Raksta ID: 983055 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? apl?kots, k? iesp?jot re?istr??anu pievienojumprogrammai Microsoft Office Outlook Hotmail Connector. ?is raksts pal?dz nov?rst probl?mas, kas, iesp?jams, rodas, izmantojot pievienojumprogrammu Outlook Hotmail Connector ar programmu Microsoft Office Outlook.

Papildindorm?cija

Lai mums iesp?jot re?istr??anu programm? Microsoft Office Outlook Hotmail Connector jums, dodieties uz "Labot autom?tiski"sada??. Ja j?s dr?z?k ?autu sevi me?izstr?de, dodieties uz "Labot patst?v?gi"sada??.

Labot autom?tiski

Lai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz saites ??s probl?mas . P?c tam noklik??iniet uz palaist , dialoglodzi?? Faila lejupiel?de un izpildiet ?o vedni.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Iesp?jot re?istr??anuAtsp?jot re?istr??anu
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft salabot 50400
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft salabot 50401
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Piez?me ?is vednis var b?t ang?u valod? Tom?r, autom?tisk? nov?r?ana darbojas ar? Windows citu valodu versij?m.

Piez?me ja jums nav dator?, kuram ir probl?ma, varat saglab?t autom?tisk? nov?r?ana zibatmi?as diskdzinis vai kompaktdisk?, un p?c tam to var palaist dator?, kur? ir probl?ma.

Labot patst?v?gi

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? un uzdevum? ir aprakst?tas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 Re?istra dubl??ana un atjauno?ana oper?t?jsist?m? Windows
Lai patst?v?gi iesp?jotu re?istr??anu pievienojumprogramm? Microsoft Office Outlook Hotmail Connector, veiciet ??s darb?bas.
 1. Sist?m? Windows Vista noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , ierakstiet regeditS?kt mekl??anu adreses lodzi?? un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Ja tiek pras?ts ievad?t paro?u administrators vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai apstipriniet.

  Sist?m? Windows XP noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz palaist, ierakstiet regeditAtv?rt lodzi?u un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
 3. Noklik??iniet uz Microsoft Office Outlook Connector re?istra atsl?gas. Ja ?? re?istra atsl?ga nepast?v, t? vispirms j?izveido. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz Microsoft.
  2. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jaunsun p?c tam noklik??iniet uz Key.
  3. Tips Microsoft Office Outlook Connector, un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 4. Veiciet dubultklik??i uz TracingLevel re?istra ievadnes. Ja ?is re?istra ieraksts nepast?v, tas ir j?izveido. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
  1. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jaunsun p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
  2. Tips TracingLevel, un p?c tam divas reizes nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Dialoglodzi?a V?rt?bas DWORD redi???ana ierakstiet 3v?rt?bas datu adreses lodzi?? un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Piez?me. Ja v?laties atsp?jot re?istr??anas l?dzekli, ierakstiet 0v?rt?bas datu adreses lodzi?? un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 6. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Options
 7. Noklik??iniet uz pasts re?istra atsl?gas. Ja ?? re?istra atsl?ga nepast?v, t? vispirms j?izveido. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz Opcijas.
  2. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jaunsun p?c tam noklik??iniet uz Key.
  3. Tips Pasts, un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 8. Veiciet dubultklik??i uz EnableLogging re?istra ievadnes. Ja ?is re?istra ieraksts nepast?v, tas ir j?izveido. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
  1. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jaunsun p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
  2. Tips EnableLogging, un p?c tam divas reizes nospiediet tausti?u ENTER.
 9. Dialoglodzi?a V?rt?bas DWORD redi???ana ierakstiet 1v?rt?bas datu adreses lodzi?? un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Piez?me. Ja v?laties atsp?jot re?istr??anas l?dzekli, ierakstiet 0v?rt?bas datu lodzi?? un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 10. Aizveriet re?istra redaktoru.
 11. Start?jiet programmu Outlook un p?c tam nospiediet tausti?u F9, lai sinhroniz?tu kontu.
 12. Ja jums rodas jaut?jumi, j?s varat p?rbaud?t ?urn?la failu, kur? ir faila nosaukumu ??d? form?t?:
  OLC-email@address.com-mm_dd_yyyy-hh-mm-ss_000.log
  ?is fails atrodas t?l?k min?taj? map?:
  %SystemDrive%\users\username\AppData\Local\Temp\OLC re?istr??ana

Rekviz?ti

Raksta ID: 983055 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2013. gada 18. novembris - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Outlook Connector
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo kbfixme kbmsifixme kbmt KB983055 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 983055

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com