ID c?a bài: 982577 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?utheo m?c đ?nh, m?c tin thư thoại cá nhân (.pst) và offline các t?p tin d? li?u Outlook (OST) t?p tin có đ?nh d?ng Unicode trong Microsoft Outlook 2010 và Outlook 2013. Kích thư?c t?ng th? c?a t?p tin PST và OST có m?t gi?i h?n đ? c?u h?nh trư?c c?a 50 GB. Gi?i h?n này là l?n hơn gi?i h?n cho Unicode PST và OST các t?p tin trong Outlook 2007 và Outlook 2003.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
830336 .Pst t?p tin có đ?nh d?ng khác nhau và gi?i h?n kích thư?c m?c tin thư thoại trong Outlook 2007 và Outlook 2003

Lưu ?M?i Outlook t?p tin kích thư?c gi?i h?n 50 GB có th? tăng ho?c gi?m b?ng cách thay đ?i cho Windows registry.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
832925 Làm th? nào đ? c?u h?nh gi?i h?n kích thư?c cho c? hai (.pst) và (OST) t?p tin trong Outlook 2007 và Outlook 2003

Thông tin thêm

Gi?i .pst t?p tin kích thư?c h?n m?c đ?nh trong Outlook 2007 và Outlook 2003 là 20 GB. N?u b?n đang s? d?ng m?t máy tính có Outlook 2007 ho?c Outlook 2003 cài đ?t chuyên bi?t, và b?n mu?n truy c?p vào m?t t?p tin Unicode PST đư?c t?o ra trong Outlook 2010 ho?c m?i hơn, b?n có th? ph?i gi?m kích thư?c c?a t?p tin PST n?u kích thư?c t?p tin là t?i ho?c g?n 20 GB. N?u kích thư?c t?p tin l?n hơn 20 GB, b?n s? không th? m? t?p .pst.

N?u b?n có đ? gi?m kích thư?c c?a t?p tin PST Outlook 2010 ho?c Outlook 2013 c?a b?n, b?n có th? xu?t d? li?u t? t?p .pst đó vào m?t .pst t?p tin. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Outlook 2010 ho?c m?i hơn v?i h? sơ có ch?a t?p .pst ban đ?u c?a b?n là l?n hơn 20 GB.
 2. Trên các t?p tab, b?m vào thông tin. (Màn h?nh shot cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây).
 3. B?mD?n d?p công c?, và sau đó nh?p vào lưu tr?. (Màn h?nh shot cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây).
 4. Trong hộp thoại lưu tr? , th?c hi?n các thay đ?i sau đây: (Màn h?nh shot cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây).
  • Kích ho?t tùy ch?n lưu tr? m?c tin thư thoại này và m?i c?p con .
  • Trong cặp danh sách, ch?n t?p tin PST mà b?n mu?n đ? lưu tr?.
  • Trong danh sách thả xuống lưu tr? m?c c? hơn , ch? đ?nh m?t ngày trong th?i gian đó m?t s? m?t hàng khá l?n s? đư?c lưu tr?. Ngày mà b?n ph? thu?c theo s? d?ng vào quá nhi?u y?u t? đ? cung c?p m?t ngày ví d? trong bài vi?t này.
  • Trong các t?p tin lưu tr? h?p, ch?n đích .pst t?p tin cho thư lưu tr? c?a b?n.
  B?i v? b?n có th? lưu tr? m?t s? lư?ng l?n b?c e-mail, b?n nên xem xét s? d?ng m?t t?p tin PST m?i cho lưu tr? c?a b?n.

Video: Làm th? nào đ? gi?m PST kích thư?c cho Outlook

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets video1
UUID =93c75654-43eb-4781-add0-160431b09c42
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets video2


Lưu ? quá tr?nh lưu tr? trong Outlook 2010 và Outlook 2013 s? d?ng Modified ngày trên thư đ? xác đ?nh tu?i c?a m?c, nhưng quá tr?nh lưu tr? có th? không lưu tr? như nhi?u thư như mong đ?i.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
295657 Outlook không lưu tr? các tin thư thoại như là d? ki?n s? d?a trên ngày nh?n đư?c

N?u quá tr?nh lưu tr? không làm gi?m kích thư?c t?p tin PST Outlook đ? ít hơn 20 GB, b?n có th? phá v? l?n .pst t?p tin và t? chuy?n thư t? c?a b?n l?n .pst t?p tin vào m?t .pst t?p tin.

Đ? nhanh chóng di chuy?n m?t m?c tin thư thoại t? m?t t?p tin PST vào m?t t?p tin khác nhau .pst, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. H?y ch?c ch?n r?ng t?p .pst l?n và t?p .pst đích th? m? trong Outlook.
 2. B?m chu?t ph?i vào m?c tin thư thoại trong t?p .pst l?n c?a b?n mà b?n mu?n di chuy?n t?p .pst (nh? hơn), và sau đó nh?p vào Di chuy?n m?c tin thư thoại.
 3. Trong hộp thoại Di chuy?n m?c tin thư thoại , ch?n t?p tin đích .pst, và sau đó nh?p vào OK.

Thu?c tính

ID c?a bài: 982577 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo kbvideocontent kbmt KB982577 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 982577

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com