"STOP: 0x0000001a" thông báo l?i trên m?t máy tính có m?t b? x? l? Intel Westmere cùng v?i vai tr? Hyper-V đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 981791 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Trên máy tính đang ch?y Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) ho?c Windows Server 2008 R2 cùng v?i vai tr? Hyper-V đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
D?NG: CÔ 0X0000001A ((TI?NG VI?T) Tham s? , Tham s? , Tham s? , Tham s? ) MEMORY_MANAGEMENT

Trên Windows Server 2008, thông báo l?i tương t? như sau đây c?ng có th? x?y ra:
D?NG: 0X00020001 (0X00000011, 0X00000000, 0X00001007,Tham s? )

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? b? x? l? Intel Westmere có m?t tính năng b? nh? đ?m máy ?o ki?m soát Structure(VMCS) m?i. Tính năng này đư?c thêm vào đ? cung c?p m?t h? tr? ?o hóa đ? tăng hi?u su?t hypervisor. B?i v? tính năng này đư?c gi?i thi?u sau khi Windows 2008 SP2 và Windows 2008 R2 đư?c phát hành, hypervisor không x? l? VMCS b? nh? đ?m m?t cách chính xác. V? v?y, b? nh? h? th?ng có th? b? h?ng. Hành vi này có th? gây ra l?i 0x0000001a d?ng.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

M?u Hotfix yêu c?u có th? gây hi?u nh?m b?i v? s?a l?i này ch? áp d?ng cho Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2. Đ?i v?i Windows Server 2008, h?y ch?n Windows Vista và cho Windows Server 2008 R2, h?y ch?n Windows 7/Windows Server 2008 R2.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 SP2 ho?c Windows Server 2008 R2 trên máy tính. Ngoài ra, b?n ph?i có vai tr? Hyper-V đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính. N?u b?n đang g?p v?n đ? này trên Windows Server 2008 RTM, b?n ph?i nâng c?p lên SP2, và sau đó áp d?ng các hotfix.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.600 2 . 18XXXWindows Server 2008SP2ĐÔNG Đ?C
  6.0.600 2 . 22XXXWindows Server 2008SP2LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008" ph?n. MUM t?p tin, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), đ?u vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Hvax64.exe6.0.6002.18242651,26414 Tháng tư, 201016:33x 64
Hvboot.sys6.0.6002.18005110,05611 Tháng tư, 200907:15x 64
Hvix64.exe6.0.6002.18242672,25614 Tháng tư, 201016:33x 64
Virtualization.events.xmlkhông áp d?ng1,38418-Feb-200918:42không áp d?ng
Hvax64.exe6.0.6002.22382651,26414 Tháng tư, 201016:34x 64
Hvboot.sys6.0.6002.22382108,42414 Tháng tư, 201020:14x 64
Hvix64.exe6.0.6002.22382672,25614 Tháng tư, 201016:34x 64
Virtualization.events.xmlkhông áp d?ng1,38403 Tháng tư năm 200920:56không áp d?ng
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,16xxxWindows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0,20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Hvax64.exe6.1.7600.16573643,58414 Tháng tư, 201003:45x 64
Hvix64.exe6.1.7600.16573707,07214 Tháng tư, 201003:45x 64
Hvax64.exe6.1.7600.20691643,58414 Tháng tư, 201003:51x 64
Hvix64.exe6.1.7600.20691707,07214 Tháng tư, 201003:51x 64

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
B? vi x? l? Intel Westmere có m?t microarchitecture đó là m?t phiên b?n 32-nanomet (nm) c?a microarchitecture "Nehalem". Mô h?nh b? vi x? l? Intel Westmere b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này bao g?m các d?ng Xeon Processor 5600. Đ? bi?t chi ti?t đ?y đ? v? v?n đ? này, ghé thăm website sau c?a Intel:
Intel Xeon Processor 5000
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_0a24dc1a26b77c60407659f627d59558_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18242_none_87fbba471cbbf825.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)15 Tháng tư, 2010
Th?i gian (UTC)04:58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_d3eaac5b4b6d00a8d3f8a47b0e206eb6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22382_none_63c7551c98c30254.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)15 Tháng tư, 2010
Th?i gian (UTC)04:58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-hyper-v-drivers_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18242_none_c70d9193ad18e96c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,808
Ngày (UTC)15 Tháng tư, 2010
Th?i gian (UTC)04:58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-hyper-v-drivers_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22382_none_c76beeaec656f8fa.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,216
Ngày (UTC)14 Tháng tư, 2010
Th?i gian (UTC)21:18
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_1_for_kb981791_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,165
Ngày (UTC)15 Tháng tư, 2010
Th?i gian (UTC)04:58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.136 ngư?i
Ngày (UTC)15 Tháng tư, 2010
Th?i gian (UTC)04:58
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_3bc26dc6d3c11a97fad44b0085c1a82f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16573_none_651a849445808d38.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)14 Tháng tư, 2010
Th?i gian (UTC)23:57
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_b91e1af16ed3bb4a1a35404959229a50_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20691_none_9f981d0c4f7bffc4.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)14 Tháng tư, 2010
Th?i gian (UTC)23:57
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-hyper-v-tr?nh đi?u khi?n-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16573_none_8c4f182c7f2ffa0d.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,985
Ngày (UTC)14 Tháng tư, 2010
Th?i gian (UTC)23:57
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-hyper-v-tr?nh đi?u khi?n-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20691_none_8cc1148b985f9f0b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,985
Ngày (UTC)14 Tháng tư, 2010
Th?i gian (UTC)23:57
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.456
Ngày (UTC)14 Tháng tư, 2010
Th?i gian (UTC)23:57
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 981791 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Bảy 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
T? khóa: 
kbhyperv kbfix kbautohotfix kbhotfixserver kbsurveynew kbqfe kbexpertiseadvanced kbmt KB981791 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 981791

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com