Cumulative update C?p Nh?t gói 1 cho BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 982061 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

B?n c?p nh?t này tích l?y cho Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1 (SP1) ch?a hotfixes cho Microsoft BizTalk Server 2006 R2 các v?n đ? đ? đư?c c? đ?nh sau khi s? phát hành c?a BizTalk Server 2006 R2 SP1?

Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra hotfixes trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng đư?c tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành có t?t c? các hotfix và t?t c? các b?n s?a l?i b?o m?t mà đ? đư?c bao g?m trong các BizTalk Server 2006 R2 s?a ch?a phát hành trư?c đó. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này.

Ghi chú quan tr?ng v? gói cumulative update

  • BizTalk Server 2006 R2 hotfix là bây gi? đa ngôn ng?. V? v?y, đó là ch? có m?t tích l?y hotfix gói cho t?t c? ngôn ng?.
  • M?t tích l?y hotfix gói bao g?m t?t c? các thành ph?n gói. Cumulative update C?p Nh?t gói C?p Nh?t ch? nh?ng thành ph?n đư?c cài đ?t trên h? th?ng.
Quan tr?ng Đ? ki?m tra xem li?u m?t gói d?ch v? m?i hơn ho?c Cumulative Update có s?n cho máy ch? BizTalk, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2555976 Danh sách các gói d?ch v? và Cumulative Update cho BizTalk Server

THÔNG TIN THÊM

Cumulative update (CU)là m?t C?p Nh?t rollup có ch?a t?t c? các hotfixes trư?c đ?n nay cho BizTalk Server 2006R2 SP1.

Đ?i tuy?n BizTalk Server b?ng cách s? d?ng mô h?nh này như là m?t phi công và c?ng cho phiên b?n c? th? này. K? ho?ch đ? áp d?ng mô h?nh này d?a trên các thông tin ph?n h?i chúng tôi nh?n đư?c t? c?ng đ?ng.

Đ? bi?t thêm v? nh?ng thu?t ng? đư?c s? d?ng đ? mô t? s?n ph?m Microsoft C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

BizTalk Server 2006 R2 hotfix đư?c bao g?m trong Cumulative Update 1 cho BizTalk Server 2006 R2 SP1

Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft mà th?o lu?n v? nh?ng hotfixes là phát hành khi chúng tr? nên có s?n. Cho bi?t thêm thông tin v? máy ch? BizTalk l?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
BizTalk Server Hotfix l?i s?Kho tàng ki?n th?c s? bài vi?tMô tả
3572976926Kh?c ph?c: EDI Tr?m tr?n dàn nh?c không phát hành đ?t vào th?i gian trong BizTalk Server 2006 R2
3574976613Kh?c ph?c: các "btstask addresource" l?nh và l?nh "btstask listapp" tr? l?i đ?nh d?ng LUID không phù h?p trong BizTalk Server 2006 R2
3542979438Kh?c ph?c: b?n không th? tri?n khai m?t ?ng d?ng máy ch? BizTalk trong Visual Studio khi kh?i đ?ng l?i B?t đ?ng s?n trư?ng h?p máy ch? lưu tr? đư?c đ?t thành True
3521978404Kh?c ph?c: thông đi?p đư?c giao hàng đ?n đích sau khi b?n thay đ?i máy ch? lưu tr? cho m?t g?i x? l? trong BizTalk Server
3583973387Kh?c ph?c: l?i nh?n đư?c tin nh?n khi b?n nh?n đư?c EDI chuy?n b?ng cách s? d?ng EDI đư?ng ?ng trong BizTalk Server 2009: "Fatal l?i g?p ph?i trong EDI Disassembler, l?i thông tin là GetTempFileName th?t b?i"
3579977329Kh?c ph?c: T?p tin là không ghi đư?c vào m?t đư?ng d?n tuy?t đ?i như mong đ?i trong m?t d? án BizTalk
3584978796FIX: M? m?t côi BizTalk DTA d?ch v? th?m t?o b?t ng? sau m?t BizTalk dàn nh?c x? l? ngo?i l?
3577977289Kh?c ph?c: D? li?u trong các TDDS_FailedTrackingData b?ng không đư?c xóa b? b?i DTA t?y và lưu tr? SQL Vi?c làm đ?i l? máy ch? trong máy ch? BizTalk
3605982384Kh?c ph?c: B?n nh?n đư?c thông báo l?i "(System.MissingMethodException) phương pháp không t?m th?y" khi b?n c?u h?nh WCF d?a b? đi?u h?p m?ng trong BizTalk Server 2006 R2 SP1
3602980453Kh?c ph?c: Các SubmitDirect b? đi?u h?p b? treo khi b?n s? d?ng nó đ? g?i tin nh?n trên 100 trong BizTalk Máy chủ
3537979095Kh?c ph?c: B?n nh?n đư?c l?i thông đi?p "A ph?n ?ng thư cho hai cách nh?n đư?c c?ng '<port>' b? đ?nh ch? là công c? nh?n tin có th? không tương quan đáp ?ng m?t yêu c?u hi?n t?i thông đi?p"khi b?n s? d?ng WCF yêu c?u ph?n ?ng nh?n đư?c v? trí trong BizTalk H? ph?c v?</port>
3599980690Kh?c ph?c: Theo d?i thông tin không ph?i là có s?n đ? nh?n đư?c tin nh?n n?u b?n s? d?ng t?p tin ph?ng disassembler trong các nh?n đư?c đư?ng ?ng trong BizTalk Server 2006 R2 SP1
3582979709Kh?c ph?c: B?n không th? nh?n đư?c ho?c g?i tin nh?n n?u b?n s? d?ng các đư?ng ?ng d?n XMLReceive hay các đư?ng ?ng d?n XMLTransmit trong BizTalk Server

