Identifikator ?lanka: 982774 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada u programu Microsoft Office Outlook 2010 po?aljete poziv za sastanak u po?tansko sandu?e koje je konfigurisano za direktno rezervisanje, sastanak se ne rezervi?e uspe?no. U ovom slu?aju ne dobijate poruku o gre?ci. Ako otvorite po?tansko sandu?e koje je konfigurisano za direktno rezervisanje, poziv za sastanak se nalazi u fascikli ?Prijemno po?tansko sandu?e?.

Napomena Kada starije verzije programa Outlook uspe?no rezervi?u sastanak zajedno sa po?tanskim sandu?etom koje je konfigurisano za direktno rezervisanje, poziv za sastanak se nikada ne ?alje u po?tansko sandu?e resursa. Zbog toga poziv za sastanak u po?tanskom sandu?etu resursa ukazuje na to da sastanak nije uspe?no rezervisan.

UZROK

Outlook 2010 podrazumevano ne primenjuje kôd za direktno rezervisanje koji je kori??en u starijim verzijama programa Outlook. Umesto toga, poziv za sastanak se ?alje u po?tansko sandu?e resursa na isti na?in na koji se poziv za sastanak ?alje regularnim u?esnicima sastanka.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, koristite neki od slede?ih metoda za konfigurisanje podataka u registratoru kako biste omogu?ili direktno rezervisanje u programu Outlook:
 • Ru?no menjanje registratora
 • Konfigurisanje registratora pomo?u smernica grupe
 • Primena podataka u registratoru pomo?u alatke za prilago?avanje sistema Office

1. metod: ru?na izmena registratora

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Da biste koristili funkciju direktnog rezervisanja u programu Outlook 2010, morate dodati podatke iz registratora u Outlook klijent. Koristite slede?e korake da biste dodali ove podatke registratora za omogu?avanje direktnog rezervisanja:
 1. Iza?ite iz programa Outlook.
 2. Pokrenite alatku ?Ure?iva? registratora?.
  • U operativnom sistemu Windows Vista kliknite na dugme Start
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
   , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte regedit i pritisnite taster ENTER.

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   Dozvola kontrole korisni?kog naloga
   Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili obezbedite potvrdu.
  • U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Prona?ite i izaberite slede?i potklju? u registratoru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Options\Calendar
 4. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
 5. Otkucajte EnableDirectBooking, a zatim pritisnite taster ENTER.
 6. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku EnableDirectBooking, a zatim izaberite stavku Izmeni.
 7. U polju Podaci o vrednosti otkucajte 1 i kliknite na dugme U redu.
 8. Zatvorite alatku ?Ure?iva? registratora?.
 9. Pokrenite Outlook.

2. metod: konfigurisanje registratora pomo?u smernica grupe

Podaci registratora koji su potrebni za omogu?avanje direktnog rezervisanja u programu Outlook mogu se konfigurisati pomo?u smernica grupe. Podrazumevani predlo?ak smernica grupe (Outlk14.adm) za Outlook 2010 ne sadr?i postavku smernica koja kontroli?e direktno rezervisanje u programu Outlook. Zbog toga morate koristiti prilago?eni predlo?ak smernica grupe da biste omogu?ili direktno rezervisanje putem smernica grupe.

Da biste primenili ovu postavku koriste?i prilago?eni predlo?ak smernica grupe, sledite ove korake:
 1. Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft Download Center:


  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Preuzimanje
  Odmah preuzmite paket Outlk14-DirectBooking.zip.

  Za vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  119591 Nabavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
  Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa pobolj?anom bezbedno??u koji spre?avaju neovla??ene promene datoteke.
 2. Izdvojite prilago?eni .adm predlo?ak iz paketa Outlk14-DirectBooking.zip.

