"Stop k??das kodu 0x00000048 CANCEL_STATE_IN_COMPLETED_IRP" k??das zi?ojums Windows Server 2003 2. servisa pakotne

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 983169 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Jums ir dators, kur? darbojas Windows Server 2003 R2 2. servisa pakotne (SP2). Datora restart??anas negaid?ti, un p?c tam tiek par?d?ts ??ds aptur??anas k??das zi?ojums:
PIETURA: 0X00000048 (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4 )

CANCEL_STATE_IN_COMPLETED_IRP
Piez?me
  • ??ds Stop k??das zi?ojums parametri at??iras atkar?b? no datora konfigur?cijas.
  • Ne visi "0x00000048" Stop k??das izraisa ?o probl?mu.
  • ?? probl?ma parasti rodas, ja dators ir lielas slodzes apst?k?os.
 

IEMESLS

?? probl?ma rodas, sacens?bu nosac?juma starp pavedienu novirz?ts vad?t?ja Buffering apak?sist?mas (Rdbss.sys) vad?t?ja un diegu i/O Manager.

?o sacens?bu nosac?juma gad?jum? ievadizvades piepras?jumu pakete (SPK) apstr?d? pavedienu, kam?r cits pavediens atce? ?o Starptautisk?s p?rbaudes Komisijas. T?d??, rodas p?rtrauk?anas k??da.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, ir j?palai? Windows Server 2003 2. servisa pakotne (SP2).

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Server 2003 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
889100Sist?mai Windows Server 2003 jaun?k?s servisa pakotnes ieg??ana

Re?istra inform?cija

Izmantot labojumfailu ?aj? paket?, nav nepiecie?ams veikt nek?das izmai?as re?istr?.

Restart?jiet pras?ba

Jums var n?kties p?c ?? labojumfaila instal??anas dators j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

?? labojumfaila ang?u (ASV) versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows Server 2003 faila inform?ciju piez?mes
  • Papildus failiem, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s ?is labojumfails instal? saist?tas dro??bas kataloga faila (KBnumursCAT), kas ir parakst?ts ar ciparparakstu Microsoft.
Visiem, kas atbalsta Windows Server 2003 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Rdbss.sys5.2.3790.4709177,66413 Maijs 201014: 08x86
Updspapi.dll6.3.4.1379,18401-Mar-200706: 10x86
Visiem, kas atbalsta Windows Server 2003 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Rdbss.sys5.2.3790.4709309,76014 Maijs 201002: 12x64
Updspapi.dll6.3.4.1462,12814 Maijs 201002: 16x64
Visiem piem?rotajiem IA-64-Windows Server 2003 versij?m, kuru pamat? ir
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Rdbss.sys5.2.3790.4709487,93614 Maijs 201002: 12IA-64
Updspapi.dll6.3.4.1655,15214 Maijs 201002: 20IA-64

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par CANCEL_STATE_IN_COMPLETED_IRP Stop k??da, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
Visp?r?gu inform?ciju par "CANCEL_STATE_IN_COMPLETED_IRP" p?rtrauk?anas k??da

Rekviz?ti

Raksta ID: 983169 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 9. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixserver kbfix kbbug kbexpertiseadvanced kbmt KB983169 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 983169

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com