Bi?t là có s?n cho Office Communications Server 2007 R2 vai tr? máy ch? thành viên trên m?t hệ điều hành Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 982021 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? bi?t cho Microsoft Office Communications Server 2007 R2 vai tr? máy ch? thành viên trên m?t máy ch? có m?t đi?u hành Windows Server 2008 R2 H? th?ng cài đ?t chuyên bi?t. Tuy nhiên, Các k?ch b?n sau đây hi?n không đư?c h? tr? trên m?t hệ điều hành Windows Server 2008 R2:
 • Nâng c?p lên hệ điều hành Windows Server 2008 R2 cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t hi?n t?i c?a Office Communications Server 2007 R2 không đư?c h? tr?.
 • Công c? qu?n l? văn ph?ng truy?n thông Server 2007 R2 s? ch? cài đ?t chuyên bi?t ? ch? đ? 64-bit 32-bit ho?c ngu?n g?c b?n đ?a. B?i v? m?t v?n đ? tương h?p v? sau ?ng d?ng v?i Windows Server 2008 R2, cài đ?t chuyên bi?t 32-bit Office Communications Server 2007 R2 công c? qu?n tr? trên hệ điều hành 64-bit Windows 2008 R2 không đư?c h? tr?.
 • Phát tri?n v?i bài phát bi?u Server (2007) phiên b?n phát tri?n và tri?n khai c?a vai tr? c?a bài phát bi?u Server 2007 không đư?c h? tr? trên Windows Server 2008 R2.
 • Vai tr? c?a văn ph?ng truy?n thông Server 2007 R2 XMPP Gateway không đư?c h? tr? trên Windows Server 2008 R2.
 • Vai tr? c?a Communicator Web Access 2007 R2 không đư?c h? tr? trên Windows Server 2008 R2

Thông tin thêm


M?t Các bư?c sau đ? cài đ?t chuyên bi?t Office Communications Server 2007 R2 trên m?t máy ch? đang ch?y m?t hệ điều hành Windows Server 2008 R2:
 1. Install.NET khuôn kh? 3.5.1 đô-la M? b?ng cách s? d?ng vai tr? hư?ng d?n t? Qu?n l? máy ch?. B?n có th? làm đi?u này b?ng cách ch?n các máy phục vụ ứng dụng d?a-trên-Windows vai tr? đ? th?c hi?n ch?c ch?n đ?y đ?. Đây là m?t bư?c hư?ng d?n s? d?ng. B?n ph?i Các.net framework 3,5 SP1 trên m?t hệ điều hành Windows Server 2008 R2 trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t phiên b?n c?a Office Communications Server 2007 R2 ch? bao g?m Khuôn kh? .NET 3.5.
 2. cài đ?t chuyên bi?t tính năng kinh nghi?m máy tính đ? bàn b?ng cách s? d?ng thêm Tính năng các thu?t s? t? máy ch? qu?n l?. Đi?u này là c?n thi?t cho đ?nh d?ng phương ti?n truy?n thông th?i gian ch?y. Tên c?a các đ?nh d?ng phương ti?n truy?n thông th?i gian ch?y gói ph? thu?c vào hệ điều hành và các thi?t l?p Office Communications Server 2007 R2, đ? c?p đ?n các c?a s? Đ?nh d?ng phương ti?n truy?n thông Server 2008 ho?c Windows Server 2003 cài đ?t chuyên bi?t th?i gian ch?y gói.
 3. cài đ?t chuyên bi?t các Hotfix đư?c mô t? trong KB 975858 cho Windows Server 2008 R2.
  975858 M?t ?ng d?ng ho?c b?n ghi d?ch v? mà g?i các InitializeSecurityContext ch?c năng cùng v?i các ISC_REQ_EXTENDED_ERROR lá c? có th? g?p ph?i m?t s? th?t b?i đàm phán TLS/SSL trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows 7 hệ điều hành
 4. cài đ?t chuyên bi?t Office Communications Server 2007 R2 Server Vai tr?
 5. Cho Office Communications Server 2007 R2, phiên b?n tiêu chu?n, ho?c phiên b?n doanh nghi?p, ho?c vai tr? máy ch? Edge, khi KB 974571 đư?c cài đ?t chuyên bi?t, Kích ho?t c?a Office Communications Server 2007 R2 vai tr? máy ch? th?t b?i. Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Áp d?ng các t?p tin OCSASNFix.exe. Đ? t?i v? các Ocsasnfix.exe t?p tin, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
   cài đ?t chuyên bi?t các t?p tin OCSASNFix.exe
  2. Ch?y Office Communications Server 2007 R2 Kích ho?t
  Lưu ? Đây không ph?i là c? th? cho hệ điều hành Windows Server 2008 R2. Đ? bi?t thêm chi ti?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  T?m hi?u thêm v? các l? h?ng trong CryptoAPI
 6. cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t cho Office Communications Server 2007 R2 đó ngày tháng 10 năm 2009 (3.5.6907.56), ho?c cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i hơn. Đ? t?i v? các b?n C?p Nh?t cho Office Communications Server 2007 R2, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
  Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Hotfix KB 968802

  Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng Communications Server 2007 R2 C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  968802C?p Nh?t cho Communications Server 2007 R2
 7. cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t cho Office Communications Server 2007 R2, máy ch? tr? chuy?n nhóm, Office Communications Server 2007 R2, tr? chuy?n Công c? thùng sơn qu?n tr? và Office Communications Server 2007 R2, khách hàng nhóm tr? chuy?n có niên đ?i tháng 5 năm 2010 (3.5.6907.200), ho?c cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i hơn.

  Lưu ? B?n s? g?p v?n đ? đư?c mô t? trong Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 982129 N?u b?n không áp d?ng các b?n C?p Nh?t đư?c đ? c?p trong bư?c trư?c. Đ? t?i xu?ng các b?n C?p Nh?t cho Office Communications Server 2007 R2, máy ch? tr? chuy?n nhóm, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:Đ? t?i xu?ng các b?n C?p Nh?t cho văn ph?ng truy?n thông Server 2007 R2 tr? chuy?n nhóm qu?n l? c?, ghé thăm website sau c?a Microsoft:Đ? t?i xu?ng các b?n C?p Nh?t cho Office Communications Server 2007 R2 nhóm Chat Client, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
 8. Các thi?t l?p b?o m?t, m?c đ?nh, Windows Server 2008 R2 hệ điều hành cho NTLM SSP yêu c?u m? hóa 128-bit. Tùy thu?c vào các khách hàng hệ điều hành pha tr?n trong các doanh nghi?p, b?n có th? có đ? gi?m b?t này cài đ?t chuyên bi?t trên m?t hệ điều hành Windows Server 2008 R2 ho?t đ?ng văn ph?ng Communications Server 2007 R2 là m?t hệ điều hành xu?ng c?p. Phím đư?c thi?t l?p "Không có yêu c?u."
  1. Cho b?t k? xu?ng c?p hệ điều hành, ch?ng h?n như Windows XP ho?c cho Windows Vista, giá tr? m?c đ?nh đư?c thi?t l?p đ? "Không có t?i thi?u."
  2. Đ?i v?i m?t hệ điều hành Windows 7, giá tr? m?c đ?nh là thi?t l?p đ? "Yêu c?u m? hóa 128-bit".

Cho bi?t thêm thông tin v? các "thay đ?i trong NTLM Xác th?c"như nó áp d?ng cho Windows 2008 R2 và Windows 7 ho?t đ?ng H? th?ng, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
T?m hi?u thêm v? nh?ng thay đ?i trong NTLM xác th?c

N?u b?n mu?n thay đ?i các thi?t l?p NTLM, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u secpol.msc trên m?t Windows Server 2008 R2 ho?t đ?ng H? th?ng máy ch?.
 2. B?m vào đ? ch?n Chính sách đ?a phương và sau đó B?m chu?t Tùy ch?n b?o m?t nút ch?n m?t.
 3. H?y ch?c ch?n r?ng các giá tr? sau đây c?a các chính sách thi?t l?p đ? "Không có t?i thi?u."
  • An ninh m?ng: T?i thi?u phiên b?o m?t cho NTLM SSP D?a trên (bao g?m c? an toàn RPC)
  • An ninh m?ng: T?i thi?u phiên b?o m?t cho NTLM SSP máy ch? d?a (bao g?m c? an toàn RPC)
Cho bi?t thêm thông tin v? các hệ điều hành có h? tr? cho Office Communications Server 2007 R2, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
T?m hi?u thêm v? yêu c?u n?i b? văn ph?ng truy?n thông Server thành ph?n

Cho bi?t thêm thông tin v? văn ph?ng Communications 2007 R2 ch?y trong Windows 2008 R2 mi?n và r?ng, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
982020Office Communications Server 2007 R2, Office Communications Server 2007 ho?c Live Communications Server 2005 không không làm vi?c m?t cách chính xác sau khi b?n nâng c?p b? ki?m soát mi?n lên Windows Server 2008 hệ điều hành c?a R2

Thu?c tính

ID c?a bài: 982021 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Standard Edition
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbinfo kbtshoot kbsurveynew kbmt KB982021 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 982021

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com