Identifikator ?lanka: 981198 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada poku?ate da instalirate ispravku za Windows, operacija instalacije ne uspeva i dobijate jedan od slede?ih kodova gre?ke:

Windows XP i Windows Server 2003:
Kôd gre?ke 0x8007F0F4

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2
Kôd gre?ke FFFFFFFF

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i ako je sistem zara?en malverom.

Tokom instalacije ispravke proverava se da li na ra?unaru mo?e do?i do problema sa kompatibilno??u nakon instaliranja ispravke. Ako se otkriju problemi sa kompatibilno??u, prikazuje se jedan od kodova gre?ke koji su navedeni u odeljku ?Simptomi?. Otkrivanje problema sa kompatibilno??u mo?e da ukazuje na prisustvo malvera na ra?unaru. Morate da utvrdite da li je ra?unar zara?en i uklonite sav malver da bi ispravka za Windows bila uspe?no instalirana na ra?unaru.

RE?ENJE

Koristite antivirusni softver da biste proverili da li na ra?unaru ima virusa. Pokrenite antivirusni program, uverite se da je aktuelan i a?uran i pokrenite kompletno skeniranje. Ako se prona?u neki virusi ili malver, o?istite ili uklonite probleme koje antivirusni program navede.

Neki antivirusni programi se prodaju sa godi?njim pretplatama koje mogu da se obnove po potrebi. Me?utim, mnogi su dostupni i besplatno. Microsoft nudi Microsoft Security Essentials, besplatan antivirusni program koji mo?ete da preuzmete sa Veb lokacije Microsoft Security Essentials. Tako?e mo?ete da posetite Veb lokaciju dobavlja?a softvera za bezbednost operativnog sistema Windows da biste prona?li antivirusni softver nezavisnih proizvo?a?a.

Informacije o podr?ci

Klijenti u SAD i Kanadi mogu da dobiju tehni?ku podr?ku tako ?to ?e pozvati 1-866-PCSAFETY ili 1-866-727-2338. Pozivi podr?ke koji su u vezi sa bezbednosnim ispravkama se ne napla?uju. Vi?e informacija o dostupnim opcijama podr?ke potra?ite u Microsoft pomo?i i podr?ci.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 981198 - Poslednji pregled: 4. oktobar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows 7 Service Pack 1, ako se koristi sa:
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, ako se koristi sa:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, ako se koristi sa:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1, ako se koristi sa:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbexpertisebeginner KB981198

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com