Pieejams atjaunin?jums, kas uzlabo sist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 sader?bu ar Advanced Format diskiem

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 982018 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

?aj? rakst? apl?kots atjaunin?jums, kas uzlabo sist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 sader?bu ar Advanced Format diskiem, kuru fizisk? sektora lielums ir 4 KB. ?o labojumfailu var pielietot tikai Advanced Format diskiem, kuri uzr?da, ka to fizisk? sektora lielums ir 4 KB, un kuri emul? 512 baitu lo?isk?s adres??anas interfeisu.

Piez?me. Advanced Format disku jaunievedums ir liel?ks fiziskais sektors (4 KB). Tom?r, lai padar?tu s?kotn?j?s versijas sader?g?kas ar pa?reiz?j?m datorsist?m?m, tajos tiek uztur?ts 512 baitu lo?isk?s adres??anas interfeiss. T?p?c ?ie diski tiek d?v?ti par "512 baitu emul?cijas diskiem" vai sa?sin?jum? par "512e". Lai ieg?tu papildinform?ciju par Advanced Format diskiem, l?dzu, apmekl?jiet Starptautisk?s diskdzi?u apr?kojuma un materi?lu asoci?cijas (International Disk Drive Equipment and Materials Association ? IDEMA) vietni, kas nor?d?ta ?? raksta beig?s.

IEVADS

Cietajiem diskiem parasti ir 512 baitu sektori, un visa piek?uve fiziskajiem datu nes?jiem tiek adres?ta, izmantojot ?os sektorus. Nesen cieto disku ra?ot?ji uzs?ka p?reju uz jauniem diskiem, kuru sektora lielums ir 4096 baiti (4 KB). ?ie diski parasti tiek d?v?ti par "Advanced Format diskiem". T? k? ?ie diski sp?j izpild?t fizisko datu nes?ju atjaunin?jumus fizisk? sektora granularit?t? (?aj? gad?jum? 4 KB), lai pabeigtu 512 baitu ierakst??anu, kas virz?ta uz disku, b?s j?veic papildu darbs. ?? darba veik?ana ietekm? veiktsp?ju un uzticam?bu, un konkr?t? ietekme ir atkar?ga no darba slodzes un aparat?ras ievie?anas. Lai izvair?tos no ?? papildu darba, j?veic lietojumprogrammu atjaunin??ana uz viet?j? atbalsta ierakst??anu, kuras pamat? ir 4 KB sektora granularit?te.

?aj? zin??anu b?zes rakst? pirmoreiz tiek aprakst?ta jauna kr?tuves infrastrukt?ra, lai atbalst?tu atmi?as ier?ces fizisk? sektora vaic??anu. Papildus ?aj? zin??anu b?zes rakst? pirmoreiz aprakst?ts noteiktos b?tiskos sist?mas komponentos nodro?in?tais atbalsts ?? veida diskiem, lai uzlabotu veiktsp?ju, uzticam?bu un visp?r?jo sadarbsp?ju.

Detaliz?ta tehnisk? inform?cija par ?pa?iem apsv?rumiem, kas izstr?d?t?jiem j??em v?r? attiec?b? uz ?? veida diskiem, ?aj? zin??anu b?zes rakst? nav, un t? tiks sniegta pavado?? dokument? vietn? MSDN.

Probl?mas, kuras labo ?? labojumfailu apkopojuma pakotne

?? labojumfailu apkopojuma pakotne nov?r? ??das Microsoft zin??anu b?zes rakst? iepriek? nedokument?tas probl?mas. Izmantojot Advanced Format disku, var rasties jebkura no ??m probl?m?m.

1. probl?ma. Vietn? Windows Update noklik??inot uz pogas ?P?rbaud?t, vai nav atjaunin?jumu?, tiek par?d?ts k??das zi?ojums.

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu detaliz?tu inform?ciju

2. probl?ma. Veicot vair?kas nelielas rakst??anas darb?bas, rodas probl?ma.

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu detaliz?tu inform?ciju

3. probl?ma. Lietojumprogrammas nevar nos?t?t vaic?jumu par ?r?j?s kr?tuves ier?ces fizisk? sektora lielumu.

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu detaliz?tu inform?ciju

4. probl?ma. Lietojumprogrammas nevar nos?t?t vaic?jumu par kr?tuves ier?ces fizisk? sektora lielumu.

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu detaliz?tu inform?ciju

5. probl?ma. Kr?tuves draiveri neatbalsta pareizu sektora lieluma uzr?d??anu Advanced Format diskiem.

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu detaliz?tu inform?ciju

6. probl?ma. R?ka Fsutil.exe probl?ma.

