ki?m tra thu h?i ch?ng ch? c?a nhà xu?t b?n clearthe.
  3. Nh?p vào OK đ? đóng hộp thoại InternetOptions .

Chúng tôi khuyên b?n nên b?n xóa này tùy ch?n b?o m?t trong Internet Explorer khi máy tính đ? trong m?t môi trư?ng ki?m soát ch?t ch?. Khi cài đ?t chuyên bi?t hoàn t?t, ki?m xu?t hộp kiểm "Ki?m tra thu h?i ch?ng ch? c?a nhà xu?t b?n".

Các thông tin quan tr?ng v? Outlook Web App tu? bi?n cho ngư?i dùng Outlook Web App


Khi b?n áp d?ng m?t b?n C?p Nh?t rollup gói, quá tr?nh C?p Nh?t s? ghi đè các t?p tin Microsoft Outlook Web App (OWA) n?u nó là c?n thi?t. N?u b?n thay đ?i các t?p tin Logon.aspx ho?c b?n thay đ?i các t?p tin OWA, tu? ch?nh đư?c ghi đè. Sau đó, OWA đư?c c?p nh?t m?t cách chính xác. Sau khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t rollup gói, b?n ph?i t?o l?i OWA tu? bi?n trong t?p tin Logon.aspx. Chúng tôi đ? ngh? b?n t?o m?t đ?ng g?i các tùy ch?nh OWA t?p tin trư?c khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t rollup. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tu? bi?n OWA, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:

N?u b?n là m?t khách hàng truy c?p hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền tri?n khai hư?ng d?n khách hàng, và n?u b?n đ? tri?n khai máy ch? truy c?p khách hàng đ? khách hàng truy c?p máy ch? (CAS-CAS) proxying, b?n ph?i áp d?ng b?n C?p Nh?t cho máy ch? truy c?p khách hàng ph?i ngửa mặt Internet.

Lưu ? H?y ch?c ch?n r?ng b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t cho máy ch? truy c?p khách hàng ph?i ngửa mặt internet trư?c khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t cho máy ch? truy c?p khách hàng không Internet-hư?ng.

Cho các c?u h?nh Exchange Server 2010, th? t? mà trong đó b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t cho các máy ch? không ph?i là quan tr?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? CAS-CAS proxying, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:

Đi?u ki?n tiên quy?t


Danh sách sau đây có đi?u ki?n tiên quy?t cho Update Rollup 2 cho Exchange Server 2010:
  • cài đ?t chuyên bi?t Exchange Server 2010 trên máy tính trư?c khi youapply update rollup này.
  • Lo?i b? t?t c? các b?n C?p Nh?t t?m th?i cho Exchange Server 2010 beforeyou áp d?ng này update rollup.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u


Các b?n ghi d?ch v? yêu c?u đư?c t? đ?ng t?t máy và sau đó kh?i đ?ng l?i khi b?n áp d?ng này update rollup.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? Update Rollup 2 cho Exchange Server 2010, b?m vào Add or Remove Programs trong Panel điều khiển. Sau đó, lo?i b? b?n C?p Nh?t rollup.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? mà Microsoft s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 979611 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
T? khóa: 
atdownload kbfix kbqfe kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB979611 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 979611

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com