ID c?a bi: 981198 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi ban c gng cai t ban cp nht danh cho Windows, tac vu cai t khng thanh cng va ban nhn c mt trong cac ma li sau:

Windows XP va Windows Server 2003
Ma Li 0x8007F0F4

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 va Windows Server 2008 R2
Ma Li FFFFFFFF

NGUYN NHN

S c nay co th xay ra nu h thng bi nhim phn mm c hai.

Trong qua trinh cai t ban cp nht, may tinh cua ban c kim tra cac vn v tng thich co th phat sinh t vic cai t ban cp nht. Nu cac vn v tng thich c phat hin, ban se nhn c mt trong cac ma li c lit k trong phn "Hin tng". Vic phat hin ra vn v tng thich co th cho thy phn mm c hai ang tn tai trn may tinh cua ban. Ban phai xac inh xem may tinh cua ban co bi nhim khng ri xoa moi phn mm c hai trc khi co th cai t thanh cng trn may tinh cua ban.

GI?I PHP

S dung phn mm chng vi-rut kim tra vi-rut trn may tinh cua ban. Khi ng chng trinh chng vi-rut, xac minh rng o la chng trinh hin hanh va c cp nht ri chay quet vi-rut. Nu co bt ky vi-rut hoc phn mm c hai nao c phat hin, hay xoa hoc loai bo cac vn ma chng trinh chng vi-rut chi inh.

Mt s chng trinh chng vi-rut c ban theo goi ng ky hang nm co th gia han nu cn. Tuy nhin, cung co nhiu chng trinh c cung cp min phi. Microsoft cung cp Microsoft Security Essentials, mt chng trinh chng vi-rut min phi co th tai xung t website Microsoft Security Essentials. Ban cung co th truy cp website Cac nha cung cp phn mm Bao mt Windows tim phn mm chng vi-rut cua bn th ba.

Thng tin H tr

Khach hang Hoa Ky va Canada co th yu cu h tr ky thut bng cach goi 1-866-PCSAFETY hoc 1-866-727-2338. Cac cuc goi yu cu h tr lin quan n cac ban cp nht bao mt khng bi tinh phi. bit thm thng tin v cac tuy chon h tr sn co, vui long xem Tr giup va H tr cua Microsoft.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 981198 - L?n xem xt sau cng: 04 Thang Mi 2011 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
T? kha:
kbtshoot kbexpertisebeginner KB981198

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com