PC Talk - Làm th? nào đ? t?o tài kho?n ngư?i dùng máy tính chung trong m?t gia đ?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
Đóng Đóng
ID c?a bài: 980325 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Tôi đang dùng chung máy tính v?i gia đ?nh tôi nhưng tôi không mu?n chia s? email và m?c ưa thích trong Internet Explorer. B?n có ? tư?ng nào khuyên tôi nên làm không?
Question Image
Gia đ?nh tôi chia s? chung m?t cái máy tính. Nhưng tôi mu?n email và m?c ưa thích trong Internet Explorer đư?c n?m riêng ra. Có cách nào làm đư?c không? 
 N?u b?n t?o cho m?i thành viên trong gia đ?nh m?t tài kho?n, m?i ngư?i s? có m?t tài kho?n email và m?c ưa thích trong Internet Explorer riêng.
answer image
Question Image
H?y ch? cho tôi cách t?o tài kho?n ngư?i dùng đi nào! 
 Trong Windows 7, click vào nút Start và ch?n Control Panel.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
980325A


Khi c?a s? Control Panel xu?t hi?n, click vào Add or remove user accounts.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
980325B
answer image
Question Image
Đây là nh?ng tài kho?n ngư?i dùng đ? có, đúng không?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
980325C
 
 Vâng. Tài kho?n “Guest” (Khách) đư?c dành cho ngư?i dùng t?m th?i, m?c đ?nh nó đư?c ?n đi. N?u b?n b?t nó lên, tài kho?n “Guest” s? đư?c hi?n ra t?i màn h?nh đăng nh?p c?a Windows.

Đ? thêm tài kho?n ngư?i dùng click vào Create a new user account.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
980325D
answer image
Question Image
Đư?c r?i, tôi đ? click nó r?i. 
 Và bư?c ti?p theo quan tr?ng. Đ?u tiên, nh?p tên tài kho?n. Bư?c th? hai, ch?n “Standar user” ho?c là “Administrator” và tôi khuyên b?n nên ch?n “Standar user” cho các tài kho?n m? r?ng.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
980325E
answer image
Question Image
Khác nhau gi?a tài kho?n cơ b?n và ngư?i qu?n tr? là g?? 
 Đó thu?c v? các quy?n h?n. Ví d?, ch? ngư?i qu?n tr? có th? th?c hi?n các hành đ?ng tác đ?ng lên các thi?t l?p c?a máy tính như cài đ?t ?ng d?ng, thay đ?i m?c đ? b?o m?t. M?i máy tính ph?i có nhi?u hơn m?t tài kho?n ngư?i qu?n tr? và tài kho?n b?n t?o ra khi cài đ?t máy tính m?c đ?nh đư?c gán vào tài kho?n ngư?i qu?n tr?.

Tài kho?n ngư?i dùng tiêu chu?n có đ? các quy?n cho các công vi?c thư?ng xuyên, v? th? chúng ta nên ch?n Standar user và sau đó nh?n Create account.
answer image
Question Image
Đây là tài kho?n c?a tôi! Đ? tôi th? click nó xem.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
980325F
 
 Bư?c ti?p theo, h?y t?o m?t kh?u cho tài kho?n c?a b?n. B?n không c?n ph?i t?o tuy nhiên n?u không t?o th? m?i ngư?i có th? dùng tài kho?n này c?a b?n.
answer image
Question Image
Và tôi c?n ph?i click Create a password ? đây.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
980325G
 
 Trong màn h?nh k? ti?p, nh?p m?t kh?u vào và click Create password.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
980325H
answer image
Question Image
Có 2 khung nh?p m?t kh?u nên tôi c?n ph?i đi?n m?t kh?u như nhau vào c? hai, đúng không? 
 Đúng r?i. Tài kho?n c?a b?n đ? đư?c t?o. H?y b?t đ?u đăng nh?p v?i nó.

Click vào Start và click vào m?i tên tam giác bên ph?i nút t?t máy.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
980325I
answer image
Question Image
Bây gi? tôi có th? th?y bi?u tư?ng tài kho?n c?a tôi r?i!
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
980325J
 
 Khi b?n click lên bi?u tư?ng, m?t khung nh?p m?t kh?u s? xu?t hi?n và b?n nh?p m?t kh?u vào sau đó click Enter ho?c là nh?n vào m?i tên ch? hư?ng bên ph?i.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
980325K


Xem l?i các bư?c làm th? nào đ? t?o m?t tài kho?n ngư?i dùng trong Windows Vista v?i h?nh ?nh!
answer image
Question Image
Tôi đ? có th? đăng nh?p đư?c r?i! Th?t là h?nh phúc như th? tôi có m?t cái ph?ng riêng v?y! 

Xem l?i các bư?c

Làm th? nào đ? t?o tài kho?n ngư?i dùng trong Windows Vista
 1. lick vào nút Start và click ch?n Control Panel.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  980325L
 2. Click vào Add or remove user accounts.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  980325M


  N?u c?a s? User Account Control xu?t hi?n, nh?n vào Continue.
 3. Click Create a new user account.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  980325N
 4. Nh?p tên tài kho?n, ch?n lo?i tài kho?n “Standar user” ho?c là “Administrator” và click Create account.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  980325O
 5. Đ? t?o m?t m?t kh?u, click vào bi?u tư?ng tài kho?n m?i v?a đư?c t?o.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  980325P
 6. Click vào Create a password.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  980325Q
 7. Nh?p m?t kh?u và click Create password. B?n c?n ph?i nh?p hai m?t kh?u gi?ng nhau vào hai ô.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  980325R
 8. Đ? đăng nh?p v?i tài kho?n khác, click vào
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  01 08a
  và ch?n Switch User.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  980325S
 9. Click vào bi?u tư?ng tài kho?n m?i đư?c t?o.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  980325T
 10. Nh?p m?t kh?u và Enter ho?c click vào m?i tên hư?ng bên ph?i.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  980325U
Quay l?i đo?n h?i tho?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 980325 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 1.3
Áp d?ng
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com