"D?ng l?i m? l?i 0x00000048 CANCEL_STATE_IN_COMPLETED_IRP" thông báo l?i trong Windows Server 2003 Service Pack 2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 983169 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

B?n có m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2003 R2 Service Pack 2 (SP2). Máy tính kh?i đ?ng l?i b?t ng?, và sau đó b?n nh?n đư?c thông báo l?i d?ng sau:
D?NG: 0X00000048)parameter1, parameter2, parameter3, parameter4 )

CANCEL_STATE_IN_COMPLETED_IRP
Lưu ?
  • Các tham s? trong thông báo l?i d?ng này khác nhau, tùy thu?c vào c?u h?nh c?a máy tính.
  • Không ph?i t?t c? "0x00000048" Stop l?i do v?n đ? này.
  • V?n đ? này thư?ng x?y ra khi máy tính theo m?t t?nh h?nh t?i n?ng.
 

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t đi?u ki?n ch?ng t?c gi?a m?t ch? đ? c?a tr?nh đi?u khi?n h? th?ng đ?i hư?ng đi?u khi?n vi?c đ?m ph? (Rdbss.sys) và m?t ch? đ? c?a tr?nh qu?n l? I/O.

Khi đi?u ki?n ch?ng t?c này x?y ra, m?t gói d? li?u yêu c?u I/O (IRP) đư?c x? l? b?i m?t ch? đ?, trong khi ch? đ? khác h?y b? IRP này. V? v?y, l?i d?ng x?y ra.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2003, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
889100Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2003 t?p tin thông tin ghi chú
  • Thêm vào các t?p tin đư?c li?t kê trong các b?ng, hotfix này c?ng cài đ?t t?p tin vào c?a hàng b?o m?t liên quan (KBs?.CAT) mà đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Rdbss.sys5.2.3790.4709177,66413 Tháng năm, 201014: 08x 86
Updspapi.dll6.3.4.1379,18401-Mar-200706: 10x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Rdbss.sys5.2.3790.4709309,76014 Tháng 5, 201002: 12x 64
Updspapi.dll6.3.4.1462,12814 Tháng 5, 201002: 16x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Rdbss.sys5.2.3790.4709487,93614 Tháng 5, 201002: 12IA-64
Updspapi.dll6.3.4.1655,15214 Tháng 5, 201002: 20IA-64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l?i CANCEL_STATE_IN_COMPLETED_IRP ng?ng, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? l?i d?ng "CANCEL_STATE_IN_COMPLETED_IRP"

Thu?c tính

ID c?a bài: 983169 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
T? khóa: 
kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixserver kbfix kbbug kbexpertiseadvanced kbmt KB983169 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:983169

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com