Ngăn ch?n m? l?i 0x0000009F ho?c d?ng l?i m? s? 0x000000FE trên m?t máy tính d?a trên Windows 7 ho?c Windows Vista d?a trên có s? d?ng b? đi?u khi?n máy ch? lưu tr? AMD USB EHCI nh?t đ?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 982091 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có d?a trên Windows 7 máy tính s? d?ng b? đi?u khi?n máy ch? lưu tr? AMD USB Nam c?u EHCI nh?t đ?nh.
 • B?n đính kèm m?t thi?t b? USB vào máy tính.
 • Máy tính vào gi?c ng? (S3) ho?c ng? đông (S4) và sau đó l?i ti?p t?c t? gi?c ng? ho?c ng? đông. Quá tr?nh này đư?c l?p đi l?p l?i nhi?u l?n.
Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i d?ng sau đây:
Ng?ng 0x9F
Ng?ng 0xFE
Ghi chú
 • V?n đ? này x?y ra trên các h? th?ng có sau chipset và b? đi?u khi?n USB EHCI:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  ChipsetID thi?t b? Vendor ID
  SB600
  C?u South 4385h 1002h
  B? đi?u khi?n USB EHCI 4386h 1002h
  SB700/SB710/SB750
  C?u South 4385h 1002h
  B? đi?u khi?n USB EHCI 4396h 1002h
  SB810/850/SB820M
  C?u South 4385h 1002h
  B? đi?u khi?n USB EHCI 4396h1002h
 • V?n đ? này c?ng có th? x?y ra trên máy tính đang ch?y Windows Vista, Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2.

NGUYÊN NHÂN

AMD đ? xác đ?nh m?t v?n đ? v?i b? đi?u khi?n máy ch? lưu tr?. V?n đ? này gây ra b? đi?u khi?n máy ch? lưu tr? đ? tr? nên không đáp ?ng trong trư?ng h?p c? th?. Ví d?, v?n đ? này có th? x?y ra n?u thi?t b? USB s? d?ng l?ch tr?nh đ?nh k? trên b? đi?u khi?n máy ch? lưu tr? USB.

GI?I PHÁP

Đ? có chúng tôi s?a ch?a v?n đ? cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n thích đ? kh?c ph?c v?n đ? này b?n thân b?n, h?y vào các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôiĐ? s?a v?n đ? này t? đ?ng, b?m vào các S?a ch?a nónút ho?c đư?ng d?n. Nh?p vào Ch?ytrong các T?i t?p xu?ngh?p tho?i h?p, và làm theo các bư?c trong vi?c s?a ch?a nó wizard.


S?a v?n đ? này
Microsoft Fix it 50402


Ghi chú
 • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, vi?c s?a ch?a t? đ?ng c?ng làm vi?c cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không ph?i trên máy tính có v?n đ?, ti?t ki?m các s?a ch?a nó gi?i pháp cho m?t ? đ?a flash ho?c đ?a CD và sau đó ch?y nó trên máy tính có v?n đ?.

Ti?p theo, h?y vào các "Đ? làm đi?u này s?a v?n đ??"ph?n.H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

C?nh báo V?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác b?ng cách s? d?ng k? biên so?n ho?c b?ng cách s? d?ng m?t phương pháp. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n cài đ?t l?i h? đi?u hành. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng nh?ng v?n đ? này có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i registry nguy cơ c?a riêng b?n.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Nút b?t đ?u
  , lo?i Devmgmt.msc trong các T?m ki?m các chương tr?nh và các t?p tin h?p, và sau đó nh?n ENTER.
 2. M? r?ng Universal Serial Bus b? đi?u khi?n.
 3. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m đúp chu?t USB2 Tăng cư?ng đi?u khi?n máy ch? lưu tr?.
 4. B?m vào các Nâng cao tab, và sau đó nh?p vào Thi?t b? th? hi?n đư?ng d?n trong các B?t đ?ng s?n danh sách.
 5. Lưu ? các giá tr? mà s? đư?c hi?n th?. Giá tr? s? gi?ng như dư?i đây:
  PCI\VEN_xxxx& DEV_yyyy& SUBSYS_zzzzvvvv& REV_WW\qqqqqqqq
  Ghi chú
  • Các xxxx gi? ch? đ?i di?n cho PCI vendor ID
  • Các yyyy gi? ch? đ?i di?n cho ID thi?t b? PCI
  • Các zzzz gi? ch? đ?i di?n cho ID nhà s?n xu?t h? th?ng con PCI
  • Các vvvv gi? ch? đ?i di?n cho ID thi?t b? h? th?ng con PCI
  • Các WW gi? ch? đ?i di?n cho s? phiên b?n thi?t b? PCI
  • Các qqqqqqqq gi? ch? đ?i di?n cho trư?ng h?p ID thi?t b?
 6. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Nút b?t đ?u
  , lo?i Devmgmt.msc trong các T?m ki?m các chương tr?nh và các t?p tin h?p, và sau đó nh?n ENTER.
 7. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI\VEN_xxxx& DEV_yyyy& SUBSYS_zzzzvvvv& REV_WW\qqqqqqqq\Device tham s?

  Lưu ? Trong bư?c này, b?n ph?i đ?nh v? subkey đăng k? b?ng cách s? d?ng giá tr? mà b?n lưu ? ? bư?c 5.
 8. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá tr? DWORD.
 9. Lo?i EnHcPeriodicIdle, sau đó nh?n ENTER.
 10. Nh?p chu?t ph?i EnHcPeriodicIdle, sau đó b?m S?a đ?i.
 11. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 0, sau đó b?m Ok.
 12. Thoát kh?i Registry Editor, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính.


Đ? làm đi?u này s?a v?n đ??

 • Ki?m tra xem li?u v?n đ? là c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i ph?n này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, b?n có th? liên h? v?i h? tr?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "S?a ch?a nó cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t thư đi?n t?.

THÔNG TIN THÊM

Lưu ? Thông thư?ng, m?t b? đi?u khi?n máy ch? lưu tr? USB 2.0 nâng cao (EHCI) s? vô hi?u hóa l?ch tr?nh đ?nh k? n?u không có không có giao d?ch chuy?n đ?nh k? theo l?ch tr?nh, giúp làm gi?m tiêu th? đi?n năng c?a b? đi?u khi?n máy ch? lưu tr?. B?ng cách áp d?ng các s?a ch?a đư?c mô t? trong ph?n "Gi?i quy?t", b?n s? khi?n USB đ?nh k? l?ch b? vô hi?u hóa khi nó đư?c nhàn r?i. Trong m?t s? trư?ng h?p, ví d? như khi m?t thi?t b? không h? tr? USB đ?nh ch? ch?n l?c đư?c g?n vào m?t b? đi?u khi?n máy ch? lưu tr? USB v?i c?u h?nh này, đi?u này có th? tăng tiêu th? đi?n năng c?a h? th?ng b?ng kho?ng 5 ph?n trăm. Đ? tránh đi?u này, không g?n các thi?t b? không h? tr? USB ch?n l?c đ?nh ch? (thi?t ví d?, m?t s? USB b? lưu tr?) đ? m?t b? đi?u khi?n máy ch? lưu tr? USB có cài đ?t này đư?c áp d?ng.

Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 982091 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
T? khóa: 
kbfixme kbmsifixme kbtshoot kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb kbmt KB982091 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:982091

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com