"Jums nav at?aujas veidot A ieraksts ?aj? map?" k??da rodas pat tad, ja jums ir at?aujas uz mapi programm? Outlook

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 983114 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Apsveriet ??du situ?ciju:
  • Jums ir Microsoft Outlook 2010 vai Microsoft Outlook 2013 profilu, kur? ir divi Microsoft Exchange serveris konti. Abiem kontiem ir publiskas mapes veikal?.
  • Izveidot mapi, kur? ir redzams abos kontos. Vienam kontam nav at?aujas, lai piek??tu mapei, un otra konta at?aujas, lai piek??tu mapei.
  • Izmantojat kontu, kuram nav at?aujas, lai m??in?tu izveidot zi?u map? un p?c tam tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
    Jums nav at?aujas veidot A ieraksts ?aj? map?.
     
  • Pa?? Outlook sesij? izmantojat kontu, kuram ir ties?bas m??in?t izveidot zi?u taj? pa?? map?.

?aj? scen?rij? tiek r?d?ts tas pats k??das zi?ojums, kas tika min?ts iepriek?.

Iemesls

?? probl?ma rodas, jo ke?atmi?? Outlook netiek iztuk?ota, p?rsl?dzot kontus tikai vienu profilu. Jo kontu, kuram nav at?aujas m??in?ja piek??t mapei, ?im kontam ir mapes ?pa?umties?bas, l?dz restart?sit Outlook.

Profilakse

Lai apietu ?o probl?mu, izejiet no programmas Outlook, un p?c tam restart?jiet programmu Outlook. Tas not?ra iek??j?s ke?atmi?as, ka tiek izmantots Outlook izmanto piek?uvi publisk?m map?m.

Piez?me. P?c Outlook restart??anas p?rliecinieties, vai konts, kuram ir atbilsto?as at?aujas ir pirmie, kam m??in?t piek??t ?ai mapei.

Rekviz?ti

Raksta ID: 983114 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2013. gada 23. apr?lis - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Outlook 2013
  • Microsoft Outlook 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbprb kbtshoot kbsurveynew kberrmsg kbemail kbPubTypeKC kbmt KB983114 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 983114

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com