  Napomena Prilago?eni .adm predlo?ak sadr?i slede?i tekst.
  CLASS MACHINE
  CLASS USER
  
    CATEGORY !!L_MicrosoftOfficeOutlookDirectBooking
       POLICY !!L_TurnOnOffDirectBooking
         KEYNAME "Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Options\Calendar"
         EXPLAIN !!L_TurnOnOffDirectBookingExplain
         VALUENAME "EnableDirectBooking"
         VALUEON NUMERIC 1
         VALUEOFF NUMERIC 0
       END POLICY
     END CATEGORY
  [strings]
  L_Version="14.0.4760.1000"
  L_LCID="1033"
  L_MicrosoftOfficeOutlookDirectBooking="Outlook 2010 Direct Booking"
  L_TurnOnOffDirectBooking="Enable or disable direct booking"
  L_TurnOnOffDirectBookingExplain="Ove smernice kontroli?u funkciju direktnog rezervisanja u programu
  Outlook 2010 \n \n Outlook 2010 podrazumevano ne primenjuje kôd za direktno rezervisanje
  kori??en u starijim verzijama programa Outlook i poziv za sastanak se ?alje u po?tansko sandu?e
  resursa na isto na?in na koji se poziv za sastanak ?alje regularnim u?esnicima sastanka.\n \n
  Omogu?ite ove smernice da biste konfigurisali Outlook da koristi kôd za direktno rezervisanje kad god dodate
  po?tansko sandu?e u polje ?Resursi? u pozivu za sastanak.\n \n
  Ako onemogu?ite ili ne konfiguri?ete ove smernice, kada po?aljete poziv za
  sastanak u po?tansko sandu?e konfigurisano za direktno rezervisanje, sastanak se ne rezervi?e
  uspe?no. U ovom slu?aju ne dobijate poruku o gre?ci. Ako otvorite po?tansko sandu?e
  koje je konfigurisano za direktno rezervisanje, poziv za sastanak se nalazi u fascikli ?Prijemno po?tansko sandu?e?.
 3. Dodajte datoteku Outlk14-DirectBooking.adm u ure?iva? smernica grupa.

  Napomena Koraci za dodavanje .adm datoteke u ure?iva? smernica grupa razlikuju se u zavisnosti od operativnog sistema Windows koji koristite. Tako?e, po?to ?ete smernice mo?da primeniti na organizacionu jedinicu, a ne na ceo domen, koraci se mogu razlikovati i u tom aspektu primene smernica. Zbog toga preporu?ujemo da vi?e informacija potra?ite u dokumentaciji za Windows.

  Kada dodate .adm predlo?ak u ure?iva? smernica grupa, pre?ite na 4. korak.
 4. U ure?iva?u smernica grupa sledite ove korake:
  1. Razvijte stavku Konfiguracija korisnika.
  2. Razvijte stavku Smernice.
  3. Razvijte stavku Administrativni predlo?ci: definicije smernica.
  4. Razvijte stavku Klasi?ni administrativni predlo?ci (ADM) da biste prona?li ?vori?te smernica za prilago?eni predlo?ak. Prilago?eni .adm predlo?ak koji ste izdvojili u 2. koraku nalazi se na ovoj lokaciji. Predlo?ak se zove ?Direktno rezervisanje u programu Outlook 2010?.

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   Direktno rezervisanje u programu Outlook 2010


 5. Izaberite stavku Direktno rezervisanje u programu Outlook 2010.
 6. U okviru Postavke kliknite dvaput na stavku Omogu?i ili onemogu?i direktno rezervisanje.
 7. Izaberite stavku Omogu?eno, a zatim kliknite na dugme U redu.
Kada omogu?ite smernice, postavka smernica bi?e primenjena na radne stanice Outlook klijenta kada se ispravka smernica grupe kopira. Da biste testirali ovu promenu, na komandnoj liniji na radnoj stanici klijenta pokrenite slede?u komandu:
gpupdate /force
Kada pokrenete ovu komandu, na radnoj stanici klijenta pokrenite alatku ?Ure?iva? registratora? da biste se uverili da slede?i podaci registratora postoje na klijentu:
Klju?:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Options\Calendar

DWORD: EnableDirectBooking
Vrednost: 1
Ako u registratoru vidite ove podatke registratora, postavka smernica grupe je primenjena na ovaj klijent. Pokrenite Outlook da biste se uverili da ova promena re?ava problem.

