Raksta ID: 982671 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

Microsoft .NET Framework ir visaptvero?s un saska?ots programm??anas modelis. Programmat?ru .NET Framework izmanto, lai izstr?d?tu lietojumprogrammas ar vizu?li iespaid?g?m lietot?ja iesp?j?m, nevainojamiem un dro?iem sakariem un sp?ju model?t virkni biznesa procesu. Programmat?ra .NET Framework 4 darbojas l?dz?s vec?k?m .NET Framework versij?m. Lietojumprogrammas, kuru pamat? ir vec?kas .NET Framework versijas, turpin?s darboties, izmantojot p?c noklus?juma nor?d?to versiju.

PAPILDINDORM?CIJA

Programmat?ra .NET Framework 4 ir pieejama Windows atjaunin??an? (WU) un Windows serveru atjaunin??anas pakalpojum? (Windows Server Update Service ? WSUS). Programmat?ra .NET Framework 4 ir izlaista k? neoblig?ts atjaunin?jums sist?m? Windows Server 2003, Windows Server 2008 un Windows Server 2008 R2.

Sist?m? Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 un Windows Server 2008 R2 pakalpojumam WSUS programmat?ra .NET Framework 4 ir neoblig?ts atjaunin?jums.

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ru .NET Framework, noklik??iniet uz ??s saites un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
Programmat?ras Microsoft .NET Framework priek?roc?bas
Lai ieg?tu inform?ciju par programmat?ras .NET Framework 4 klienta profilu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
.NET Framework 4 klienta profils

Rekviz?ti

Raksta ID: 982671 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2011. gada 22. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft .NET Framework 4.0
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbfix kbsurveynew kbqfe kbexpertiseadvanced KB982671

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com