Làm th? nào đ? có đư?c tích l?y Update 1 cho BizTalk Server 2006 R2 SP1

M?t gói ph?n m?m đư?c h? tr? cumulative update là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, các gói cumulative update có th? dùng đ? đúng ch? nh?ng v?n đ? này đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng các C?p Nh?t tích l?y gói ch? đ? h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. Đi?u này Cumulative update C?p Nh?t gói có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n đang không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? c?a nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho ti?p theo gói d?ch v? BizTalk Server 2006 R2. Gói d?ch v? ti?p theo s? ch?a hotfix trong gói cumulative update C?p nh?t này.

N?u cumulative update C?p Nh?t có s?n đ? t?i v?, có m?t "Hotfix download có s?n"ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các Cumulative update C?p Nh?t gói

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Thông thư?ng h? tr? chi phí s? áp d?ng cho các câu h?i h? tr? b? sung và các v?n đ? không đ? đi?u ki?n cho vi?c này c? th? cumulative update C?p Nh?t gói. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a khách hàng Microsoft D?ch v? và h? tr? qua đi?n tho?i s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Liên h? v?i d?ch v? khách hàng Microsoft và h? tr?
Chú ý Các h?nh th?c "hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? cho cumulative update C?p Nh?t là s?n dùng. N?u b?n không nh?n th?y m?t ngôn ng? nh?t đ?nh, không có gói cumulative update C?p Nh?t có s?n cho ngôn ng? đó.

V?n đ? đư?c bi?t đ?n

M?t s? cơ s? d? li?u BizTalk có th? không đư?c c?p nh?t n?u b?n thay đ?i tên c?a nhóm máy ch? BizTalk trư?c khi b?n áp d?ng gói cumulative update C?p nh?t này. Đ?i đ? tránh v?n đ? này, tên nhóm BizTalk Server quay l?i tên m?c đ?nh sau đây trư?c khi b?n áp d?ng các C?p Nh?t:
BizTalk Group

Cumulative update C?p nh?t thông tin gói

Điều kiện tiên quyết

B?n ph?i có BizTalk Server 2006 R2 (SP1) đư?c cài đ?t đ? áp d?ng hotfix này. Đ? l?y BizTalk Server 2006 R2 SP1, ghé thăm sau đây Microsoft t?i v? Trung tâm website:
BizTalk Server 2006 R2 SP1

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng đi?u này Cumulative update.

