M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho Analyzer th?c ti?n t?t nh?t cho vai di?n t?p tin b?n ghi d?ch v? trong x 64 Phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 981111 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? m?t b?n C?p Nh?t cho Analyzer th?c ti?n t?t nh?t cho vai di?n b?n ghi d?ch v? t?p tin trên m?t máy tính đang ch?y b?t k? x 64 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2.

B?n c?p nh?t này đ? đư?c s?a đ?i ngày 9/10 12 đ? m? r?ng cung c?p cho Windows Server 2008 R2 Service Pack 1.  Nh?ng áp d?ng b?n c?p nh?t này trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? 1 khách hàng không b? ?nh hư?ng.  Khách hàng nh?ng ngư?i trư?c đây không áp d?ng b?n c?p nh?t này bây gi? có th? áp d?ng nó sau khi cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? 1

Thông tin thêm

Analyzer th?c ti?n t?t nh?t cho vai di?n b?n ghi d?ch v? t?p tin là g??

Trên m?t máy tính mà có vai tr? c?a b?n ghi d?ch v? t?p tin cài đ?t chuyên bi?t, Analyzer th?c ti?n t?t nh?t quét máy tính đ? xác đ?nh xem các vai tr? c?a t?p tin b?n ghi d?ch v? cài đ?t chuyên bi?t và c?u h?nh đúng. Ngoài ra, Analyzer th?c ti?n t?t nh?t quét m?t ho?c nhi?u sau các b?n ghi d?ch v? đ?a phương và các b?n ghi d?ch v? vai tr?:
 • Không gian tên DFS
 • Sao chép DFS
 • Qu?n l? tài nguyên máy ch? t?p tin
 • Các b?n ghi d?ch v? h? th?ng t?p m?ng
 • Các b?n ghi d?ch v? Server

  Lưu ? Các b?n ghi d?ch v? Server x? l? b?t k? yêu c?u máy ch? tin thư thoại ch?n (SMB).
Quan tr?ng Các ho?t đ?ng quét c?a Analyzer th?c ti?n t?t nh?t không thay đ?i b?t k? c?u h?nh h? th?ng.

Analyzer th?c ti?n t?t nh?t t?o ra m?t báo cáo c?a các k?t qu? quét. N?u b?t k? v?n đ? đư?c xác đ?nh, h? đư?c hi?n th? trong báo cáo như là m?t danh sách các v?n đ? mà b?n có th? s?p x?p b?i m?c đ? nghiêm tr?ng. Báo cáo c?ng ch?a các khuy?n ngh? cùng v?i liên k?t đ?n các hư?ng d?n Mô t? làm th? nào đ? gi?i quy?t nh?ng v?n đ? này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vai tr? c?a các b?n ghi d?ch v? t?p tin, h?y truy c?p trang Microsoft TechNet Web sau đây:
Các thông tin chung v? vai tr? c?a t?p tin b?n ghi d?ch v?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Analyzer th?c ti?n t?t nh?t, h?y truy c?p trang Microsoft TechNet Web sau đây:
Thông tin chung v? Analyzer th?c ti?n t?t nh?t

C?p nh?t thông tin

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, các thành ph?n vai tr? c?a các b?n ghi d?ch v? t?p tin đư?c c?p nh?t b?t k? cho dù b?n có cài đ?t chuyên bi?t vai tr? c?a t?p tin b?n ghi d?ch v? hay không. Hành vi này đ?m b?o r?ng b?n có kinh nghi?m cùng khi b?n s? d?ng Analyzer th?c ti?n t?t nh?t cho vai di?n b?n ghi d?ch v? t?p tin ngay c? khi b?n cài đ?t chuyên bi?t vai tr? sau.

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t các vai tr? c?a t?p tin b?n ghi d?ch v?

B?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t m?t cách chính xác vai tr? t?p tin b?n ghi d?ch v? đ? đ?m b?o r?ng Analyzer th?c ti?n t?t nh?t đư?c kích ho?t cho vai tr? c?a t?p tin b?n ghi d?ch v?. M?t trong nh?ng phương pháp là đ? cài đ?t chuyên bi?t các vai tr? c?a t?p tin b?n ghi d?ch v? b?ng cách s? d?ng máy ch? qu?n l?. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào T?t c? các chương tr?nh, b?m vào Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Máy ch? qu?n l?.
 2. Trong qu?n l? máy ch?, b?m chu?t ph?i vào Vai tr?, và sau đó nh?p vào Thêm vai tr? đ? B?t đ?u thu?t s? thêm vai tr?.
 3. Trên các Trư?c khi b?n B?t đ?u Trang, h?y nh?p vào Ti?p theo.
 4. Trên các Vai tr? máy ch? Trang, b?m đ? ch?n các b?n ghi d?ch v? t?p tin ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 5. Trên các b?n ghi d?ch v? t?p tin Trang, h?y nh?p vào Ti?p theo.
 6. Trên các Ch?n b?n ghi d?ch v? vai tr? Trang, h?y nh?p vào Ti?p theo.
 7. Trên các Xác nh?n cài đ?t chuyên bi?t l?a ch?n Trang, h?y nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t.
Lưu ? N?u m?t c?p dùng chung t?n t?i trên máy tính trư?c khi vai tr? c?a t?p tin b?n ghi d?ch v?, qu?n l? máy ch? cho th?y r?ng vai tr? c?a t?p tin b?n ghi d?ch v? đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Trong trư?ng h?p này, phân tích th?c ti?n t?t nh?t cho vai di?n b?n ghi d?ch v? t?p tin là không có s?n. Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, th?c hi?n b?t k? m?t trong các tác v? sau:
 • Lo?i b? t?t c? các c?p dùng chung hi?n có, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t vai tr? c?a t?p tin b?n ghi d?ch v?.
 • cài đ?t chuyên bi?t b?t k? b?n ghi d?ch v? vai tr? c?a vai tr? c?a t?p tin b?n ghi d?ch v? b?ng cách s? d?ng qu?n l? máy ch?.

Làm th? nào đ? lo?i b? vai tr? c?a t?p tin b?n ghi d?ch v?

Đ? lo?i b? vai tr? c?a t?p tin b?n ghi d?ch v?, h?y làm theo các bư?c sau:
 • B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào T?t c? các chương tr?nh, b?m vào Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Máy ch? qu?n l?.
 • Trong qu?n l? máy ch?, b?m chu?t ph?i vào Vai tr?, và sau đó nh?p vào Xoá vai tr? đ? B?t đ?u lo?i b? vai tr? hư?ng d?n.
 • Trên các Trư?c khi b?n B?t đ?u Trang, h?y nh?p vào Ti?p theo.
 • Trên các Lo?i b? vai tr? máy ch? Trang, b?m vào đ? r? ràng các b?n ghi d?ch v? t?p tin ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 • Trên các Xác nh?n lo?i b? l?a ch?n Trang, h?y nh?p vào Lo?i b?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 981111 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbhowto kbinfo atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB981111 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 981111

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com