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu detaliz?tu inform?ciju

Risin?jums

Inform?cija par atjaunin?jumu

K? ieg?t ?o atjaunin?jumu

Ja neesat p?rliecin?ts, kura Windows versija ir instal?ta, r?kojieties ??di:
Click here to view or hide step-by-step instructions with pictures

Microsoft lejupiel?des centr? ir pieejami ??di lejupiel?d?jami faili:
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Oper?t?jsist?maAtjaunin?jums
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows 7 x86 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows 7 x64 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows Server 2008 R2 x64 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir p?rbaud?jusi, vai ?aj? fail? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu pret nesankcion?tu izmai?u veik?anu.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? j?darbojas vienai no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows 7
 • Windows 7 1. servisa pakotne (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotne (SP1)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par oper?t?jsist?mas Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
976932 Inform?cija par sist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotni

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par atjaunin?jumu aizst??anu

?is atjaunin?jums neaizst?j iepriek? izlaistus atjaunin?jumus.

Faila inform?cija

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu detaliz?tu inform?ciju

Statuss

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

Papildindorm?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos izmantot?s standarta terminolo?ijas apraksts
Korpor?cija Microsoft ir pievienojusi parauga kodu WDK, kas nodro?ina inform?ciju par to, k? izstr?d?t?ji var izvilkt uzr?d?to kr?tuves piek?uves izl?dzin??anas inform?ciju no strukt?ras STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR, izsaucot kontroles kodu IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY: http://msdn.microsoft.com/lv-lv/library/ff800831(v=VS.85).aspx

Lai gan korpor?cija Microsoft ir veikusi darb?bas, lai uzlabotu atbalstu Advanced Format diskiem, kuri darbojas sist?m? Windows 7 un Windows Server 2008 R2, lietojumprogrammu atjaunin??ana ir j?veic programmat?ras izstr?d?t?jiem. Nov?rojumi liecina, ka p?d?jo gadu laik? atmi?as ier??u nozar? par visp?r?ju tendenci k?uvusi p?reja uz liel?kiem sektoriem, un lietojumprogramm?m j?b?t sagatavot?m ??dai p?rejai. Korpor?cija Microsoft sagatavo papildu MSDN un TechNet dokument?ciju, kur? izstr?d?t?jiem un IT speci?listiem b?s sniegta inform?cija par ?pa?iem apsv?rumiem, kas j??em v?r?, lai nodro?in?tu atbalstu Advanced Format diskiem. T?l?k eso?aj? tabul? sniegta inform?cija par Microsoft atbalstu da??diem cieto disku form?tiem.

Atbalsts cieto disku form?tiem atkar?b? no oper?t?jsist?mas versijas
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Izplat?ti nosaukumiFizisk? sektora lielumsLo?isk? sektora lielumsSist?mas Windows versija ar atbalstu
Legacy 512 Native, 512 Native, Legacy 512 baiti512 baitiVisas Windows versijas
Advanced Format, 512-bye Emulation, 512e, 4k/512e4 KB512 baitiWindows 7 ar MS KB 982018
Windows 7 SP1
Windows Server 2008 R2 ar MS KB 982018
Windows Server 2008 R2 SP1
4K Native, 4k/4k4 KB4 KBNetiek atbalst?ti ar Windows 7 SP1 vai Windows Server 2008 R2 SP1. Korpor?cija Microsoft p?ta iesp?jam?bu atbalst?t ?? veida diskus turpm?k, un t? atbilsto?? br?d? izdos nepiecie?amos zin??anu b?zes rakstus.
CitiNav 4 KB vai 512 baiti.Nav 4 KB vai 512 baiti.Nav atbalst?ts
Piez?me. Atbalsts Advanced Format diskiem ir atkar?gs no diska, kas uzr?da t? 4 KB fiziskos sektorus, un kr?tuves draivera, kas uzr?da fizisk? sektora lielumu.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet ??das vietnes:
Visp?r?ga inform?cija par ImageX komandrindas opcij?m
Intel mikrosh?mu kopas draivera pras?bas, lai atbalst?tu 4k sektora diskus
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Advanced Format diskiem, apmekl?jiet ?o IDEMA vietni:
Tehnolo?ija Advanced Format (AF)
Vai esat gatavs izmantot tehnolo?iju Advanced Format?
Microsoft nodro?ina tre??s puses kontaktinform?ciju, lai pal?dz?tu atrast tehnisko atbalstu. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez br?din?juma. Korpor?cija Microsoft negarant? ??s tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.

Rekviz?ti

Raksta ID: 982018 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2014. gada 29. maijs - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kbhotfixserver kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbcip KB982018

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com