Chi tieát taäp tin

B?n c?p nh?t này tích l?y, ti?ng Anh gói này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Th?i gian Universal ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó là chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø kho?n m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Cho t?t c? các h? tr? phiên b?n 32-bit c?a BizTalk Server 2006 R2 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpTệp Kích thư?cNgàyGiờN?n t?ng
Admin_server_logic.SQLKhông áp d?ng72,82819 Tháng ba, 201013: 28Không áp d?ng
Bts_tracking_logic.SQLKhông áp d?ng329,22619 Tháng ba, 201013: 28Không áp d?ng
Btshttpreceive.dll3.6.2210.12181,08819 Tháng ba, 201013: 28x86
Btsmessageagent.dll3.6.2210.12695,64819 Tháng ba, 201013: 28x86
Btsmimecomps.dll3.6.2210.12160,60019 Tháng ba, 201013: 28x86
Btstask.exe3.6.2210.1291,98419 Tháng ba, 201013: 28x86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.common.dll3.6.2210.12378,76019 Tháng ba, 201013: 28x86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.consuming.dll3.6.2210.12259,98419 Tháng ba, 201013: 28x86
Microsoft.BizTalk.coreadapter.dll3.6.2210.12104,32019 Tháng ba, 201013: 28x86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.6.2210.12345,97619 Tháng ba, 201013: 28x86
Microsoft.BizTalk.Edi.batchinghelper.dll3.6.2210.1292,04019 Tháng ba, 201013: 28x86
Microsoft.BizTalk.Edi.batchingorchestration.dll3.6.2210.123,037,08019 Tháng ba, 201013: 28x86
Microsoft.BizTalk.Edi.Reporting.dll3.6.2210.1259,26419 Tháng ba, 201013: 28x86
Microsoft.BizTalk.kwtpm.wssadapter.Runtime.dll3.6.2210.12145,30419 Tháng ba, 201013: 28x86
Microsoft.BizTalk.Mapper.dll3.6.2210.12264,04819 Tháng ba, 201013: 28x86
Microsoft.BizTalk.messaging.dll3.6.2210.1292,02419 Tháng ba, 201013: 28x86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.components.dll3.6.2210.12292,75219 Tháng ba, 201013: 28x86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.6.2210.12292,72819 Tháng ba, 201013: 28x86
Microsoft.BizTalk.streaming.dll3.6.2210.1251,06419 Tháng ba, 201013: 28x86
Microsoft.BizTalk.Studio.Utilities.dll3.6.2210.12206,72819 Tháng ba, 201013: 28x86
Microsoft.BizTalk.xlanginterceptor.dll3.6.2210.1246.984 ngư?i19 Tháng ba, 201013: 28x86
Microsoft.xlangs.basetypes.dll3.6.2210.12104,31219 Tháng ba, 201013: 28x86
Microsoft.xlangs.basetypes.dll3.6.2210.12104,31219 Tháng ba, 201013: 28x86
Microsoft.xlangs.BizTalk.Engine.dll3.6.2210.12243,58419 Tháng ba, 201013: 28x86
Cho t?t c? các h? tr? phiên b?n 64-bit c?a BizTalk Server 2006 R2 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpTệp Kích thư?cNgàyGiờN?n t?ng
Admin_server_logic.SQLKhông áp d?ng72,82819 Tháng ba, 201014: 35Không áp d?ng
Bts_tracking_logic.SQLKhông áp d?ng329,22619 Tháng ba, 201014: 35Không áp d?ng
Btshttpreceive.dll3.6.2210.12181,08819 Tháng ba, 201014: 35x86
Btshttpreceive.dll3.6.2210.12286,56019 Tháng ba, 201014: 35x64
Btsmessageagent.dll3.6.2210.121,349,98419 Tháng ba, 201014: 35x64
Btsmessageagent.dll3.6.2210.12695,64819 Tháng ba, 201014: 35x86
Btsmimecomps.dll3.6.2210.12160,60019 Tháng ba, 201014: 35x86
Btstask.exe3.6.2210.1291,98419 Tháng ba, 201014: 35x86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.common.dll3.6.2210.12378,76019 Tháng ba, 201014: 35x86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.consuming.dll3.6.2210.12259,98419 Tháng ba, 201014: 35x86
Microsoft.BizTalk.coreadapter.dll3.6.2210.12104,32019 Tháng ba, 201014: 35x86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.6.2210.12345,97619 Tháng ba, 201014: 35x86
Microsoft.BizTalk.Edi.batchinghelper.dll3.6.2210.1292,04019 Tháng ba, 201014: 35x86
Microsoft.BizTalk.Edi.batchingorchestration.dll3.6.2210.123,037,08019 Tháng ba, 201014: 35x86
Microsoft.BizTalk.Edi.Reporting.dll3.6.2210.1259,26419 Tháng ba, 201014: 35x86
Microsoft.BizTalk.kwtpm.wssadapter.Runtime.dll3.6.2210.12145,30419 Tháng ba, 201014: 35x86
Microsoft.BizTalk.Mapper.dll3.6.2210.12264,04819 Tháng ba, 201014: 35x86
Microsoft.BizTalk.messaging.dll3.6.2210.1292,02419 Tháng ba, 201014: 35x86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.components.dll3.6.2210.12292,75219 Tháng ba, 201014: 35x86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.6.2210.12292,72819 Tháng ba, 201014: 35x86
Microsoft.BizTalk.streaming.dll3.6.2210.1251,06419 Tháng ba, 201014: 35x86
Microsoft.BizTalk.Studio.Utilities.dll3.6.2210.12206,72819 Tháng ba, 201014: 35x86
Microsoft.BizTalk.xlanginterceptor.dll3.6.2210.1246.984 ngư?i19 Tháng ba, 201014: 35x86
Microsoft.xlangs.basetypes.dll3.6.2210.12104,31219 Tháng ba, 201014: 35x86
Microsoft.xlangs.BizTalk.Engine.dll3.6.2210.12243,58419 Tháng ba, 201014: 35x86

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? BizTalk Server 2006 R2 SP1, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
974563Danh sách các máy ch? Microsoft BizTalk S?a ch?a nóng đư?c bao g?m trong BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? máy ch? BizTalk hotfixes, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
2003907Thông tin v? b?n s?a l?i nóng BizTalk Server

Thu?c tính

ID c?a bài: 982061 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
T? khóa: 
kbbiztalk2006r2presp2fix kbqfe kbhotfixrollup kbsurveynew kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbmt KB982061 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:982061

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com