3. metod: primena podataka registratora putem alatke za prilago?avanje sistema Office

Podatke registratora mo?ete da primenite i koriste?i opciju Dodaj stavke registratora u alatki za prilago?avanje sistema Office (OCT). Sledite ove korake u alatki OCT da biste primenili podatke registratora koji ponovo omogu?avaju funkciju direktnog rezervisanja u programu Outlook 2010.

Napomena Da biste koristili OCT, morate da imate izdanje Enterprise sistema Office 2010. Ako imate maloprodajno izdanje sistema Office 2010, dobijate slede?u poruku o gre?ci kada poku?ate da pokrenete OCT:
Datoteke potrebne za pokretanje alatke za prilago?avanje sistema Office nisu prona?ene. Pokrenite instalaciju sa instalacione ta?ke kvalifikovanog proizvoda.
 1. Pokrenite OCT pomo?u komande sli?ne slede?oj:
  \\ime_servera\ime_deljenog_resursa\Office2010\Setup.exe /admin
 2. U dijalogu Izbor proizvoda izaberite stavku Kreiraj novu datoteku za prilago?avanje instalacije za slede?i proizvod.
 3. U dijalogu Izbor proizvoda izaberite svoj Office proizvod. Zatim kliknite na dugme U redu.
 4. U oknu za navigaciju alatke OCT izaberite stavku Dodaj stavke registratora i kliknite na dugme Dodaj.
 5. U dijalogu Dodavanje/izmena stavke registratora navedite slede?e postavke i kliknite na dugme U redu:
  • Koren: HKEY_CURRENT_USER
  • Tip podataka: REG_DWORD
  • Klju?: Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Options\Calendar
  • Ime vrednosti: EnableDirectBooking
  • Podaci o vrednosti: 1
  Slede?a slika prikazuje promene napravljene u dijalogu Dodavanje/izmena stavke registratora:

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Dijalog ?Dodavanje/izmena stavke registratora?


  Kada kliknete na dugme U redu u dijalogu Dodavanje/izmena stavke registratora, OCT prikazuje podatke registratora kao ?to je prikazano na slede?oj slici:

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Alatka za prilago?avanje sistema Microsoft Office


 6. Dovr?ite sve preostale zadatke u alatki OCT i sa?uvajte .msp datoteku.
 7. Primenite Office 2010 tako ?to ?ete uklju?iti tu .msp datoteku.
Vi?e informacija o alatki za prilago?avanje sistema Office u sistemu Office 2010 potra?ite u slede?oj temi na Microsoft TechNet Veb lokaciji:
Pregled prilago?avanja za Office 2010

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija o konfigurisanju po?tanskog sandu?eta za direktno rezervisanje putem programa Outlook kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
291616 Direktno rezervisanje resursa u programu Outlook (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Ako se po?tanska sandu?ad resursa konfigurisana da koristi direktno rezervisanje u programu Outlook nalazi na serveru ?Po?tansko sandu?e? sistema Exchange Server 2007 ili Exchange Server 2010, preporu?ujemo da te resurse migrirate u Exchange 2007 ili Exchange 2010 resurse. Po?tanska sandu?ad Exchange 2007 i Exchange 2010 resursa obezbe?uje bolji opseg funkcija. Ta po?tanska sandu?ad tako?e obezbe?uje serversku administraciju putem interfejsa Exchange Management Shell ili Exchange Management Console kako bi se pojednostavilo upravljanje po?tanskim sandu?etom resursa.

Vi?e informacija o nadogradnji po?tanskog sandu?eta resursa za direktno rezervisanje u programu Outlook na Exchange 2007 po?tansko sandu?e resursa potra?ite u slede?oj temi na Microsoft TechNet Veb lokaciji:
Nadogradnja po?tanske sandu?adi resursa za direktno rezervisanje u programu Outlook na Exchange 2007
Vi?e informacija o Exchange 2007 po?tanskoj sandu?adi resursa potra?ite u slede?oj temi na Microsoft TechNet Veb lokaciji:
Upravljanje po?tanskom sandu?adi resursa i planiranje

Svojstva

Identifikator ?lanka: 982774 - Poslednji pregled: 20. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Outlook 2010
Klju?ne re?i: 
kbgraphxlink kberrmsg kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb KB982774

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com