PC Talk - Windows 7 không kh?i đ?ng đư?c ho?c tr? nên không ?n đ?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 982411 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
SBS PCTalk index
Xem t?t c? các m?c c?a PC Talk
Đo?n h?i tho?i này gi?i thích cho b?n nên làm g? khi Windows 7 không kh?i đ?ng ho?c tr? nên không ?n đ?nh.
Question Image
Th?i gian g?n đây, máy tính cài Windows 7 c?a tôi không c?n ho?t đ?ng ?n đ?nh n?a. Th?nh tho?ng nó không ph?n ?ng l?i ho?c không ch?u kh?i đ?ng. 
 Khi Windows 7 không ?n đ?nh, t?i sao b?n không vào xem "PC Talk - Cách ch?n đoán và s?a ch?a các v?n đ? trong Windows 7 " và quét máy tính c?a b?n b?ng công c? Troubleshooting Tool cho Windows 7.
answer image
Question Image
Tôi đ? th? chúng. 
 Và ch?c năng khôi ph?c h? th?ng (System Recovery Options) như th? nào, nó có đư?c đi kèm trong Windows 7 không?
answer image
Question Image
B?n có th? ch? cho tôi cách s? d?ng nó không? 
 
 1. Đ?u tiên, nh?n phím F8 khi b?t máy tính. Khi mà màn h?nh Advanced Boot Options xu?t hi?n, ch?n Repair Your Computer b?ng cách di chuy?n phím m?i tên và nh?n phím Enter.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2255019
 2. Nh?n Next khi màn h?nh sau xu?t hi?n.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2255020
 3. Trong c?a s? ti?p theo, nh?p tên tài kho?n và m?t kh?u đ? đăng nh?p.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2255021
 4. C?a s? System Recovery Optionsxu?t hi?n.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2255022
B?n có th? kh?i đ?ng System Recovery Options t? đ?a cài đ?t Windows 7 ho?c là đ?a khôi ph?c h? th?ng đư?c t?o t? Control Panel.

Và làm cách nào đ? kh?i đ?ng Windows 7 t? đ?a cài đ?t, h?y xem “What are the system recovery options in Windows 7?What are the system recovery options in Windows 7?”. Và đ? t?o đ?a s?a l?i h? th?ng, xem qua “Create a system repair disc.
answer image
Question Image
Làm sao tôi có th? s? d?ng ch?c năng khôi ph?c h? th?ng? 
 B?n có th? dùng Startup Repair đ? s?a l?i làm cho máy tính c?a b?n không th? kh?i đ?ng.

System Restore có th? đư?c dùng khi Windows 7 tr? nên ph?n ?ng ch?m ch?p ho?c không ?n đ?nh. Khi m?t cơ h?i l?n đư?c t?o ra cho máy tính c?a b?n, Windows 7 s? t? đ?ng t?o nh?ng “đi?m khôi ph?c” t? đó mà h? th?ng có th? đư?c ph?c h?i l?i t? đi?m ?n đ?nh trư?c đó. System Restore cho phép b?n l?a ch?n nh?ng đi?m khôi ph?c và ti?n hành khôi ph?c v? th?i đi?m đư?c t?o ra đó. Th?m chí n?u b?n t?t System Restore đi th? d? li?u c?a b?n t?o ra v?n không b? m?t.

System Image Recovery có th? khôi ph?c tr?ng thái trư?c đó c?a h? th?ng b?ng cách load file ?nh c?a h? th?ng (system image). Đ? s? d?ng tính năng này, b?n c?n t?o m?t file ?nh cho h? th?ng đ? chu?n b? trư?c. B?n có th? t?o System image b?ng tính năng Backup có trong Windows 7. Chi ti?t xem t?i: PC Talk - Làm g? v?i tin nh?n “Set up backup” xu?t hi?n trong Windows 7 ? ".

V? System Image Recovery ph?c h?i toàn b? phân vùng cài đ?t Windows 7, nên b?n h?y luôn nh? lưu l?i d? li?u trư?c khi ti?n hành ph?c h?i.
answer image
Question Image
Tôi đ? yên tâm hơn khi bi?t đư?c nhi?u cách đ? gi?i quy?t các v?n đ?. 
 N?u System Recovery Options không làm vi?c, b?n s? có thêm nhi?u l?a ch?n như là tái cài đ?t (reinstallation) ho?c ph?c h?i (recovery) c?a Windows 7.
Recovery có ngh?a là ph?c h?i l?i tr?ng thái c?a máy tính khi xu?t xư?ng. Xem tài li?u hư?ng d?n ph?c h?i kèm theo trong máy tính.

Nhưng phương pháp này ch? có th? th?c hi?n đư?c v?i m?t đi?u ki?n. N?u b?n mua b? cài đ?t Windows 7 và t? cài nó vào máy tính, v?y b?n s? làm g? khi cài l?i Windows 7.

Ph?i b? đ?a cài đ?t Windows 7 vào ? CD/DVD, kh?i đ?ng l?i máy tính và sau đó Windows 7 s? đư?c cài l?i.
answer image
Question Image
Tôi s? th? tính năng Startup Repair trong System Recovery Option trư?c tiên. Cám ơn b?n r?t nhi?u! 

Tuyên b? Không ch?u trách nhi?m N?i dung Gi?i pháp C?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.

Thu?c tính

ID c?a bài: 982411 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Sáu 2010 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com