ID c?a bi: 982671 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TM T?T

Microsoft .NET Framework la mt m hinh lp trinh toan din va thng nht. .NET Framework c s dung tao cac ng dung co trai nghim ngi dung bt mt, giao tip an toan va lin tuc cung nh kha nng lp m hinh pham vi quy trinh kinh doanh. .NET Framework 4 hoat ng song song vi cac phin ban cu hn cua .NET Framework. Cac ng dung da trn cac phin ban trc cua .NET Framework se tip tuc chay trn phin ban c nhm muc tiu theo mc inh.

THNG TIN THM

.NET Framework 4 co sn trn Windows Update (WU) va Windows Server Update Service (WSUS). c bit, .NET Framework 4 c phat hanh di dang ban cp nht tuy chon trn Windows Server 2003, Windows Server 2008 va Windows Server 2008 R2.

Trn WSUS, .NET Framework 4 la ban cp nht tuy chon trn Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 va trn Windows Server 2008 R2.

THAM KH?O

bit thm thng tin v .NET Framework, hay bm vao lin kt sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
Li ich cua Microsoft .NET Framework
bit thng tin v .NET Framework 4 Client Profile, hay ghe thm website sau cua Microsoft:
.NET Framework 4 Client Profile

Thu?c tnh

ID c?a bi: 982671 - L?n xem xt sau cng: 22 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
  • Microsoft .NET Framework 4.0
T? kha:
atdownload kbfix kbsurveynew kbqfe kbexpertiseadvanced KB982671

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com