Raksta ID: 982485 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

J?s konfigur?jat vair?k nek? 16 lo?iskos procesorus dator?, kur? darbojas k?da no t?l?k nor?d?taj?m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows XP 3. servisa pakotne (SP3);
 • Windows Vista 2. servisa pakotne (SP2);
 • Windows Server 2008;
 • Windows Server 2008 SP2;
 • Windows 7;
 • Windows Server 2008 R2.
Palai?ot ?aj? dator? lietojumprogrammu DirectX 9.0, t? avar?.

Piem?ram, programm? Microsoft Windows Media Player tiek atska?ota m?zika. Kad m??in?t aizv?rt programmu Windows Media Player, t? avar?.

PROFILAKSE

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietverti nor?d?jumi par re?istra modific??anu. Tom?r, ja nepareizi modific?sit re?istru, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas tie?i t?, k? ?eit aprakst?ts. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. T?d?j?di, ja rad?sies k?da probl?ma, re?istru var?s atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl??anu un atjauno?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 Re?istra dubl?juma izveide un atjauno?ana oper?t?jsist?m? Windows
Lai nov?rstu ?o probl?mu, varat izmantot k?du no t?l?k min?taj?m metod?m, lai izveidotu vai modific?tu re?istra atsl?gu, t?d?j?di mainot procesora grafikas konveijera iestat?jumus.

To lo?isko procesoru skaita iestat??ana, kas izmanto procesora grafikas konveijeru (PSGP ? Processor specific graphics pipeline)

Lai autom?tiski iestat?tu to lo?isko procesoru skaitu, kas lieto procesora grafikas konveijeru (PSGP), atveriet sada?u ?Autom?tisk? labo?ana?. Ja v?laties to paveikt pats, atveriet sada?u ?Labot patst?v?gi?.

Autom?tisk? labo?ana

Lai autom?tiski iestat?tu to lo?isko procesoru skaitu, kas izmanto procesora grafikas konveijeru (PSGP) uz 16, noklik??iniet uz saites Nov?rst ?o probl?mu. P?c tam dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50501


Piez?me. ?? autom?tisk? labo?ana iestata procesora grafikas konveijeru (PSGP) izmantojo?o lo?isko procesoru skaitu uz 16.

Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m sist?mas Windows valodu versij?m.

Piez?me. Ja neatrodaties pie datora, kur? rad?s probl?ma, autom?tisk?s labo?anas risin?jumu varat saglab?t zibatmi?as disk? vai kompaktdisk?, lai to v?l?k palaistu dator?, kur? rad?s probl?ma.

Patst?v?g? labo?ana

 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? Mekl?t programmas un failus ierakstiet regedit un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Direct3D
 3. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
 4. Ierakstiet PSGPNumThreads un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz PSGPNumThreads un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
 6. Lodzi?? V?rt?bu dati ierakstiet izmantojamo pavedienu skaitu, un tad noklik??iniet uz Labi.
 7. Restart?jiet datoru, lai lietotu izmai?as.
Piez?me.
 • Ja x64 dator? lietojat 32 bitu lietojumprogrammu, jums re?istra ierakstam, kas aprakst?ts iepriek? ?aj? sada??, papildus j?pievieno t?l?k nor?d?t? re?istra apak?atsl?ga:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Direct3D
  Tad iestatiet PSGPNumThreads uz izmantojamo pavedienu skaitu.
 • Pavedienu skaits nedr?kst p?rsniegt to lo?isko procesoru skaitu, kas maksim?li atbalsta l?dz 16 pavedieniem.

Procesoram atbilsto?a grafikas konveijera atsp?jo?ana

Lai patst?v?gi atsp?jotu procesora grafikas konveijeru, r?kojieties ??di:
 1. noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? Mekl?t programmas un failus ierakstiet regedit un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER;
 2. atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Direct3D
 3. izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba;
 4. ierakstiet DisablePSGP un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER;
 5. ar peles labo pogu noklik??iniet uz DisablePSGP un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t;
 6. lodzi?? V?rt?ba ierakstiet 1 un p?c tam noklik??iniet uz Labi;
 7. restart?jiet datoru, lai lietotu izmai?as.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kuri ir nor?d?ti sada?? ?Attiecas uz?.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat izpild?jis visas ?aj? sada?? nor?d?t?s darb?bas. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai nos?tiet mums e-pasta zi?ojumu.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumos izmantoto terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos izmantot?s standarta terminolo?ijas apraksts
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 982485 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 20. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • 2. servisa pakotne oper?t?jsist?mai Windows Vista
 • Windows HPC Server 2008
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows HPC Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbsurveynew kbfea kbfixme kbmsifixme KB982485

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com