K??das zi?ojums, m??inot sinhroniz?t Windows Mobile ier??u centrs ar Outlook 2010 vai Outlook 2013.

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 980513 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

M??inot sinhroniz?t Windows Mobile ier??u centrs ar 64 bitu instal??ana vai nu Microsoft Outlook 2010, un Microsoft Outlook 2013 vai noklik??iniet uz palaist uzst?d??anu no Outlook 2010, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:

Vai nu nav noklus?juma pasta klienta, vai pa?reiz?jais pasta klients nevar izpild?t zi?ojumapmai?as piepras?jumu. L?dzu, palaidiet programmu Microsoft Outlook un iestatiet to k? noklus?juma pasta klientu

Tom?r Windows Mobile ier??u centrs var sinhroniz?t pareizi ar 32 bitu iestat??anas programma Outlook 2010, kas izmanto standarta MSI instal??anas. Turkl?t Windows Mobile ier??u centrs var sinhroniz?t pareizi ar 32 bitu instal?cijas Outlook 2013.

Profilakse

Ja sinhroniz?cijas partner?ba jau past?v un instal?t neatbalst?tu versiju Outlook 2010 vai Outlook 2013, Outlook kontaktpersonu e-pasta un kalend?ra ieraksti tiks no?emts no Windows Mobile ier?ce pirm?s sinhroniz?cijas laik?. Kad tas notiek var atkopt vienumus no j?su Windows Mobile ier?ce Outlook 2010 un 2013 atbalst?t?s versijas instal??ana un atkopt vienumus, izmantojot sinhroniz?cijas funkcionalit?te.

Papildindorm?cija

Nav pl?nots atjaunin?t Windows Mobile ier??u centrs, lai uzlabotu sader?bu ar programmas Outlook 2010, un v?l?k.

Pasts, kontakti, kalend?rs un uzdevumi var joproj?m synced ?ter? ar Microsoft Exchange serveri, kur? darbojas Exchange Active Sync. Ar? ?ter? ar Outlook.com, Gmail, Yahoo mail, un citi var sinhroniz?t Windows Phone. Windows Mobile ier??u centrs joproj?m var izmantot, lai sinhroniz?tu-Outlook datus no datora uz Windows Mobile ier?ce, pat tad, ja darbojas neatbalst?tie programmas Outlook versij?s.

Ja v?laties sinhroniz?t Windows Mobile ier?ce ar Outlook 2010, varat izmantot Outlook 2010, kas izmanto standarta MSI instal??anas 32 bitu versiju. Turkl?t Windows Mobile ier??u centrs var sinhroniz?t pareizi ar 32 bitu instal?cijas Outlook 2013.

Rekviz?ti

Raksta ID: 980513 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 12. septembris - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Outlook 2013
  • Microsoft Outlook 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbprb kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB980513 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 980513

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com