Apie k? reik?t? pasvarstyti naujinant versij? i? ?Groove 2007? ? ?SharePoint Workspace 2010?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 982777 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?iame straipsnyje apra?omi pakeitimai ir reikalavimai, kuriuos tur?tum?te apsvarstyti, naujindami versij? i? ?Microsoft Office Groove 2007? ? ?Microsoft SharePoint Workspace 2010?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Versijos naujinimas ? ?SharePoint Workspace 2010?

Kaip ir ?Groove 2007?, palaikomas tik versijos naujinimas i? ankstesn?s pagrindin?s versijos. Negalite naujinti ?Groove Virtual Office? versijos tiesiai ? ?SharePoint Workspace 2010?.

Jei ?iuo metu naudojat?s ?Groove Virtual Office?, daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
974478 Palaikymo informacija, skirta ?Groove Virtual Office 3.1? ir susijusiems produktams bei paslaugoms

Ankstesn?s ?SharePoint Workspace 2010? versijos paleidimas

D?l j?s? abonemento pakeitim?, kurie atliekami naujinant versij?, paleisdami ankstesn? ?Groove 2007? versij? negal?site naudotis tuo pa?iu abonementu. Paleidus ?Groove 2007? prane?ama, kad ?Groove? abonementas yra nenaudotinas.

jei naudojat?s valdomu abonementu, turite sukurti nauj? abonement?. Jei abonementas ?Groove? tvarkytuve yra integruotas ? ?Active Directory?, administratorius turi pa?alinti abonement? i? tvarkytuvo ir v?l j? importuoti i? ?Active Directory?.

Jei naudojat?s nevaldomu abonementu, gali b?ti, kad gal?site pasinaudoti vienu i? toliau pateikiam? sprendim?:
  • Jei prie? naujindami versij? suk?r?te atsargin? savo abonemento kopij?, gali b?ti, kad gal?site importuoti ?? abonement?. Nor?dami tai padaryti, panaikinkite visus ?SharePoint? darbo srities duomenis, i?diekite ?SharePoint Workspace?, i? naujo ?diekite ?Groove 2007? ir paraginus pasirinkite naudoti esam? abonement?, tada nurodykite abonemento failo viet?.
  • Jei ?Groove 2007? buvote ?dieg? keliuose ?renginiuose, o versij? atnaujinote ne visuose j?, importuokite nepakeist? abonement?. Nor?dami tai padaryti, perkelkite visus duomenis ? nevaldom? abonement?, pa?alinkite ?SharePoint Workspace? ir susijusius duomenis i? kompiuterio su atnaujinta versija, eksportuokite abonement? i? kompiuterio su ?Groove 2007? ir naudokite naujojo abonemento fail? i? naujo diegdami ?Groove 2007? kompiuteryje su atnaujinta versija.

Keli? kompiuteri? versij? naujinimas ? ?SharePoint Workspace 2010?

Jei ?Groove? esate ?dieg? keliuose kompiuteriuose arba keliuose kompiuteriuose ketinate diegti ?SharePoint Workspace?, tur?tum?te ?inoti apie ?iuos pakeitimus:
  • Naudodami ?SharePoint Workspace? negal?site atnaujinti vis? diegim? ? t? pa?i? versij?. Ta?iau jei savo abonementu naudojat?s keliuose kompiuteriuose, kuriuose veikia skirtingos ?SharePoint Workspace? arba ?Groove? versijos, gali kilti sinchronizavimo problem?. Rekomenduojame atnaujinti versij? visuose kompiuteriuose, kuriuose naudojat?s savo abonementu.
  • Kaip ankstesn?se versijose, netur?tum?te dar kart? naudoti abonemento failo, kur? suk?r?te prie? atlikdami abonemento pakeitimus. Pavyzd?iui, jei i? kompiuterio panaikinate ?SharePoint Workspace? informacij? ir v?l importuojate savo abonement? i? atsargin?s kopijos failo, nenaudokite to paties failo savo ?Groove? abonementui ? kit? kompiuter? importuoti. Dabartiniame kompiuteryje esan?iame faile n?ra informacijos.
Daugiau informacijos apie tai, kod?l kyla sinchronizavimo problem?, rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
917206 Jei ?Groove? abonementu naudojat?s keliuose kompiuteriuose, atk?rus abonement? i? abonemento failo gali kilti su sinchronizavimu arba atpa?inimu susijusi? problem?

Abonemento saugos pakeitimas

?SharePoint Workspace 2010? paleid?iant neragina ?vesti slapta?od?io. U?uot tai darius, ?SharePoint Workspace? abonementas yra susiejamas su j?s? ?Windows? abonementu. Jei naudojat?s valdomu ?SharePoint Workspace? abonementu, j?s? administratorius gali nuspr?sti susieti j? su j?s? domeno abonementu.

Ta?iau toliau pateikiamos ?ios taisykl?s i?imtys, kai atnaujinate versij? i? ?Groove 2007?:
  • Pirm? kart? paleid?iant ?SharePoint Workspace? pra?oma ?vesti ?Groove 2007? abonemento slapta?od?. Jei jo neatsimenate, j?s? pra?oma slapta?od? nustatyti i? naujo. Pateikus slapta?od? arba j? s?kmingai nusta?ius i? naujo ?SharePoint Workspace? konvertuoja j?s? abonement?, kad gal?tum?te j? atidaryti naudodami ?Windows? ??jimo kredencialus.
  • Jei v?liau atnaujintame kompiuteryje sukuriate abonemento fail? ir naudojate j? abonementui ? kit? kompiuter? importuoti, ?SharePoint Workspace? paragina ?vesti slapta?od?. Jei atsimenate sen?j? ?Groove 2007? slapta?od?, galite j? ?vesti ?ia. Jei neatsimenate senojo ?Groove 2007? slapta?od?io, spustel?kite Nustatyti slapta?od? i? naujo ir vykdykite nurodymus gautame patvirtinimo el. lai?ke. J?s? abonementas naujame kompiuteryje bus susietas su dabartiniu ?Windows? abonementu.

Savyb?s

Straipsnio ID: 982777 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 22 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
  • Microsoft Office Groove 2010 Office Groove
Rakta?od?iai: 
kbupgrade kbhowto kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo KB982777

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com