Bảng điều khiển Exchange Management (EMC) treo, và b?n nh?n đư?c l?i: "MMC có th? không t?o ra các snap-in"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 979695 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng kh?i đ?ng Bảng điều khiển Exchange Management (EMC) snap-in, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

MMC có th? không t?o ra các snap-in.
MMC có th? không t?o ra các snap-in. Snap-in có th? không có đư?c cài đ?t chuyên bi?t đúng.
Tên: Exchange Server 2007
CLSID: FX: {76dd58f7-54ba-42e3-a2e0-dbf4b674539f}

Các ngo?i l? không đư?c trong m? đư?c qu?n l? Snap-in
FX: {76dd58f7-54ba-42e3-a2e0-dbf4b674539f}
Không th? n?p t?p ho?c l?p ráp ' Microsoft.Exchange.Management.SnapIn.Esm, phiên b?n = 8.0.0.0, văn hóa = trung l?p, PublicKeyToken = 31bf3856ad364e35' ho?c m?t trong các ph? thu?c c?a nó. Tên m?nh m? xác nh?n không thành công. (Ngo?i l? t? HRESULT: 0x8013141A)
Ngo?i l? lo?i: System.IO.FileLoadException
Theo d?i stack ngo?i l?:
t?i System.Reflection.Assembly._nLoad (tên t?p tin AssemblyName, Chu?i codeBase, b?ng ch?ng assemblySecurity, h?i đ?ng locationHint, StackCrawlMark & stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
t?i System.Reflection.Assembly.InternalLoad (AssemblyName assemblyRef, b?ng ch?ng assemblySecurity, StackCrawlMark & stackMark, Boolean forIntrospection)
t?i System.Reflection.Assembly.InternalLoad (chu?i assemblyString, b?ng ch?ng assemblySecurity, StackCrawlMark & stackMark, Boolean forIntrospection)
t?i System.Activator.CreateInstance (chu?i assemblyName, Chu?i typeName, Boolean ignoreCase, BindingFlags bindingAttr, ch?t k?t dính ch?t k?t dính, đ?i tư?ng [] args, CultureInfo văn hóa, đ?i tư?ng [] activationAttributes, b?ng ch?ng securityInfo, StackCrawlMark & stackMark)
t?i System.Activator.CreateInstance (chu?i assemblyName, Chu?i typeName)
t?i System.AppDomain.CreateInstanceAndUnwrap (chu?i assemblyName, Chu?i typeName)
t?i Microsoft.ManagementConsole.Internal.SnapInClient.CreateSnapIn (chu?i assemblyName, Chu?i typeName)
t?i Microsoft.ManagementConsole.Internal.ClassLibraryServices.Microsoft.ManagementConsole.Internal.IClassLibraryServices.CreateSnapIn (chu?i assemblyName, Chu?i typeName)
t?i Microsoft.ManagementConsole.Executive.SnapInInitializationOperation.OnStart()
t?i Microsoft.ManagementConsole.Executive.RunningOperationsTable.EnqueueOperation (ho?t đ?ng ho?t đ?ng)
t?i Microsoft.ManagementConsole.Executive.StandAloneComponentData...Victor (thông tin SnapInRegistrationInfo, Int32 bookkeepingId)
t?i Microsoft.ManagementConsole.Advanced.FrameworkSnapInFactory.Microsoft.ManagementConsole.Advanced.ISnapInFactory.CreateSnapIn (Int32 bookkeepingId, Chu?i snapInKey, đ?i tư?ng & chuy?n đ?i)

N?u b?n B?t đ?u Exchange Management Shell (EMS) m?t d?u ki?m nh?c l?nh b?ng cách ch?y l?nh ghép ng?n C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\bin\exshell.psc1, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

C?nh báo: Các l?i sau đây x?y ra khi t?i giao di?n đi?u khi?n C:|Program Files\Microsoft\Exchange Server\bin\exshell.psc1:
Không th? n?p Windows Powershell-theo Microsoft.Exchange.Management.Powershell.Admin v? l?i sau:
Không th? n?p t?p ho?c l?p ráp ' Microsoft.Exchange.Management.Powershell.Configuration, phiên b?n = 8.0.0.0, văn hóa = trung l?p, PublicKeyToken = 31bf3856as364e35' ho?c m?t trong các ph? thu?c c?a nó. Tên m?nh m? xác nh?n không thành công. (Ngo?i l? t? HRESULT: 0x8013141A)
L?nh ", 'C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\bin\exshell.psc1'" có th? không đư?c th?c hi?n b?i v? m?t s? Windows Powershell snap-in đ? không t?i.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra khi b?n s? d?ng công c? m?nh tên, SN.exe, đ? vô hi?u hóa m?nh tên xác nh?n. M?nh tên là m?t công ngh? mà đ? đư?c gi?i thi?u cùng v?i Khuôn kh? .NET đ? s? d?ng v?i m? đư?c qu?n l?. B?i v? Exchange Server 2007 s? d?ng m? đư?c qu?n l?, m?nh tên ph?i đư?c kích ho?t. N?u không, b?n ghi d?ch v? s? không thành công.

Lưu ?V?n đ? này có th? x?y ra n?u có m?t trao đ?i máy ch? t?m th?i C?p Nh?t (IU) đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? gi?i quy?t v?n đ? này khi m?t IU máy ch? Exchange đư?c cài đ?t chuyên bi?t, xem ph?n "Thông tin thêm".

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n ph?i tái s? m?nh tên xác nh?n. Đ? làm đi?u này, b?n ph?i s? d?ng công c? m?nh tên (Sn.exe) đư?c bao g?m v?i Khuôn kh? .NET ph?n m?m phát tri?n Kit (SDK).

Đ? làm đi?u này, m? m?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:
SN - Vr *
Lưu ? Đ? ki?m tra cài đ?t chuyên bi?t hi?n t?i c?a b?n đ? xác minh m?nh tên, s? d?ng l?nh sau:

SN -Vl

Thông tin thêm

M?nh tên xác minh ph?i vô hi?u hóa khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t máy ch? Exchange IU. Do đó, v?n đ? này có th? x?y ra n?u có m?t IU đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính Exchange Server. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này khi m?t IU đư?c cài đ?t chuyên bi?t, g? b? cài đ?t chuyên bi?t IU và sau đó cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? máy ch? Exchange đ?t.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Khuôn kh? .NET SDK, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Net framework 4.5
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? mô h?nh chính sách b?o m?t c?a Khuôn kh? .NET, đi đ?n website sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
Mô h?nh chính sách b?o m?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng công c? m?nh tên (Sn.exe) đ? t?o ra m?t h?i đ?ng trong Khuôn kh? .NET SDK, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
302340 Làm th? nào đ? t?o ra m?t h?i đ?ng v?i m?t tên m?nh m? trong Khuôn kh? .NET SDK

Thu?c tính

ID c?a bài: 979695 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
T? khóa: 
kbsnapin kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb kbmt KB979695 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 979695

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com